gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes 

PROTOKOLS Nr.2

 

Rīgā,                                                                                                  2008.gada 18.jūnijā

Skolas ielā 28, 3.stāva zālē                                                                 plkst. 15.00
                                                                                             

SĒDĒ PIEDALĀS:

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja, Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore 

Evija Meiere, komitejas vadītājas vietniece, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vadītāja

Komitejas locekļi:

Elīna Ālere, Krīzes centra „Skalbes" juriste 

Egīls Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks

Maruta Bubene, Sociālās integrācijas centra „Gaisma ceļā" Rīgas patversmes Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja 

Aiva Dzenīte, Vidzemes attīstības aģentūras projektu vadītāja

Valda Iļjanova, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas plānotāja 

Kristīne Fomina, Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta Analīzes un koordinācijas nodaļas vecākā referente

Anita Kleinberga, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Sabiedrības integrācijas politikas departamenta Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas nodaļas vadītāja 

Ilgonis Leišavnieks, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Politikas plānošanas departamenta direktors

Alla Maceiko, Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Prevencijas biroja 1.nodaļas priekšnieka vietniece 

Komitejas locekles Dagmāras Prībergas deleģētā pārstāve Liega Piešiņa, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta direktora vietniece

Anitas Rakovskas deleģētā pārstāve Maira Vimba, Valsts probācijas dienesta Postpenitenciārās palīdzības nodaļas vecākā referente 

Vineta Riekstiņa, Rīgas reģiona attīstības aģentūras projektu vadītāja

Elīna Petrovska, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktore 

Baiba Spalviņa, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente

Komitejas locekles Ievas Stikānes deleģētais pārstāvis Ervīns Kaļass, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas departamenta vecākais referents 

Inga Šķestere - Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento" projektu vadītāja

Aina Verze, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja 

Komitejas locekles Baibas Zukulas deleģētais pārstāvis Kārlis Smudzis, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Dzīves līmeņa statistikas daļas vadītāja vietnieks

SĒDĒ NEPIEDALĀS:

Maija Anspoka, Zemkopības ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Risku un kvalitātes nodaļas vadītāja 

Kitija Ābola - Āboliņa, Veselības ministrijas Politikas plānošanas departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja

Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja 

Gaida Bēce, Vides ministrijas Stratēģijas un koordinācijas departamenta ES lietu un ārlietu nodaļas vecākā referente

Sigita Buša, Zemgales plānošanas reģiona administrācijas Reģionālo projektu nodaļas projektu speciāliste 

Leons Gindra, Čigānu biedrības „Gloss" Valdes priekšsēdētājs

Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Ilona Kiukucāne, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte

Viesturs Kleinbergs, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Politikas koordinācijas nodaļas vadītājs

Sarmīte Kokina, Biedrības „Baltā māja" Sociālā atbalsta centra vadītāja

Nellija Milča, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Darba tirgus prognozēšanas koordinācijas nodaļas vecākā referente 

Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente

Zanda Zeidaka, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja 

SĒDĒ PIEAICINĀTIE:

Antra Jansone, LM ES Struktūrfondu departamenta direktores vietniece 

Imants Lipskis, LM Darba departamenta direktora vietnieks

Anda Masejeva, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Politikas nodaļas vadītāja 

Lilita Velde, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktora vietniece

Goran Larsson, Organizācijas „Pestīšanas armija" pārstāvis 

Sēdi protokolē: 

Margarita Spiridovska, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente

Darba kārtība:

  1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.  
  2. Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna (2006-2008) īstenošanas gaita 2007.gadā.
  3. Ziņojuma par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. - 2010.gadam izpildes gaita.
  4. Citi jautājumi. 

Sēdes norise: 

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.


 (Sandra Baltiņa) 

S.Baltiņa atklāj otro 2008.gada Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas (turpmāk - komiteja) sēdi. Tiek apstiprināta komitejas sēdes darba kārtība.

 

2. Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna (2006-2008) īstenošanas gaita 2007.gadā.


 (Sandra Baltiņa)

(L.Velde, I.Lipskis, A.Jansone, A.Masejeva, I.Šķestere, G.Larsson, K.Fomina, E.Petrovska, E.Baldzēns, B.Spalviņa, A.Maceiko, L.Piešiņa, A.Kleinberga, I.Leišavnieks, E.Kaļass, A.Verze)

 

S.Baltiņa informē, ka pārstāvji no Veselības ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas šajā komitejas sēdē nepiedalās, tāpēc informācija par abu ministriju kompetencē esošo pasākumu īstenošanu 2007.gadā Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna (2006-2008) (turpmāk - plāns) ietvaros netiks sniegta. 

