gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes 

PROTOKOLS Nr.1 

Rīgā,                                                                                                    2009.gada 4.martā
Skolas ielā 28, 3.stāva zālē                                                                   plkst. 14.00
                                                                                               

SĒDĒ PIEDALĀS:

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja, Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore
Evija Meiere, komitejas vadītājas vietniece, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vadītāja
Ilze Dūmiņa, komitejas vadītājas vietniece, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente

Komitejas locekļi:

Maija Anspoka, Zemkopības ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Risku un kvalitātes nodaļas vadītāja
Elīna Ālere, Krīzes centra „Skalbes" juriste
Egīls Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks
Ilze Zubova, Zemgales plānošanas reģiona Reģionālo projektu speciāliste
Valda Iļjanova, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas plānotāja
Kristīne Fomina, Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta Analīzes un koordinācijas nodaļas vecākā referente
Rūta Lazda, Veselības ministrijas Politikas plānošanas departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā referente
Komitejas locekļa Kristapa Petermaņa deleģētā pārstāve Aleksandra Viskanta, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta Politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente
Dagmāra Prīberga, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta Starpnozaru nodaļas vecākā referente sabiedrības līdzdalības jautājumos
Komitejas locekles Anitas Rakovskas deleģētā pārstāve Maira Vimba, Valsts probācijas dienesta Postpenitenciārās palīdzības nodaļas vecākā referente
Elīna Petrovska, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Politikas plānošanas nodaļas vadītāja
Sandra Segliņa, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente
Ieva Stikāne, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas departamenta vecākā referente
Inga Šķestere, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento" projektu vadītāja
Komitejas locekles Ainas Verzes deleģētā pārstāve Lilija Škutāne, Latvijas Pensionāru federācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Komitejas locekles Baibas Zukulas deleģētais pārstāvis Kārlis Smudzis, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Dzīves līmeņa statistikas daļas vadītāja vietnieks

SĒDĒ NEPIEDALĀS:

Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
Maruta Bubene, Sociālās integrācijas centra „Gaisma ceļā" Rīgas patversmes Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Aiva Dzenīte, Vidzemes attīstības aģentūras projektu vadītāja
Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Leons Gindra, Čigānu biedrības „Gloss" Valdes priekšsēdētājs
Ligita Kadžule, Latvijas Lauku sieviešu apvienības Lauku attīstības speciāliste Salas pagastā, Jēkabpils rajonā
Ilona Kiukucāne, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte
Sarmīte Kokina, Līvānu fonda „Baltā māja" projektu vadītāja
Ilgonis Leišavnieks, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Politikas plānošanas departamenta direktors
Alla Maceiko, Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Prevencijas biroja 1.nodaļas priekšnieka vietniece
Nellija Milča, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Darba tirgus prognozēšanas koordinācijas nodaļas vecākā referente
Vineta Riekstiņa, Rīgas reģiona attīstības aģentūras projektu vadītāja
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente
Zanda Zeidaka, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja

SĒDĒ PIEAICINĀTIE:

Oļesja Voznaja, R/O „Pestīšanas armija" Reģionālā vadītāja asistente 

 

Sēdi protokolē:  

Margarita Spiridovska, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente

 

Darba kārtība:

1.Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana. 

2.Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas Indikatoru apakšgrupas 2009.gada darba programmas.

3.Diskusija par Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros īstenojamām aktivitātēm.

4.Citi jautājumi.

 

Sēdes norise:

 

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
(
Sandra Baltiņa) 

S.Baltiņa atklāj pirmo 2009.gada Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas (turpmāk - komiteja) sēdi. Tiek apstiprināta komitejas sēdes darba kārtība.

 

2. Informācija par Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas Indikatoru apakšgrupas 2009.gada darba programmām.
(
Sandra Baltiņa, Evija Meiere)
 

S.Baltiņa prezentē informāciju par Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) Sociālās aizsardzības komitejas (turpmāk - SAK) darba programmu 2009.gadam. Komitejas vadītāja atgādina, ka EK SAK ir institūcija, kas pārrauga sociālās iekļaušanas politikas attīstību Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstīs. S.Baltiņa informē par SAK mērķi un galvenajiem uzdevumiem. Viens no SAK darba kārtības jautājumiem šobrīd ir ES dalībvalstu kopējais globālās finanšu krīzes ietekmes uz sociāli ekonomisko situāciju novērtējums. Minēto ziņojumu ir paredzēts iesniegt 2009.gada pavasara Eiropadomei. Tāpat SAK darba jautājumos ietilpst gatavošanās 2009.gada pavasara Eiropadomei, Eiropas sociālā politika un pārskats par Lisabonas stratēģiju. SAK sēdēs turpina izskatīt tādas tēmas kā aktīvās iekļaušanas stratēģija, bezpajumtniecība un mājokļa atstumtība, migrācijas un etnisko minoritāšu sociālie aspekti, pensiju sistēmu ilgtspēja un pietiekamība, privātie pensiju fondi, reformu ietekme uz primāro veselības aprūpi un nevienlīdzība veselības aprūpes pieejamībā, veselības aprūpes sistēmu efektivitāte, pieredzes apmaiņa par ilgtermiņa aprūpi, vispārējās nozīmes sociālie pakalpojumi, Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma PROGRESS u.c. aktuālie jautājumi.

