gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību aizstāvības sabiedrisko organizāciju tikšanās

2008.gada 18.jūnijā

PROTOKOLS Nr.2 

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas Portretu zāle, 13:00.

Vada: Sandra Baltiņa, Labklājības ministrijas (LM) Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktore.

Piedalās: 

 • Elīna Celmiņa, LM SIPD direktores vietniece;
 • Dace Kudiņa, EKUTV Ekumeniskās Televīzijas padomes pārstāve;
 • Inese Žurovska, LPP/LC sieviešu kluba pārstāve;
 • Edīte Kalniņa, biedrības „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība" valdes priekšsēdētāja;
 • Iluta Lāce, biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta"" vadītāja;
 • Jānis Dilba, biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta"" pārstāvis;
 • Ilze Karsa, Latvijas Lauku sieviešu apvienības pārstāve;
 • Dace Bernāne, biedrības „Skalbes" pārstāve;
 • Zanda Raciborska, biedrības „Līdere" projektu vadītāja.

Protokolē: Kristaps Petermanis, LM SIPD Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītājs. 

Darba kārtībā:

1. Informācija par LM turpmāko rīcību saistībā ar vardarbības ģimenē jautājuma risināšanu.

2. NVO iespējas iegūt ES Struktūrfondu finansējumu.

3. Atbildīgo amatpersonu institūts ministrijās.

4. Citi jautājumi.

 

Sanāksmes atklāšana:

Dalībnieki atbalsta darba kārtību bez iebildumiem.

Turpmāk arī NVO sniegs priekšlikumus un informēs SIPD par darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem.

 

Vienojas:

 

1. Informācija par LM turpmāko rīcību saistībā ar vardarbības ģimenē jautājuma risināšanu.

 • LM SPSPD iesaistīs NVO MK noteikumu, kas paredz ieviest pakalpojumu pilngadīgām no vardarbības cietušām personām, izstrādē. Diskusijas nepieciešamas par pakalpojuma saturu, apjomu un saņemšanas kārtību. MK noteikumus paredzēts iesniegt Ministru kabinetā līdz 2008.gada beigām.  
 • LM SIPD pēc NVO ierosinājuma izteiks priekšlikumu SPSPD organizēt atsevišķu tikšanos starp LM vadību, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamentu, Sociālās politikas pārvaldi un NVO, lai pārrunātu neskaidrības un iespējamās pārmaiņas saistībā ar pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem.

 

2. NVO iespējas iegūt ES Struktūrfondu finansējumu.

 • LM SIPD pēc NVO ierosinājuma izvērtēs iespēju Ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā īstenoto projektu ietvaros organizēto konkursu nolikumā par pakalpojumu iepirkšanu paplašināt potenciālo pieteicēju loku, ļaujot arī NVO kandidēt uz sociālo kampaņu īstenošanu.

 

 • LM SIPD noskaidro, vai sabiedriskās organizācijas drīkst iesniegt savus piedāvājumus LM sludinātos iepirkuma konkursos par pakalpojumu sniegšanu ES struktūrfondu projektiem.

 

 • LM SIPD lūgs LM Eiropas Savienības struktūrfondu departamentu izskatīt iespēju organizēt semināru par struktūrfondiem SIPD sadarbības organizācijām.

 

3. Atbildīgo amatpersonu institūts ministrijās.

 • LM SIPD ierosina arī NVO izmantot ministriju deleģētās amatpersonas un vērsties pie tām ar dzimumu līdztiesību saistītu jautājumu risināšanai.

 

4. Citi jautājumi.

 • Latvijas Lauku sieviešu apvienība tiek lūgta deleģēt pārstāvi sabiedrisko organizāciju darba grupā, kas strādā pie Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām normu ieviešanas Latvijā. 

 

 • RCS „Marta" augusta sanāksmē sniegs informāciju par Eiropas kampaņu par sieviešu līdzdalības politikā veicināšanu, kuras īstenošanā iesaistīta EK komisāre M. Valstrēma un Eiropas Sieviešu lobijs.

 

 • Nākamā sanāksme notiks 2008.gada 27.augustā 13:00. Sanāksmes ilgums turpmāk varētu būt 1,5 stundas.

 

Sanāksmi beidz plkst. 14.30.

S. Baltiņa 

K. Petermanis