gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
tikšanās ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvjiem

PROTOKOLS Nr.11

Norises vieta un laiks: Rīgā, Skolas ielā 28, Labklājības ministrija (turpmāk - LM), sētas māja, 11.kabinets

Vada: Sandra Baltiņa, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore

Piedalās: 

B.Čunčiņa-Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācijas priekšsēdētāja;
I.Neimane-
Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento" pārstāve;
I.Šatkovska-
Fonda „Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem valdes priekšsēdētāja;
I.Vilcāne-
LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente;
I.Zvīdriņa-
LM DD Darba tirgus politikas nodaļas vadītāja;
J.Liepiņš -
Latvijas invalīdu biedrības pārstāvis;
J.Strebkovs-
LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākais referents;
P.Locāns-
Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja vietnieks.

Protokolē: M.Dzelzskalns - LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas pārvaldes vecākais referents.

Darba kārtībā:

1. Eiropas Savienības fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai".

2. Diskusija par pasažieru kategorijām, kurām tiek piemērotas atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā,  uzskaites  sistēmu un iespējamiem risinājumiem.

3. Deleģēt NVO pārstāvjus, kuri būtu gatavi piedalīties pārrunās ar SAM par 2. jautājumu.

4. Citi jautājumi.

Vienojas:

Sanāksmes dalībnieki bez iebildumiem akceptē darba kārtību.

1. Eiropas Savienības fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai".

Izsakās: I.Šatkovska, I.Neimane, S.Baltiņa

I. Zvīdriņa  informē par Eiropas Savienības fonda projektu „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai", kur LM sadarbībā ar NVA īstenos aktīvo  nodarbinātības pasākumu "Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība", kur būs iespēja pašvaldībām nodarbināt bezdarbniekus mazkvalificētos darbos, piemēram, teritorijas labiekārtošanā, kā arī sociālajā aprūpē. Tos līdzfinansē valsts, maksājot stipendiju 100 Ls apmērā un instrumentu iegādei vai īrei 80 Ls apmērā uz vienu darba vietu. Tiek paredzēta arī minimālā mēneša alga darba organizētājiem, kuri organizē darbu 30 cilvēkiem. Šobrīd dalībai pasākumā ir pieteikušās 6000 personas. Pasākumam paredzētais finansējums ir 24 miljoni Ls. NVO norāda, ka nav skaidrs pie kā pašvaldībās griezties ar darba vietu pieteikumiem. LM norāda, ka jāvēršas 118 novados. Uz NVO jautājumu informē, ka šie cilvēki varēs strādāt arī par  pavadoņiem cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, taču pasākuma dalībnieki, kas ar to nodarbosies tiks klasificēti kā palīgstrādnieki sociālās aprūpes jomā, un galvenais pasākuma ietvaros būs nodrošināt, lai cilvēki pasākumā varētu iesaistīties rindas kārtībā, tātad nebūs pieļaujama bezdarbnieka-potenciālā aprūpētāja salikšana ar aprūpējamo, tikai balstoties uz bezdarbnieka - potenciālā pasākuma dalībnieka vēlmēm.

2. Diskusija par pasažieru kategorijām, kurām tiek piemērotas atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā,  uzskaites  sistēmu un iespējamiem risinājumiem.

Izsakās: I.Šatkovska, I.Neimane, P.Locāns, S.Baltiņa

S.Baltiņa informē par 4. augustā valdībā atbalstītajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos". Savukārt, saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu, kopš 2009. gada 1. jūlija zaudējumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes pārvadājumos pilnībā ir kompensējami no attiecīgās pašvaldības budžeta. Pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, tādējādi kompensējot pārvadātājam radītos zaudējumus no pašvaldības budžeta. Minētie braukšanas atvieglojumu maksas samazinājumi ir pretrunā gan ar spēkā esošo likumu „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību", gan ar jauno Invaliditātes likuma projektu, kas šobrīd Saeimā tiek gatavots trešajam lasījumam. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā šis jautājums tiks skatīts 2.septembrī.

Diskusijā NVO izvirza  sekojošus  priekšlikumus:

1)    Nemainīt braukšanas atvieglojumu sistēmu šobrīd, jo jaunas elektroniskas uzskaites sistēmas ieviešana būs dārgāka, nekā esošais atvieglojumu apjoms.

2)    Veikt personu ar invaliditāti, kuri izmanto sabiedrisko transportu, uzskaiti, izsniedzot dažādu krāsu numurētas biļetes, kas ir lētāk nekā veikt elektronisku uzskaiti izmantojot elektroniskās norēķinu kartes.

3)    Uzskaitei jābūt nodalītai no autopārvadātājiem, lai nebūtu iespēja uzrādīt nepamatoti lielu braucēju skaitu, kas neatbilst faktiskajam.

4)    Tikties ar SAM pārstāvjiem, lai diskutētu par šo jautājumu un noskaidrotu patreizējās uzskaites sistēmas atbilstību reālajiem personu ar invaliditāti pārvadājumiem.

3. Deleģēt NVO pārstāvjus, kuri būtu gatavi piedalīties pārrunās ar SAM par 2. jautājumu.

Izsakās: I.Šatkovska, I.Neimane, P.Locāns, J.Liepiņš, S.Baltiņa

S.Baltiņa informē par 12.08.09. ILNP sēdē pieņemto lēmumu - LM, SAM kopīgi ar NVO organizēt tikšanos, lai izdiskutētu jautājumus par pasažieru kategoriju, kurām tiek piemērotas atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā,  uzskaites  sistēmu un iespējamiem risinājumiem.

NVO nolemj rosināt ILNP izveidot darba grupu, kur iesaistīt arī autopārvadātāju, pašvaldību,  citu ekspertu un SAM pārstāvjus, lai risinātu šo jautājumu.

NVO ir gatavi deleģēt pārstāvjus un piedalīties visa veida sanāksmēs, lai risinātu šo  jautājumu.

4. Citi jautājumi.

Izsakās: P.Locāns, I.Neimane, B.Čunčiņa, M.Dzelzskalns, S.Baltiņa

1. S.Baltiņa informē par ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām" fakultatīvā protokola virzīšanu parakstīšanai. 12.08.09. ILNP sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt Konvencijas ratifikāciju un pievienot ILNP protokollēmumu  likumprojekta „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām" dokumentu paketei un atbalstīt Fakultatīvā protokola virzību. 27.08.2009. LM sagatavotais likumprojekts "Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu"  uzsaukts Valsts sekretāru sanāksmē, LM piedāvā Fakultatīvo protokolu parakstīt.

2. S.Baltiņa informē par LM sagatavoto un Valsts sekretāru sanāksmē 27.08.2009. uzsaukto grozījumu projektu Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi", kuros paredzēts paplašināt invalīdu stāvvietu lietotāju loku ar personām, kurām ir 1.grupas redzes invaliditāte.

3. M.Dzelzskalns informē, ka tiek gatavoti grozījumi 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.959 „Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās". LNB izsaka priekšlikumu, ka nepieciešams noteikt iespēju suni pavadoni bez maksas pārvadāt arī visa veida taksometros. SUSTENTO ierosina šajos noteikumos iekļaut arī suņu asistentu statusa noteikšanu. Nolemj elektroniski sazināties un veikt papildinājumus šajos noteikumos. 

 

Sanāksmi beidz plkst. 12.00

S.Baltiņa

 

                                                                                      M.Dzelzskalns