gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju sanāksme

PROTOKOLS Nr.14

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas (LM) 3.stāva zāle, 2010.gada 25.maijā, plkst. 15:30

Vada: Elīna Celmiņa, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja

Piedalās: 

Sabiedrisko organizāciju pārstāvji:

 • Sandra Bērziņa, Latvijas sievietes zinātnē un tehnoloģijās;
 • Egita Gritāne, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"".
 • Linda Ikale, Latvijas Bērnu forums;
 • Rudīte Ķīse, Latvijas Biznesa un Profesionālo sieviešu asociācija;
 • Iluta Lāce, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"";
 • Dace Paegle, Latvijas Bērnu forums;
 • Inta Poudžiunas, Talsu novada krīžu centrs;
 • Benita Spalviņa, biedrība „Lauku sieviešu klubs DORE"

Darba kārtībā:

1) Dzimumu līdztiesības komitejas izveide (VIPN un NVO sanāksmju nākotne). E.Celmiņa, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļa.

2) Resursu kartes prezentācija. D. Paegle, Latvijas Bērnu foruma Brīvprātīgo koordinatore.

3) Ārlietu ministrijas informācijas pieprasījums saistībā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (eksperti, kalendārs, vīrieši). Visi.

4) Prezentācija par Eurostat datiem par sieviešu līdzdalību zinātnē. S.Bērziņa, Sievietes zinātnē un tehnikā.

5) Citi jautājumi

1) jautājums

E.Celmiņa informē, ka ar Labklājības ministra 10.05.2010 rīkojumu nr. 48 ir izveidota Dzimumu līdztiesības komiteja, kuras sastāvā iekļautas gan ministrijas, kuru nozares politikā dzimumu līdztiesības jautājumi ir visvairāk redzami, kā arī septiņi nevalstisko organizāciju pārstāvji. Dzimumu līdztiesības komiteja daļēji aizstās iepriekš pie Ministru kabineta darbojušos Dzimumu līdztiesības padomi, kuras darbība tika izbeigta š.g. 5.janvārī.

Ņemot vērā, ka izveidotajā Dzimumu līdztiesības komitejā iekļauti arī vairāku organizāciju pārstāvji, kas regulāri piedalījās arī neformālajās sanāksmēs, aktuāls ir jautājums par turpmāku neformālo VIPN un dzimumu jomas nevalstisko organizāciju tikšanos nepieciešamību.

Vairums dalībnieku pauž viedokli, ka regulāras neformālās sanāksmes saglabāt nav nepieciešams, it īpaši, ja izveidotās Dzimumu līdztiesības komitejas sēdes ir atklātas, protokoli un darba kārtības publiski pieejamas.

Nolemts:

LM izteiks priekšlikumu par VIPN un dzimumu jomas nevalstisko organizāciju sanāksmes sasaukšanu augusta beigās, aicinot izteikt priekšlikumus darba kārtībai, un lai apzinātu sanāksmes nepieciešamību.

2) jautājums

D.Paegle sniedz informāciju par Eiropas gada (2010) ietvaros īstenotās iniciatīvu Resursu karte, kas tiks atklāta ar preses konferenci 3.jūnijā. Resursu karte ir interneta datu bāze, kurā apkopota informācija par pašvaldībās, valsts iestādēs un nevalstiskajās organizācijās pieejamajiem pastāvīgajiem pakalpojumiem, kas pieejami iedzīvotājiem. Resursu kartē paredzēta iespēja meklēt informāciju par sev nepieciešamo gan pēc dzīves vietas, gan pakalpojuma veida. Dalībnieki pieņem zināšanai sniegto informāciju.

Nolemts:

VIPN vēlreiz izsūtīs e-pastu ar informāciju par Resursu karti, lai nevalstiskās organizācijas varētu ievadīt informāciju par saviem pakalpojumiem un pasākumiem, kā arī mudināt to darīt savas pašvaldības.

3) jautājums

E.Celmiņa informē par vēstuli, kas saņemta no Ārlietu ministrijas, kurā uzdoti trīs jautājumi saistībā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu - par pieciem dzimumu līdztiesības ekspertiem; par 2011.gada kalendāru ar 12 populārāko / veiksmīgāko Eiropas sieviešu attēliem; par vīriešiem - speciālistiem dzimumu līdztiesības jautājumos.

Nolemts:

Sakarā ar nepilnīgo vēstulē ietverto informāciju, nolemj, ka VIPN sazināsies ar Ārlietu ministriju un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu, lai noskaidrotu papildus informāciju un pēc tam vērsīsies ar e-pastu pie nevalstiskajām organizācijām, lūdzot sniegt priekšlikumus iespējamām kandidatūrām.

4) jautājums

Sanāksmes dalībnieki pieņem zināšanai S.Bērziņas prezentāciju, kurā sniegta statistiska un salīdzinoša informācija par sievietēm augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijā un citās ES valstīs.

Nolemj:

Nākamā sanāksmes datums nav noteikts, VIPN augusta beigās izsūtīs e-pastu, lai apzinātu izskatāmos jautājumus un sanāksmes nepieciešamību.

Sanāksmi beidz plkst. 17:00.

E.Celmiņa