gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Maternitātes pabalsts

Lai kompensētu darbā negūtos ienākumus, kad sieviete aiziet grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, valsts ikvienai sociāli apdrošinātai sievietei piešķir maternitātes pabalstu.

Pabalstu izmaksā divās daļās - par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām un dzemdību atvaļinājuma 56 vai 70 dienām.

Sievietes, kuras grūtniecības uzskaitē stājušās līdz 12. grūtniecības nedēļai un visu grūtniecības laiku saņēmušas medicīnisko aprūpi, var saņemt papildu 14 dienu atvaļinājumu. Tas tiek pievienots grūtniecības atvaļinājumam, tādējādi kopā maternitātes pabalstu valsts piešķir par 70 kalendārajām dienām. 

14 dienu papildu atvaļinājumu sieviete saņem arī tad, ja grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību periodā rodas veselības sarežģījumi, kā arī tad, ja piedzimuši divi vai vairāki bērni. Arī šajā gadījumā 14 dienu ilgais papildu atvaļinājumu tiek pievienots dzemdību atvaļinājumam un kopā pabalstu piešķir par 70 kalendārajām dienām.

Atsevišķos gadījumos tiesības uz maternitātes pabalstu ir arī bērna tēvam vai citai personai, ja

  • bērna māte mirusi dzemdību laikā vai laikā līdz pēcdzemdību perioda 42.dienai;
  • māte normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atteikusies no bērna kopšanas un audzināšanas;
  • ja māte nevar kopt bērnu laikā līdz pēcdzemdību perioda 42.dienai sakarā ar slimību, traumu vai citu ar veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ, tēvam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu mājās, piešķir maternitātes pabalstu par tām dienām, kad māte pati nav spējīga bērnu kopt;
  • vai bērns ir atradenis.
Maternitātes pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Detalizētāka informācija 

 

Paternitātes pabalsts

Savukārt, lai tēvi varētu iesaistīties savu jaundzimušo bērnu aprūpē, viņiem ir iespēja līdz bērna divu mēnešu vecumam izmantot 10 dienu ilgu paternitātes atvaļinājumu. Sociāli apdrošinātie tēvi, kuri šo atvaļinājumu izmanto, saņem paternitātes pabalstu. 

Tiesības uz paternitātes pabalstu ir arī vienam no vecākiem sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju.

Paternitātes pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Detalizētāka informācija