Komitejas vadītāja aicina par plānā noteikto uzdevumu izpildi atbildīgās ministrijas un Labklājības ministrijas departamentus sniegt koncentrētu informāciju par paveikto 2007.gadā.

S.Baltiņa dod vārdu L.Veldei, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktora vietniecei. L.Velde sniedz prezentāciju par LM paveikto pensiju un valsts sociālo pabalstu jomā 2007.gadā. 

S.Baltiņa papildina L.Veldes teikto, uzsverot, ka kardinālāki pasākumi pensijas jomā ir plānoti 2009.gadā. Komitejas vadītāja informē, ka LM Sociālās apdrošināšanas departaments ir sagatavojis Nacionālo pensijas stratēģijas ziņojumu 2008.-2010.gadam, kas ir viena no Ziņojuma par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008.-2010.gadam sastāvdaļām.

S.Baltiņa dod vārdu I.Lipskim, LM Darba departamenta direktora vietniekam. I.Lipskis informē komitejas locekļus par paveikto 2007.gadā nodarbinātības jomā. 

I.Šķestere jautā, kuri ir tie riski, pēc kuriem nosaka, ka darbiniekiem ir nepieciešami preventīvie nodarbinātības pasākumi?

I.Lipskis informē, ka, saskaņā ar likumdošanu izšķir 4 preventīvos bezdarba samazināšanas veidus. Viens no tiem ir darbinieku savlaicīga apmācība gadījumos, kad tie vairs netiek līdzi piemēram, tehnoloģiju attīstībai. Tas nozīmē, ka cilvēks pārkvalificējās savā darbā. Kā otro preventīvo pasākumu I.Lipskis min valsts valodas apmācību, jo vairāki nodarbinātie neprot latviešu valodu, pildot savus darba pienākumus. Trešais preventīvais pasākums ir darbaspēka reģionālā mobilitāte, kura paredz darbinieku transporta un īres izdevumu kompensēšanu, līdz ar to tiek novērsti šķēršļi darbinieku nokļūšanai līdz darbam. Ceturtais preventīvais pasākums ir karjeras konsultācijas, kuras agrāk sniedza Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra, bet tagad tās nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.   

I.Šestere vēlas precizēt, vai preventīvie pasākumi ir vērsti arī uz bezdarbniekiem vai tikai uz nodarbinātiem?

I.Lipskis informē, ka preventīvie bezdarba samazināšanas pasākumi ir paredzēti gan nodarbinātajiem, gan bezdarbniekiem, tomēr turpmākais uzsvars liekams tieši uz nodarbinātajiem, lai veicinātu viņu noturēšanos darba tirgū un nenonākšanu bezdarba situācijā. 

S.Baltiņa jautā, vai I.Lipskis prognozē bezdarba līmeņa paaugstināšanos?

I.Lipskis pieļauj, ka bezdarba līmenis valstī šī gada laikā varētu paaugstināties. Viņš uzsver, ka ir ļoti būtiski šobrīd pievērst lielu uzmanību nodarbinātības pasākumiem, izmantojot gan ES struktūrfondu palīdzību, gan arī dažādas programmas nodarbinātības jomā. 

S.Baltiņa dod vārdu A.Masejevai, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta politikas nodaļas vadītājai. A.Masejeva sniedz informāciju par LM paveikto sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.

I.Šķestere jautā, vai tika uzlabota dienas un īslaicīgās aprūpes pakalpojumu pieejamība ģimenēm, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem, īpaši smagiem funkcionāliem traucējumiem? 

A.Masejeva paskaidro, ka īpaši pakalpojumi šīm ģimenēm netika izstrādāti. Patreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos, kad pirmām kārtām tiek samazināti tieši tie budžeta izdevumi, kuri skar iedzīvotāju sociālās vajadzības, jaunu aprūpes pakalpojumu veidu attīstība sociālās atstumtības riska grupu iedzīvotājiem ievērojami atpaliek no nepieciešamības.

S.Baltiņa komentē, ka pagājušajā nedēļā LM tika uzsākta plaša diskusija par darba un ģimenes saskaņošanu, kur kā viena no problēmām tika minēta bērnu centru un bērnudārzu trūkums. It sevišķi tas ir būtiski, kad viens no vecākiem nevar pilnvērtīgi strādāt, jo nav iespējams uz laiku atstāt bērnu minētajās iestādēs. Īpaši tas skar ģimenes, kurās tiek audzināti bērni ar funkcionāliem traucējumiem. 

