gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Vecāku pabalsts 

Tiesības uz vecāku pabalstu ir sociāli apdrošinātajai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus (vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina).

Personai par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties vienu no pabalsta saņemšanas periodiem, ko pēc lēmuma izdarīšanas nav iespējams mainīt:

  • līdz bērna 1 gada vecumam (pabalsta apmērs - 60 % no pabalsta pieprasītāja apdrošināšanas iemaksu algas);
  • līdz bērna pusotra gada vecumam (pabalsta apmērs - 43,75 % no pabalsta pieprasītāja apdrošināšanas iemaksu algas).

Vecāku pabalstu pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, vecāku pabalstu izmaksā 30 % apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Vecāku pabalstu piešķir un izmaksā vienlaikus ar bērna kopšanas pabalstu vienai no iepriekš minētajām personām par vienu un to pašu bērnu un par vienu un to pašu laikposmu.

Detalizētāka informācija