gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
tikšanās ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvjiem

Protokols Nr.7

Vieta: Rīgā, Skolas ielā 28, Labklājības ministrija (turpmāk - LM), sētas māja, 11.kabinets

Laiks: 2008.gada 31.0ktobrī no plkst. 10.00 līdz 12.00

Sanāksmi vada:

S.Baltiņa - LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktore.

Dalībnieki:

E.Dorožkina - LM Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu departamenta Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja;

D.Mauliņa - LM Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu departamenta Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja;  

D.Trušinska - LM Sociālās apdrošināšanas departamenta Pensiju politikas nodaļas vadītāja;

M.Ivanovs - LM Sociālās apdrošināšanas departamenta Pabalstu nodaļas vecākais referents;

M.Pavasare - LM Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu departamenta Sociālā darba organizācijas un sociālās palīdzības  nodaļas vecākā referente;

R.Simsone - Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore;

E. Zariņš   - Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs;

I.Šķestere - Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento" pārstāve;

I.Leimane-Veldmeijere - resursu centra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem „Zelda" direktore;

I.Šatkovska - Fonda „Jūnijs" valdes priekšsēdētāja;

G.Mačukāns - Rīgas invalīdu biedrības "Možums" priekšsēdētājs;

I.Balodis -  Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" prezidents;

J.Liepiņš - Latvijas invalīdu biedrības pārstāvis;

M.Dzelzskalns - Invalīdu lietu nacionālās padomes sekretārs.

Darba kārtība:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.

Sociālās aprūpes sistēmas optimizācija.

LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta pārstāvis

2.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegtie pakalpojumi.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārstāvis

3.

Pensiju samērīgums invalīdiem pēc oktobra pensiju indeksācijas.

LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore J.Muižniece

4.

Citi jautājumi.

LM SIPD

 

1. Sociālās aprūpes sistēmas optimizācija.

Informē:  E.Dorožkina

Izsakās: I.Šķestere,S.Baltiņa,

Ņemot vērā, ka LM ir izveidota darba grupa, kas strādā pie minētā jautājuma:

Nolēma:

S.Baltiņai informēt LM vadību, ka personu ar invaliditāti pārstāvošās organizācijas lūdz iekļaut LM izveidotās darba grupas sastāvā ‘'Sociālās aprūpes sistēmas optimizācija'' valsts sociālās aprūpes centru klientu pārstāvošās NVO. Vienlaicīgi pašām NVO vērsties ar šādu lūgumu pie LM vadības.

2. Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegtie pakalpojumi.

Informē:  R.Simsone

Izsakās:G.Mačukāns,I.Šatkovska,M.Dzelzskalns,A.Pavlins,I.Balodis,

S.Baltiņa,D.Mauliņa

Nolēma:

Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus, atzīt par nepieciešamu:

1. SIVA direktorei R.Simsonei:

1) izvērtēt automašīnu aprīkošanas ar rokas vadību pakalpojuma kvalitāti;

2) uz nākamo sanāksmi sagatavot informāciju, kas saistīta ar minētā pakalpojuma izmaksām un kvalitātes rādītājiem.

2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamentam:

1) nākamajā sanāksmē izteikt departamenta viedokli par iespējām pilnveidot personām ar invaliditāti piederošo automašīnu pielāgošanas sistēmu valstī.

3. Pensiju samērīgums invalīdiem pēc oktobra pensiju indeksācijas.

Informē:  D.Trušinska

Izsakās:E.Zariņš,M.Ivanovs,S.Baltiņa,I.Šatkovska,G.Mačukāns,I.Balodis,A.Pavlins

Pieņemts zināšanai:

Invaliditātes pensiju aprēķināšanas un indeksācijas kārtība.

Tiek aktualizēts valsts nodrošinājuma pabalsta katastrofāli mazais apmērs.

4. Citi jautājumi.

Informē: M.Pavasare

1) Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā, kas stājās spēkā 2008.gada 1.oktobrī, nosaka ienākumus, kuri netiek ņemti vērā novērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas materiālos resursus, lai izvērtētu sociālās palīdzības sniegšanas nepieciešamību šīm personām, tai skaitā invalīdu kopšanas pabalsts 100 Ls apmērā.

Izsakās:I.Šatkovska,S.Baltiņa,

 

Informē:S.Baltiņa

2) LM interneta lapā ievietots  LM un NVO sadarbības līguma projekts, lūgums sanāksmes dalībniekiem izskatīt un sniegt komentārus un priekšlikumus Komunikācijas departamentam.

 

Informē:S.Baltiņa

3) Par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām normatīvo aktu atbilstības izvērtēšanas gaitu.  

Izsakās:I.Balodis,I.Šatkovska,

 

4) Par personu, kuras pārvietojas riteņkrēslā pārvadāšanas drošību.

Izsakās:I.Balodis,I.Šatkovska,G.Mačukāns

 

Nolēma:

M.Dzelzskalnam, sazināties ar CSDD un:

1) noskaidrot, vai ir drošības prasības (instrukcijas, standarti utml.) personu, kuras pārvietojas riteņkrēslos, pārvadāšanai mikroautobusos;

2) pārrunāt par iespējām grozīt tiesību aktus, lai noteiktu, ka mikroautobusiem, kuri pārvadā personas ar riteņkrēsliem, tehnisko apskati jāiziet divas reizes gadā.

Sanāksmi slēdz 12.00

LM SIPD direktore                                                      S.Baltiņa

Protokolēja:                                                              M.Dzelzskalns