gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Latvijas atbildes par

publisko apspriešanos par stažēšanās kvalitātes ietvaru

 

1)      Vai Jūsuprāt ir nepieciešama rīcība Eiropas līmenī attiecībā uz stažēšanās kvalitāti?

Latvija uzskata, ka rīcība Eiropas līmenī, kas palīdzētu uzlabot un izzināt ES teritorijā pastāvošās prakses attiecībā uz prakšu organizēšanu ES dalībvalstīs, varētu būt noderīga. Ņemot vērā ES pastāvošus izaicinājumus stažēšanās nodrošināšanā (stažēšanās kvalitāte, aizvietošanas risku novēršana, darba tirgus segmentācijas mazināšana) būtu nepieciešams izstrādāt kompleksu pieeju stažēšanās kvalitātes uzlabošanai, kas vienlaicīgi dotu ieguldījumu arī darbaspēka mobilitātes uzlabošanā. 

 

2)      Kas būtu jāietver šajā iniciatīvā (iniciatīvas tvērums)?

Latvijas uzskata, ka šajā iniciatīvā būtu jāietver esošās situācijas padziļināts izvērtējums, izzinot ES dalībvalstu pieredzi un secinot, kādas iniciatīvas dod vislielāko ieguldījumu stažēšanās kvalitātes uzlabošanai. Vienlaikus šajā iniciatīvā varētu tikt piedāvāti priekšlikumi stažēšanās līguma un stažēšanās sertifikāta saturam, apzinātas tautsaimniecības nozares un profesionālās vai augstākās izglītības jomas, kurās šobrīd ir vislielākās problēmas ar stažēšanās procesa organizēšanu. Tāpat, svarīga būtu informācija par šādas stažēšanās optimālu ilgumu un sasniedzamo rezultātu.

 

3)      Kādai būtu jābūt šādas iniciatīvas ES līmenī formai?

Latvija uzskata, ka dokumentam varētu būt ieteikumu raksturs - piemēram, vadlīnijas stažēšanās kvalitātes uzlabošanai dalībvalstīs.

 

4)      Vai Jūsuprāt Komisijas darba dokumentā ietvertie stažēšanās kvalitātes elementi ir atbilstoši?

Uzskatām ka Komisijas darba dokumentā sākotnēji ietvertie stažēšanās kvalitātes elementi ir atbilstoši esošās situācijas uzlabošanai. Latvija uzskata, ka vislielāko ieguldījumu stažēšanās kvalitātes uzlabošanā varētu sniegt stažēšanās līguma noslēgšana, iegūto zināšanu atzīts apliecinājums (stažēšanās sertifikāts) un pienācīgi prakšu īstenošanas nosacījumi, sekmējot labākās prakses piemēru apmaiņu.. 

 

5)      Kādus citus elementus Jūs varētu ieteikt apspriešanai?

Latvija varētu piedāvāt šādus elementus turpmākai apspriešanai:

-   stažēšanās izglītības sistēmas ietvaros un ārpus tās (atšķirības īstenošanā, kvalitātes nodrošināšana, veidi kā efektīvāk salāgot darba tirgus vajadzības un izglītības programmu piedāvājumu, veidi kā izvairīties no stažēšanās satura dublēšanas, kad cilvēks apgūst otro profesiju vienā no saviem dzīves posmiem),

-   mācību koordinatora/prakses vadītāja zināšanu un prasmju līmenis (kritēriji),

-   atbilstošo uzņēmumu, institūciju un kompāniju piesaiste kvalitatīvas stažēšanās nodrošināšanai,

-   stažēšanās ilgums - sapratīgs un samērīgs termiņš, lai nodrošinātu izvairīšanos no negodprātīgajām darbībām, kas tajā skaitā saistīti ar praktikantu nepārtrauktu piesaistīšanu darba pienākumu veikšanai, tādējādi mazinot darba tirgus segmentāciju, kad jauniešiem pārsvarā tiek piedāvāti alternatīvi darba līgumi, novēršot gadījumus, kad jaunieši ilgstoši atrodas dažādās darba praksēs un nevar atrast pastāvīgu darba vietu, kā arī novēršot aizvietošanas efektus darba tirgū, kad parastie darbinieki tiek aizvietoti ar praktikantiem),

-   neatkarīga prakšu novērtēšana, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, kas varētu novērtēt praktikanta iegūtas zināšanas,

-   prakšu vietas pārbaude - tehniskā un materiālā bāze, prakses vietas kvalitāte un veicamo uzdevumu statuss.

 

6)      Vai Jums ir citi komentāri?

Nav.