S.Baltiņa dod vārdu Ekonomikas ministrijas pārstāvei. K.Fomina informē par paveikto 2007.gadā mājokļa pieejamības veicināšanā.

 S.Baltiņa jautā, cik liela ir mērķdotācija pašvaldību mājokļa celtniecībai? 

K.Fomina informē, ka mērķdotāciju pašvaldībām piešķir:

-        sociālo dzīvojamo māju būvniecībai - 30 % apmērā no būvniecības izmaksām;

-        pašvaldības īres namu būvniecībai - 30 % apmērā no būvniecības izmaksām;

-        pašvaldības un komercsabiedrības kopīgi veiktai īres namu būvniecībai - 20 % apmērā no būvniecības izmaksām;

-        pašvaldības īpašumā esošo būvju pārbūvei (rekonstrukcijai) par dzīvojamām mājām vai jaunbūvējamo daudzdzīvokļu namu (kuru būvdarbi pārtraukti) pabeigšanai, vai neizīrētu dzīvojamo māju vai neizīrēto daļu renovācijai - 30 % apmērā no rekonstrukcijas (renovācijas) izmaksām;

-        pašvaldības un komercsabiedrības kopīgi veiktai būvju pārbūvei (rekonstrukcijai) par dzīvojamām mājām vai jaunbūvējamo daudzdzīvokļu namu (kuru būvdarbi pārtraukti) pabeigšanai, vai neizīrētu dzīvojamo māju vai neizīrēto daļu renovācijai - 20 % apmērā no rekonstrukcijas (renovācijas) izmaksām;

-        atsevišķu dzīvokļa īpašumu iegādei - 30 % apmērā no iegādes vērtības, bet ne vairāk kā sešus tūkstošus latu.

S.Baltiņa jautā, cik sociālo māju ir Latvijā, uz ko Ekonomikas ministrijas pārstāve atbild, ka saskaņā ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras apkopotajiem statistikas datiem, 2007.gadā Latvijā bija 101 sociālā dzīvojamā māja.  

E.Baldzēns jautā, kāda summa ir paredzēta dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai?

K.Fomina atbild, ka pasākuma „Energoaudits" realizēšanai valsts līdzfinansējuma kopējā summa 2009. un 2010.gadam ir 192 400 LVL, bet pasākuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija" realizēšanai - 5 352 000 LVL. Kopā Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmas realizēšanai nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi ir 5 600 400 LVL. 

S.Baltiņa komentē, ka maznodrošinātajiem iedzīvotājiem ir likumdošanā noteikta palīdzība pašvaldību pabalstu veidā komunālo maksājumu veikšanā

S.Baltiņa dod vārdu A.Jansonei, LM ES Struktūrfondu departamenta direktores vietniecei. A.Jansone informē par Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas ietvaros paveiktajiem pasākumiem 2007.gadā sociālās iekļaušanas jomā. 

S.Baltiņa dod vārdu Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvim. E.Petrovska informē komitejas locekļus par ministrijas paveikto 2007.gadā izglītības jomā.

I.Šķestere jautā, vai pedagoga palīgs ir paredzēts vispārējās izglītības skolās vai arī speciālās izglītības mācību iestādēs? 

E.Petrovska precizē, ka pedagoga palīgs ir paredzēts tieši vispārējās izglītības iestādēs. Pašreiz tiek veikti aprēķini, lai noteiktu nepieciešamo pedagogu palīgu skaitu.

I.Šķestere jautā, vai Speciālās izglītības centrs veic nepieciešamos pasākumus, lai pakāpeniski pārietu no speciālās izglītības sistēmas uz iekļaujošo? 

E.Petrovska paskaidro, ka Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību ministriju sadarbojās minēto jautājumu risināšanā, uzsverot, ka notiek nopietns darbs pie sociālās iekļaušanas jautājumiem izglītības jomā. E.Petrovska atsaucās uz ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

S.Baltiņa papildus informē, ka LM MK protokollēmumu Par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (atbilstoši Saeimas 29.05.08. lēmumam) šodien atkārtoti ir nosūtījusi Valsts kancelejai izskatīšanai MK sēdē. S.Baltiņa cer, ka tuvākajā laikā labklājības ministre minēto ANO Konvenciju varētu parakstīt. 

S.Baltiņa dod vārdu Tieslietu ministrijas pārstāvei. B.Spalviņa informē par ministrijas īstenotajiem pasākumiem 2007.gadā attiecībā uz ieslodzītajiem jauniešiem.

Komitejas vadītāja jautā, cik Valsts Probācijas centram ir filiāļu Latvijā? 

B.Spalviņa informē, ka šobrīd Valsts probācijas centram ir 28 filiāles.