S.Baltiņa dod vārdu komitejas vadītājas vietniecei E.Meierei. 

E.Meiere prezentē informāciju par EK SAK Indikatoru apakšgrupas darba plānu 2009.gadam. E.Meiere informē, ka 2009.gadā SAK Indikatoru apakšgrupas septiņi galvenie darbības virzieni ir (1) analīze par sociālās kohēzijas un izaugsmes un darba vietām mijiedarbību; (2) globālās finanšu krīzes monitorings; (3) metodoloģiskie ieteikumi mērķu noteikšanai, (4) aktīvās iekļaušanas indikatori; (5) ziņojums par pensiju atvietojumu līmeņiem; (6) bezpajumtniecības un mājokļu atstumtības indikatori; (7) zināšanu uzlabošana par privātajām pensijām u.c. jautājumi.

S.Baltiņa papildina E.Meieres teikto ar informāciju, ka vairākās ES dalībvalstīs ir izveidotas Krīzes uzraudzības komitejas, kuras pārrauga arī finanšu krīzes ietekmi uz sociālo situāciju. 

S.Baltiņa dod vārdu komitejas vadītāja vietniecei Ilzei Dūmiņai, vienlaicīgi informējot, ka I.Dūmiņa būs atbildīga par Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) (turpmāk - Eiropas gads (2010)) organizēšanu.

3. Diskusija par Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros īstenojamām aktivitātēm
(
Ilze Dūmiņa)
(S.Baltiņa, I.Dūmiņa, D.Prīberga, E.Petrovska, I.Zubova, I.Šķestere, L.Škutāne, E.Ālere)

I.Dūmiņa sniedz informāciju par Eiropas gada (2010) mērķiem, pamatprincipiem, tā organizēšanā iesaistītajām valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām, uzsverot, ka atbildīgā institūcija par minētā gada īstenošanu būs Labklājības ministrija. I.Dūmiņa informē par Eiropas gadam (2010) paredzētajiem valsts un ES budžetu līdzekļiem, kā arī sagatavošanās Eiropas gadam (2010) laika grafiku.  I.Dūmiņa sniedz informāciju par Eiropas gada (2010) 3 iniciatīvām: (1) cilvēkredzējums kā sociālā vērtība; (2) sadarbības un līdzdarbības platforma, (3) pielāgošanās jaunajām iespējām un izaicinājumiem mainīgajos sociālajos un ekonomiskajos apstākļos. 

D.Prīberga jautā, uz kurām tieši mērķa auditorijām būs vērsti projektu konkursi.

I.Dūmiņa atbild, ka projektu konkurss ir izstrādes stadijā un tuvākajā laikā ir nepieciešams kopīgi vienoties par projekta konkursa būtību, atbalstu orientējot vai nu uz sociālās atstumtības riskam pakļautajām mērķa grupām vai uz sociālās iekļaušanas jomām. 

S.Baltiņa informē, ka Labklājības ministrijas izstrādāto Eiropas gada (2010) valsts programmu ir paredzēts iesniegt valdībai aprīlī.. Šobrīd vēl ir vairāki atvērti jautājumi gan par atbalstāmajām darbībām un aktivitātēm, gan par projektu konkursu. Komitejas vadītāja jautā, vai komitejas locekļi ir gatavi šobrīd diskutēt par Eiropas gada (2010) ietvaros iespējamiem pasākumiem un aktivitātēm.

D.Prīberga  informē, ka pašreiz tiek veiksmīgi realizēta sadarbība ar neredzīgiem cilvēkiem, iesaistot tos gan bibliotēku darbā, gan nodrošinot viņus ar materiāliem audio un video formātā. D.Prīberga uzsver, ka Kultūras ministrija ir gatava sadarbībai Eiropas gada (2010) ietvaros, atbalstot arī šo mērķa auditoriju. Tomēr ir nepieciešams laiks, lai konsultētos ar Kultūras ministrijas vadību. 

Nolemts: izsūtīt informācijas pieprasījumu par Eiropas gada (2010) iespējamiem pasākumiem sēdi pārstāvošo locekļu institūciju un organizāciju vadītājiem oficiāli un pa e-pastu.

