gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes

PROTOKOLS Nr.1

Rīgā, Labklājības ministrijā                                                                 2010.gada 31.martā

Skolas ielā 28, 2.korp. 3.stāva zālē                                                                 plkst. 15.00

                                                                            

SĒDĒ PIEDALĀS:

Ingus Alliks, Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Valsts sekretāra vietnieks

Evija Meiere, Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas (turpmāk - komiteja) vadītājas vietniece, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

Komitejas locekļi:

Egīls Baldzēns,  Latvijas brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks

Sarmīte Driksna, Biedrības „Baltā māja" Sociālā atbalsta centra vadītāja

Aiva Dzenīte, Vidzemes attīstības aģentūras projektu vadītāja

Kristīne Fomina, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vecākā referente

Ligita Kadžule, Latvijas Lauku sieviešu apvienības Salas novada lauksaimniecības konsultante

Ruta Klimkāne, Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamenta direktore

Nellija Milča,  Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācija nodaļas vecākā referente

Elīnas Petrovskas deleģētā pārstāve Inga Černina-Zariņa, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Politikas plānošanas nodaļas vecākā referente

Dagmāras Prībergas deleģētā pārstāve Liega Piešiņa, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta Starpnozaru nodaļas vecākā referente sabiedrības līdzdalības jautājumos

Ilze Slokenberga, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vecākā referente

Sigitas Šiļvjanes deleģētā pārstāve Arta Kronberga, Zemgales plānošanas reģiona projektu nodaļas vadītāja

Inga Šķestere, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento" projektu vadītāja

Ainas Verzes deleģētā pārstāve Lilija Škutāne, Latvijas Pensionāru federācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Baibas Zukulas deleģētais pārstāvis Intars Abražuns, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Mājsaimniecību budžetu statistikas daļas vadītāja vietnieks

SĒDĒ NEPIEDALĀS:

Elīna Ālere-Fogele, krīzes centra „Skalbes" padomes locekle

Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja

Maruta Bubene, Sociālās integrācijas centra „Gaisma ceļā" Rīgas patversmes Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja

Leons Gindra, Čigānu biedrības „Gloss" valdes priekšsēdētājs

Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta Autosatiksmes nodaļas vecākā referente

Valda Iļjanova, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas plānotāja

Ilgonis Leišavnieks, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Informācijas sabiedrības politikas departamenta direktors

Ineta Luste, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību attīstības departamenta Pašvaldību reformu nodaļas vecākā referente

Alla Maceiko, Valsts policija s Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes Metodiskās vadības nodaļas galvenā inspektore

Daina Mūrmane - Umbraško, Veselības ministrijas Veselības politikas plānošanas departamenta Veselības politikas analīzes un plānošanas nodaļas vadītāja

Māris Skudra, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperts

Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības ārējo sakaru speciāliste

Raimonds Timma, VSIA „Autotransporta direkcija" valdes loceklis, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs

Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda            viceprezidente

Zanda Zeidaka, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja

SĒDĒ PIEAICINĀTIE:

Ilze Dūmiņa, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

Česlavs Gržibovskis, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākais referents

Sandra Stabiņa, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta Nozares vecākais eksperts ekonomiskās analīzes un prognozēšanas jautājumos

Ilmārs Šņucins, Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktora vietnieks

SĒDI PROTOKOLĒ: 

Evija Meiere, komitejas vadītājas vietniece, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

Darba kārtība:

  1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana. 
  2. „ES 2020" stratēģija.
  3. Iedzīvotāju novecošanās prognozes Latvijā un Latvijas pensiju sistēmas finansiālā ilgtspēja.
  4. Aktuālā informācija par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010).
  5. Citi jautājumi. 

Sēdes norise:

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.

 (Ingus Alliks)

I.Alliks informē, ka komitejas vadītāja Sandra Baltiņa savu darbību Labklājības ministrijā pārtrauc un komitejas vadītāja pienākumi ir uzticēti LM Valsts sekretāra vietniekam Ingum Allikam. Ņemot to vērā I.Alliks atklāj pirmo 2010.gada komitejas sēdi. Tiek apstiprināta komitejas sēdes darba kārtība.

2. „ES 2020" stratēģija.

 (Česlavs Gržibovskis)

(I.Alliks, E.Baldzēns, S.Driksna, I.Šķestere)

Č.Gržibovskis sniedz prezentāciju par Lisabonas stratēģijas būtību, īstenošanas procesu ES un jauno Eiropas Komisijas konsultāciju dokumentu „ES 2020 stratēģija", kas ir Lisabonas stratēģijas pēctece. Tiek sniegta informācija par „ES 2020" stratēģijas prioritātēm, kvantitatīviem ES līmeņa mērķiem, septiņām vadošajām iniciatīvām, pārvaldības iniciatīvām, kā arī turpmāko šī dokumenta virzību.

E.Baldzēns jautā, cik strauji mēs attālināmies no izvirzītajiem mērķiem.

Č.Gržibovskis atbild, ka katrai ES dalībvalstij būs jādefinē savi nacionālie mērķi, ņemot vērā valsts esošo situāciju.

E.Baldzēns jautā, cik šī stratēģija un tajā izvirzītie nacionālie mērķi būs saskaņoti ar valsts ikgadējo kredītu atmaksu, turklāt ņemot vērā Pasaules Bankas izteikumus par turpmāk nepieciešamo budžeta samazinājumu.