S.Baltiņa lūdz izteikties Iekšlietu ministrijas pārstāvei. A.Maceiko informē komitejas locekļus par veiktajiem prevencijas pasākumiem 2007.gadā. A.Maceiko informē, ka ierobežota budžeta dēļ vairāki prevencijas pasākumi netika realizēti. 

S.Baltiņa dod vārdu Kultūras ministrijas pārstāvei. L.Piešiņa informē komitejas locekļus par paveikto kultūras jomā 2007.gadā.

I.Šķestere jautā, vai ir analizēta situācija par bibliotēku pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem? 

L.Piešiņa informē, ka jaunās bibliotēkas, galvenokārt, jau ir pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

S.Baltiņa jautā, kāds ir bibliotēku skaits Latvijā? 

L.Piešiņa informē, ka Latvijā ir 876 bibliotēkas, neskaitot skolu bibliotēkas.

S.Baltiņa dod vārdu Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pārstāvei. A.Kleinberga informē komitejas locekļus par paveikto sabiedrības integrācijas jomā 2007.gadā. 

S.Baltiņa atbalsta priekšlikumu par nevalstisko organizāciju iesaistīšanu sabiedrības integrācijas problēmu risināšanā. S.Baltiņa atgādina, ka vienā no komitejas sēdēm bija panākta vienošanās, ka 2008.gadā šīs komitejas ietvaros tiks organizēta diskusija bērniem un izglītību.

S.Baltiņa dod vārdu Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta (turpmāk - ĪUMEPLS) pārstāvim. I.Leišavnieks informē par sekretariāta paveikto 2007.gadā. 

I.Šķestere jautā, vai ĪUMEPLS apsver ideju par palīgtehnoloģiju centru izveidošanu vai šāda centra apvienošanu ar v/a Tehnisko palīglīdzekļu centru?

I.Leišavnieks paskaidro, ka ĪUMEPLS diskutē par šādu centru izveidošanu Latvijā, kas, proti, ir finanšu un laika jautājums. 

S.Baltiņa dod vārdu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk - RAPLM) pārstāvim. E.Kaļass informē par novados izveidoto pakalpojumu centru (PC) sniegtajiem pakalpojumiem un to pieejamību. RAPLM pagājušajā gadā un arī iepriekšējos gados izvērtēja PC darbību, noskaidroja aktuālas problēmas un attīstības perspektīvas. E.Kaļass piebilst, ka Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam viens no uzdevumiem ir nodrošināt visa veida pakalpojumu "minimālā groza" izstrādi kopīgi ar nozaru ministrijām, vienlaicīgi nosakot par katra pakalpojuma veida nodrošināšanu atbildīgo ministriju.

S.Baltiņa secina, ka kopumā ministrijas ir veiksmīgi īstenojušas plānā noteiktos uzdevumus 2007.gadā. Komitejas vadītāja ar nožēlu secina, ka ierobežotā valsts budžeta rezultātā vairāki pasākumi, kuri ir atspoguļoti valdībā pieņemtajās politikas pamatnostādnēs, netika īstenoti. 

Nolēma: ministriju un LM departamentu informāciju par plānā noteikto uzdevumu izpildi 2007.gadā pieņemt zināšanai.

 

3. Ziņojuma par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. - 2010.gadam izpildes gaita.


 (Sandra Baltiņa)

S.Baltiņa informē, ka pēc iepriekšējās komitejas sēdes elektroniski ar visiem komitejas locekļiem tika precizēti trīs prioritārie uzdevumu Nacionālam sociālās iekļaušanas rīcības plānam 2008.-2010.gadam, kā rezultātā nākamajam periodam tiek izvirzīti šādi 3 prioritārie uzdevumi:

  1. Sekmēt efektīvāku līdzdalību un integrāciju darba tirgū.
  2. Uzlabot ienākumu atbalsta sistēmas.
  3. Sekmēt pieejamību kvalitatīviem pakalpojumiem.

Nolēma: apstiprināt iepriekšminētos 3 prioritāros uzdevumus sociālās iekļaušanas jomā 2008.-2010.gadam.

 

 4.Citi jautājumi.


(Sandra Baltiņa)

 

Citu jautājumu nav.

Nolēma: par nākamās komitejas sēdes datumu un laiku vienoties atsevišķi.

Sēdes noslēgums 17.00. 

Pielikumā sēdes materiāli: prioritārie uzdevumi sociālās iekļaušanas jomā 2008. - 2010.gadam uz 1 lpp.

 

Komitejas vadītāja                                                                                            Sandra Baltiņa

 

Protokolēja                                                                                                      M.Spiridovska