gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Vienlīdzīgas iespējas

Ikvienā dzīves jomā ir jānodrošina visu cilvēku vienlīdzība.

Nedrīkst būt atšķirīga attieksme pret cilvēkiem.

To sauc par vienlīdzīgu iespēju principu.

Vienlīdzīgu iespēju princips jāievēro visur.

Vienlīdzībai ir jābūt sociālajā aizsardzībā,

veselības aprūpē un izglītībā.

Jānodrošina  visiem cilvēkiem vienādas iespējas

saņemt preces un pakalpojumus.

Visiem cilvēkiem ir jābūt pieejamai dzīvesvietai.

Jābūt iespējai izmantot sabiedrisko transportu.

Tas jānodrošina arī personām ar invaliditāti.

Nedrīkst izturēties atšķirīgi pret cilvēkiem

viņu dzimuma, rases,  tautības,

ticības, vecuma vai invaliditātes dēļ.

Princips “Vienlīdzīgas iespējas” Latvijā nozīmē vienlīdzīgas tiesības:

  • visu dzimumu cilvēkiem;
  • personām ar invaliditāti;
  • visu vecumu cilvēkiem;
  • visu tautību cilvēkiem.

Labklājības ministrija uzrauga,

lai vienlīdzīgas iespējas ievērotu

Eiropas Savienības finansētajos pasākumos.

Vienlīdzīgu iespēju princips ir jāievēro

visos Eiropas Savienības projektos.

Labklājības ministrija sagatavo informatīvus materiālus.

Ministrijas speciālisti sniedz padomus,

kā ikdienā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas.

 

Vides pieejamība   

Labklājības ministrija ir izstrādājusi noteikumus,

lai ēkas un vide būtu pieejama personām ar invaliditāti.

Ēkām un ārējai videi jābūt piemērotai

personām ar maziem bērniem un cilvēkiem gados.

Ēkām jābūt ērtām cilvēkiem

ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem.

Būvniecībā jāievēro noteikumi

un jāīsteno labās prakses risinājumi.

Ēkās un uz ielām ir jāizmanto atšķirīgs krāsojums,

ja mainās virsma vai tās līmenis.

Jābūt brīdinošām zīmēm, drošības margām,

ar skaņas signālu aprīkotiem luksoforiem.

Autobusi jāpielāgo pasažieriem riteņkrēslos.