gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

   Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes

PROTOKOLS Nr.3

Rīgā, Labklājības ministrijā                                                                 2010.gada 29.septembrī

Skolas ielā 28, 2.korp. 3.stāva zālē                                                                 plkst. 15:00

SĒDĒ PIEDALĀS:

Ingus Alliks, Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas (turpmāk - komiteja) vadītājs, Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Valsts sekretāra vietnieks
Evija Meiere,
komitejas vadītāja vietniece, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

Komitejas locekļi:

Intars Abražuns, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļas vadītājs
Maruta Bubene
, Rīgas patversmes Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Sarmīte Driksna
, Biedrības „Baltā māja" Sociālā atbalsta centra vadītāja
Kristīne Fomina
, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vecākā referente
Valda Iļjanova, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas plānotāja
Rutas Klimkānes
deleģētā pārstāve Anita Kleinberga, Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamenta vecākā referente
Arta Kronberga, Zemgales plānošanas reģiona Projektu nodaļas vadītāja
Ilgoņa Leišavnieka
deleģētā pārstāve Elita Zvaigzne, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Informācijas sabiedrības politikas departamenta Stratēģijas un politikas plānošanas nodaļas konsultante
Alla Maceiko
, Valsts policija s Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes Metodiskās vadības nodaļas galvenā inspektore
Nellija Milča
,  Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācija nodaļas vecākā referente
Elīnas Petrovska,       Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Politikas plānošanas nodaļas vadītāja
Liega Piešiņa, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru nodaļas pārvaldes vecākā referente
Inetas Puriņas deleģētā pārstāve Kristīne Zubkāne, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas projektu speciāliste
Ilze Slokenberga, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vecākā referente
Ina Vārna
, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību attīstības departamenta Finanšu, ekonomikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja

SĒDĒ NEPIEDALĀS:

Elīna Ālere-Fogele, krīzes centra „Skalbes" padomes locekle
Egīls Baldzēns
,  Latvijas brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks
Aija Barča
, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
Leons Gindra
, Čigānu biedrības „Gloss" valdes priekšsēdētājs
Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta Autosatiksmes nodaļas vecākā referente
Juris Griķis, VSIA „Autotransporta direkcija" Valdes loceklis, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs
Ligita Kadžule
, Latvijas Lauku sieviešu apvienības Salas novada lauksaimniecības konsultante
Anita Līce
, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte
Daina Mūrmane - Umbraško, Veselības ministrijas Veselības politikas plānošanas departamenta Veselības politikas analīzes un plānošanas nodaļas vadītāja
Silvija Šimfa
, Latvijas Pašvaldību savienības ārējo sakaru speciāliste
Inga Šķestere
, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento" projektu vadītāja
Aina Verze
, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja
Vaira Vucāne
, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente
Zanda Zeidaka, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja

CITI PĀRSTĀVJI:

Elita Aleksandrovska, LM Finanšu un attīstības departamenta Sociālās politikas plānošanas un attīstības nodaļas vecākā referente
Līga Āboliņa, LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece

SĒDI PROTOKOLĒ: 

Evija Meiere, komitejas vadītāja vietniece, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

Darba kārtība:

  1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.  
  2. Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. - 2017.gadam.
  3. ES Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma PROGRESS 2007 - 2013 un Daphne III programma.
  4. Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros plānotais pasākums Rīgā, 28. un 29.oktobrī.
  5. Citi jautājumi.

Sēdes norise:

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
(I.Alliks)

I.Alliks atklāj trešo 2010.gada komitejas sēdi. Tiek apstiprināta komitejas sēdes darba kārtība.

2. Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. - 2017.gadam.
(L.Āboliņa)
(L.Piešiņa, I.Abražuns, A.Kronberga, I.Alliks, A.Maceiko)

L.Āboliņa sniedz prezentāciju par LM izstrādātajām „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam" (turpmāk - pamatnostādnes).

L.Piešiņa komentē, ka šajās pamatnostādnēs nav informācija, ka daudzās ģimenēs, kurās ir apgādībā esoši bērni, dzīvo arī pensijas vecuma cilvēki.

I.Abražuns skaidro, ka, aprēķinot nabadzības risku mājsaimniecībai, pastāv iespēja, ka viens no diviem pieaugušajiem ir pensijas vecuma cilvēks, tāpēc nevar pieņemt, ka divi pieaugušie ar diviem apgādībā esošiem bērniem nozīmē divus pieaugušos darbspējas vecumā.

A.Kronberga aicina Satiksmes ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju pamatnostādnēs iekļaut transporta atvieglojumus studentiem un ēdināšanas atvieglojumus pamatskolas skolēniem.

E.Petrovska komentē, ka attiecībā uz pamatskolas skolēnu ēdināšanu Izglītības un zinātnes ministrija ir rosinājusi uzdevumu nodot pašvaldībām un uzdevuma administrēšanu Labklājības ministrijai.