D.Prīberga, atgriežoties pie Eiropas gada (2010) iespējamām mērķauditorijām, informē, ka Kultūras ministrijai mērķauditorija ir arī mākslinieki ar invaliditāti un mākslinieki pensionāri, kuri arī šobrīd sastopas ar lielām grūtībām. Viņa pieļauj iespēju, ka ministrijas vadība atsauksies Eiropas gada (2010) izaicinājumiem un atbalstīs sabiedriskās organizācijas, kuras veicinās šīs mērķa grupas situācijas uzlabošanu.

S.Baltiņa atgādina, ka Eiropas gada (2010) īstenošanai ir plānots Latvijas līdzfinansējums apmēram 84 tūkstošu latu apmērā, tomēr nav zināms, vai valdība atbalstīs minēto summu pilnā apmērā. Šobrīd Latvijas līdzfinansējums ir paredzēts no Finanšu ministrijas 41.08.00 apakšprogrammas „Finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". 

I.Zubova informē, ka sākotnēji ES fondu ietvaros plānotā darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātes 1.4.1.2.3. Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos" īstenošana ir atlikta. Uz šīs aktivitātes pamata bija paredzēts veikt citas aktivitātes, turklāt tās ietvaros tika plānota sabiedriskā apspriešana par sociālās iekļaušanas tēmām.

S.Baltiņa atzīmē, ka arī Eiropas Komisija savos ziņojumos norāda, ka virknē ES dalībvalstu ir izstrādātas nacionālās stratēģijas sociālās iekļaušanas veicināšanai, bet nav stratēģijas reģionālajā un vietējā līmenī.

E.Ālere informē par savu dalību EAPN (European Anti Poverty Network) ietvaros organizētajā sociālās iekļaušanas darba grupā, kas notika 27.-28.februārī Briselē. E.Ālere atzīst, ka ES dalībvalstis vēl nav bijušas gatavas diskutēt par Eiropas gada (2010) ietvaros paredzētajām aktivitātēm. E.Ālere arī aicina pieprasīt maksimāli iespējamo finansējumu Eiropas gada (2010) īstenošanai Latvijā.

I.Šķestere komentē I.Dūmiņas sagatavotajā prezentācijā atspoguļoto 1.iniciatīvu, proti, cilvēkredzējums kā sociālā vērtība. Viņa jautā, vai iniciatīvas ietvaros plānotās labdarības akcijas būtu pareizais veids, kā skatīties uz cilvēka pamattiesībām. 

I.Dūmiņa vērš uzmanību, ka šajā gadījumā ar labdarības akciju ir jāsaprot sabiedrības apziņas veidošana un uzmanības pievēršana blakus esošajiem līdzcilvēkiem, kā morālā atbalsta sniegšana apkārtējiem, nelabvēlīgā situācijā nonākušiem cilvēkiem. Pamatdoma šajā gadījumā ir labestības veicināšana cilvēkos. Minētās akcijas nebūs vērstas uz finanšu līdzekļu vākšanu.

E.Ālere informē, ka EAPN katru gadu organizē nabadzīgo cilvēku konferenci. E.Ālere ierosina minēto labo praksi pārņemt arī Latvijai, kur nabadzīgajiem cilvēkiem būtu iespēja pašiem izteikties. 

I.Dūmiņa lūdz E.Ālerei atsūtīt detalizētāko informāciju par minēto konferenci.

L.Škutāne iesaka rīkot diskusijas nabadzīgajiem cilvēkiem semināru veidā. 

S.Baltiņa aicina komitejas locekļus aktīvi iesaistīties Eiropas gada (2010) ideju ģenerēšanā. 

Nolēma: I.Dūmiņai nosūtīt oficiāli un elektroniski komitejas locekļiem apkopoto informāciju par gatavošanos Eiropas gadam (2010) komentāru un priekšlikumu sniegšanai.

Citi jautājumi.

S.Baltiņa dod vārdu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniekam E.Baldzēnam,

E.Baldzēns informē, ka sociālie partneri šodien tikās ar Ministru prezidenta amata kandidātu V.Dombrovski. Minētās tikšanās laikā tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā banku sistēmas stabilizēšana, nodokļu likmju iespējamā palielināšana, bezdarba situācija valstī, hipotekāro kredītu ņēmēju situācija, iespējama algu samazināšana valsts sektorā, uzņēmēju atbalsts, kā arī iespējamie risinājumi sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanai.

S.Baltiņa pateicās komitejas locekļiem par dalību.

Nolēma: par nākamās komitejas sēdes datumu un laiku vienoties atsevišķi.

 

Sēdes noslēgums 15.30.

Pielikumā sēdes materiāli:

1. Informācija par Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas Indikatoru apakšgrupas 2009.gada darba programmām uz 1 lp.

2. Informācija par Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros īstenojamām aktivitātēm uz 6 lpp.

 

Komitejas vadītāja                                                                                              Sandra Baltiņa

 Protokolēja                                                                                                        M.Spiridovska