I.Alliks komentē, ka stratēģija un mērķi tiks noteikti, ņemot vērā esošo situāciju. Savukārt par Pasaules Bankas ieteikumiem komentārus sniegt nevar, jo nav skaidrs, kas tieši ar teikto ir domāts.

I.Šķestere jautā, ko nozīmē sociālā tirgus ekonomika.

Č.Gržibovskis atbild, ka sociālā tirgus ekonomika aptver liberālās un regulējošās tirgus ekonomikas pazīmes, t.i., nepaļauties uz to, ka tirgus atrisinās visas problēmas, bet valsts līmenī risināt radušos izaicinājumus.

S.Driksna jautā, kāpēc netiek atbalstīta mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk - MVU) izaugsme?

Č.Gržibovskis atbild, ka šobrīd ir spēcīgs lielo uzņēmumu lobijs, tāpēc nav plānotas ne administratīvā sloga samazināšanas iniciatīvas, ne arī atbalsts MVU.

3. Iedzīvotāju novecošanās prognozes Latvijā un Latvijas pensiju sistēmas finansiālā ilgtspēja.

(Ilmārs Šņucins, Sandra Stabiņa)

(E.Baldzēns)

I.Šņucins sniedz prezentāciju par sabiedrības novecošanās ekonomisko un fiskālo ietekmi, informējot par līdz 2060.gadam Latvijā prognozētajām iedzīvotāju skaita izmaiņām, nodarbinātības ietekmes izmaiņām, pensijas izdevumiem, veselības un ilgtermiņa aprūpes izdevumiem, izglītības izdevumiem un skolnieku skaitu.

S.Stabiņa sniedz prezentāciju par sociālās apdrošināšanas/pensiju sistēmas ilgtermiņa stabilitāti, informējot par esošo situāciju saistībā ar budžeta izdevuma pieauguma iemesliem, pensionāru, tai skaitā vecuma pensionāru, un iemaksu veicēju skaita izmaiņām, un ņemot vērā gan pašreizējo situāciju, gan novecošanās prognozes līdz 2060.gadam, tiek piedāvāti trīs risinājuma varianti un tiem atbilstošās situācijas.

E.Baldzēns komentē, ka situācija ir nopietnāka nekā atspoguļots abās prezentācijās, uzsverot nepieciešamību veikt korekcijas saistībā ar uzņēmumu konkurētspēju.

 4.Aktuālā informācija par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010).

 (Ilze Dūmiņa)

(L.Kadžule, A.Kronberga)

I.Dūmiņa sniedz prezentāciju par Labklājības ministrijas un nevalstisko organizāciju konsorcija[1] paveikto Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) (turpmāk - Eiropas gads (2010)) ietvaros.

L.Kadžule ierosina vienu gadu noteikt par gadu cīņai pret alkoholismu, uzsverot to kā ļoti aktuālu problēmu esošajā situācijā un akcentējot nepieciešamību šo problēmu risināt horizontāli un paralēli ar visām iesaistītajām pusēm.

A.Kronberga aicina pateicību par apaļā galda diskusijām reģionos izteikt arī plānošanas reģioniem un ES struktūrfondu informācijas centriem ne tikai nevalstiskām organizācijām, jo tika meklētas iespējas un resursi nodrošināt visu nepieciešamo sekmīgai apaļo galdu diskusiju norisei, vienlaicīgi lūdzot turpmāk par finanšu resursu nepieciešamību informēt ievērojami laicīgāk.

I.Dūmiņa izsaka pateicību A.Kronbergai par pausto aicinājumu un apņemas to turpmāk ņemt vērā, tomēr par iepriekšēju informēšanu par finansējuma nepieciešamību informē, ka tas šī Eiropas gada (2010) ietvaros nav iespējams un vairāk nebūs nepieciešams, jo šis Eiropas gads (2010) atšķiras no pārējiem Eiropas gadiem sakarā ar iespēju trūkumu rast valsts līdzfinansējumu Eiropas gada (2010) ieviešanai. 

5. Citi jautājumi.

 (Evija Meiere)

E.Meiere informē, ka tiek veikti grozījumi LM 26.02.2007. rīkojumā nr. 25 „Par Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas izveidi", precizējot komitejas sastāvu, tāpēc aicina komitejas locekļus atsūtīt deleģējuma vēstules gadījumā, ja ir notikušas izmaiņas attiecībā uz iestādes deleģēto pārstāvi, tādā gadījumā Labklājības ministriju informējot par jaunā deleģētā pārstāvja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni) līdz 16.04.2010.

E.Meiere pateicās komitejas locekļiem par dalību.

Sēdes noslēgums 17.00.

Pielikumā komitejas sēdes materiāli:

1.      "ES 2020" stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei.

2.      Sabiedrības novecošanās ekonomiskā un fiskālā ietekme.

3.      Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) - veiktās aktivitātes 2010.gada PIRMAJĀ ceturksnī.  

Valsts sekretāra vietnieks                                                                                  Ingus Alliks

 

Protokolēja                                                                                                        Evija Meiere[1] Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, Eiropas Kustība Latvijā, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība , Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO", Latvijas Sarkanais krusts, Latvijas Lauku forums.