I.Alliks pauž viedokli, ka pamatskolā ēdināšanas nodrošināšana ir izglītības sistēmas sastāvdaļa, jo, šai funkcijai pārejot Labklājības ministrijas kompetencē, tā kļūst par sociālo palīdzību, bet sociālo palīdzību ēdināšanai skolās pašvaldības nodrošina jau šobrīd.

A.Maceiko jautā, vai pamatnostādņu kontekstā ir ņemtas vērā ģimenes, kurās bērni mācās vidusskolā un tie, kuri jau sasnieguši 18 gadu vecumu.

L.Āboliņa atbild, ka pamatnostādnes nav strukturētas, dalot bērnus pēc vecuma grupām, bet pēc nozares jomām.

3. ES Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma PROGRESS 2007 - 2013 un Daphne III programma.
(E.Aleksandrovska, L.Āboliņa)
(K.Zubkāne, E.Meiere)

E.Aleksandrovska sniedz prezentāciju par ES Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmu PROGRESS 2007 - 2013: par tās mērķiem, jomām un finansētajām aktivitātēm.

K.Zubkāne jautā, kurš īstenoja projektu „Latvija - vienlīdzība dažādība"?

E.Aleksandrovska atbild, ka sākotnēji projekta īstenošanu uzsāka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, bet projekta turpmāko ieviešanu turpina Tieslietu ministrija.

E.Meiere papildina, ka Labklājības ministrijas kompetences jomās šajā programmā netiek īstenoti projekti, jo ir sarežģīta pieteikšanās procedūra, kā arī resursu trūkums atšķirībā no Tieslietu ministrijas. Turklāt pašvaldībām un NVO, kuras vēlētos pieteikties šīs programmas izsludinātajos projektos, trūkst angļu valodas zināšanas, līdzfinansējuma u.c. šķēršļi.

L.Āboliņa sniedz prezentāciju par Daphe III programmu „Cīņa pret vardarbību", informējot par šīs programmas mērķi un pieteikuma iesniegšanas kārtību.

K.Zubkāne jautā, vai visiem projektiem nepieciešams iesaistīt divas ES valstu organizācijas.

L.Āboliņa atbild, ka šis nosacījums attiecas tikai uz „action grants" projektiem.

K.Zubkāne jautā, ja NVO jau ir iesaistījies citā ES projektā, vai šī NVO var pretendēt arī uz šo programmu, nepārklājot aktivitātes vai tēmu, kas tiek īstenots citā ES programmā?

L.Āboliņa atbild, ka tāda iespēja pastāv un šajā gadījumā šim pēctecīgajam projektam ir jābūt kā papildinājumam esošajam, kas tiek īstenots.

4. Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros plānotais pasākums Rīgā, 28. un 29.oktobrī.
(E.Meiere)
(E.Zvaigzne)

E.Meiere informē par Eiropas Komisijas finansēto pasākumu „Rīga vieno: Cilvēki. Iespējas. Atbalsts.", kas norosināsies 28. un 29.oktobrī Rīgā Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros. 28.oktobrī Rīgā Centrālajā dzelzceļa stacijā visas dienas garumā no 12.00-19.00 notiks publisks pasākums, kura mērķis ir informēt iedzīvotājus par NVO, valsts un Eiropas labajām praksēm un īstenotajiem projektiem, kā arī sniegt informāciju par dažādām palīdzības iespējām gan tiem, kam tā nepieciešama, gan tiem, kuri vēlas iesaistīties un palīdzēt līdzcilvēkiem. Savukārt 29.oktobrī paredzēta konference, kas tiek organizēta divās daļās - Latvijas Universitātē notiks žurnālista vadīta paneļdiskusija, savukārt otrā daļa, kas notiks ES mājā, sastāv no praktiskajām sesijām (darba grupām), kurās dalīsies pieredzē dažādas Latvijas un ārvalstu NVO, valsts un pašvaldību iestādes.

E.Zvaigzne jautā, kas organizē stendus Centrālajā dzelzceļa stacijā un kas izvēlās NVO, kuras tur varēs prezentēt savu organizāciju un sniegtos pakalpojumus.

E.Meiere atbild, ka Eiropas Komisijas nosacījums šajā gadījumā ir iesaistīt tās organizācijas, kuras ir šī Eiropas gada (2010) sadarbības partneri, un tie ir: Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, Latvijas Sarkanais krusts, Latvijas Lauku forums, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO", Eiropas Kustība Latvijā, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība.

5. Citi jautājumi.
(I.Alliks)

Citu jautājumu nav.

Sēdes noslēgums 16:30.

Komitejas vadītājs                                                                                            Ingus Alliks

Protokolēja                                                                                                        Evija Meiere