gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
tikšanās ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvjiem

Protokols Nr.10

Vieta: Rīgā, Skolas ielā 28, Labklājības ministrija (turpmāk - LM), sētas māja, 11.kabinets

Laiks: 2009.gada 27.martā no plkst. 10.00 līdz 12.00

Sanāksmi vada:

S.Baltiņa - LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktore.

Dalībnieki:

A.Gaile - LM SIPD direktora vietniece;
E.Meiere -
LM SIPD Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vadītāja;
E. Zariņš
   - Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs;
G.Mačukāns
- Rīgas invalīdu biedrības "Možums" priekšsēdētājs;
I.Dūmiņa -
LM SIPD Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente;
I.Leimane-Veldmeijere
- resursu centra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem „Zelda" direktore;
I.Vanovska -
LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja;
J.Fiļičkina -
 Rīgas invalīdu biedrības "Možums" pārstāve;
J.Liepiņš -
Latvijas invalīdu biedrības pārstāvis;
M.Dzelzskalns -
Invalīdu lietu nacionālās padomes sekretārs.

Darba kārtība:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.

Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 2010.

LM SIPD Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vec.ref. I.Dūmiņa

2.

ANO Konvencijas "par personu ar invaliditāti tiesībām" rīcības plāna projekts.

 

LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja I.Vanovska

3.

Citi jautājumi.

LM SIP

1. Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 2010.

 I.Dūmiņa informē par plānotajiem pasākumiem, kas saistīti ar Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 2010 organizēšanu (fails ar prezentāciju pievienots LM mājas lapā).

Izsakās:  S.Baltiņa, A.Gaile.

Pieņemts zināšanai:

Informācija par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 2010.

2. ANO Konvencijas "par personu ar invaliditāti tiesībām" rīcības plāna projekts.

I.Vanovska informē par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām" īstenošanas pasākumu plāna 2010.-2012.gadam" projektu, kas ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas pilnveidošanai un pasākumu veikšanai, kas vērsti uz Konvencijā nosprausto mērķu pakāpenisku īstenošanu. Ņemot vērā, pašreizējo ekonomisko situāciju, kad nav iespējams precīzi prognozēt finanšu līdzekļu pieejamību valsts un pašvaldību budžetos attiecīgu pasākumu īstenošanai, plānā ir iekļauti tikai tādi pasākumi, kuri neprasa papildus līdzekļus vai finansējums ir jau paredzēts kādā no starptautiskajiem finanšu instrumentiem vai tie ir iekļauti kādā no jau apstiprinātajiem politikas plānošanas dokumentiem attiecīgajā nozarē, kuriem ir apstiprināts finansējums. Plāns veidots balstoties uz Saeimas ilgtermiņa stratēģiskā dokumenta „Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā" nostādnēm. Pēc šī plāna īstenošanas, izvērtējot ekonomiskās situācijas attīstības tendences un finansiālo iespēju prognozes ilgtermiņā, 2012.gadā tiks sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām" īstenošanas programmas 2013.-2020.gadam projekts.

I.Vanovska iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar plāna struktūru un pārrunā plāna izstrādes gaitā radušos jautājumus un secinājumus.

Izsakās:  I.Leimane-Veldmeijere, S.Baltiņa, E.Zariņš, M.Dzelzskalns.       

Pieņemts zināšanai:

Informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām" īstenošanas pasākumu plāna 2010.-2012.gadam" projektu.

3. Citi jautājumi.

I.Leimane-Veldmeijere informē par Pacientu tiesību dienas konferenci, kas notiks šā gada 17 aprīlī.

E.Zariņš norāda, ka nepieciešams rast iespēju neredzīgiem cilvēkiem iegūt masiera profesiju, kas iespējams izstrādājot speciālu apmācību programmu.  Informē, ka nepieciešams normatīvajos aktos legalizēt personu ar redzes invaliditāti suņu pavadoņu statusu, izsniedzot speciālu apliecību (sertifikātu), ka neredzīgu personu pavadošais suns ir apmācīts suns pavadonis, lai tam būtu tiesības  pavadīt personu arī telpās, sabiedriskajā transportā u.c. Patreiz šādas apliecības varētu izsniegt Latvijas Neredzīgo biedrība.

Norāda, ka nepieciešams izvērtēt kvotu sistēmas pielietošanu personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.

G.Mačukāns informē par V/A „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" izsniegtajiem elektriskajiem ratiņkrēsliem, kuri nenodrošina iespēju pārvietoties ar tiem ārpus mājas, bet iepirkuma cena esot divkārt lielāka nekā tie nopērkami citās ES valstīs. Norāda, ka būtiski labāk personai ar invaliditāti būtu iespēja saņemt kompensāciju minētā ratiņkrēsla vērtībā un pašam iegādāties tādu ratiņkrēslu, kuru uzskata par sev piemērotāku.

S.Baltiņa informē, ka Labklājības ministrijā ir bijusi diskusija par jaunas sistēmas ieviešanu tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtībā. Norāda, ka šo jautājumu nepieciešams atkārtoti apspriest ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamentu.

Diskutē par to, kādu atbalstu būtu nepieciešams nodrošināt personai ar dažāda veida invaliditāti, lai veicinātu mājokļu pielāgošanu, jo šobrīd esošā kārtībā, kas iekļauj kredītprocentu segšanu, ja kredīts ņemts mājokļa pielāgošanai, ir virkne problēmu. (piem. kredītu drīkst ņemt tikai persona ar invaliditāti, nevis ģimenes loceklis, bet personām ar invaliditāti ienākumi ir tik zemi, ka kredītiestādes kredītu nepiešķir utml.).

Nolēma:

1. Vērsties atkārtoti Veselības ministrijā un Izglītības un zinātnes ministrijā par iespēju personām ar redzes invaliditāti apgūt masiera profesiju.

2. Noskaidrot, kādas institūcijas atbildība varētu būt personu ar redzes invaliditāti suņu pavadoņu apliecību izsniegšana, lai oficiāli noteiktu šo suņu pavadoņu statusu.

3. Nākamajā sanāksmē aicināt piedalīties LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta pārstāvi, lai diskutētu par  tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtību.

Sanāksmi slēdz 12.00

 

LM SIPD direktore                                                       S.Baltiņa

Protokolēja:                                                                  M.Dzelzskalns