gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 
 

Invaliditātes pensiju var saņemt cilvēki:

 • kuri nav sasnieguši noteikto pensijas vecumu,
 • kuriem nav piešķirta, t.sk., priekšlaicīgi, vecuma pensija,
 • atzīti par invalīdiem (izņemot, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība pēc 1997.gada 1.janvāra), un
 • kuriem apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem.

Invaliditātes pensiju izmaksā līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas - kad cilvēks sasniedz valstī noteikto pensijas vecumu, viņam tiek piešķirta vecuma pensija. Invaliditātes laikā tā nedrīkst būt mazāka par invaliditātes pensiju, kas saņemta līdz vecuma pensijas piešķiršanas brīdim. Tāpēc, ja invaliditātes pensija ir lielāka par noteikto vecuma pensiju, cilvēks saņem vecuma pensiju, kas noteikta invaliditātes pensijas apmērā. Savukārt, ja pensijas piešķiršanas brīdī invaliditāte vairs nav noteikta, tad cilvēkam izmaksā aprēķināto vecuma pensiju.

Invaliditātes pensijas apmēra saglabāšanu, piešķirot vecuma pensiju, nepiemēro, ja tiesības uz vecuma pensiju iegūtas, pamatojoties tikai uz starptautiskajiem līgumiem sociālās drošības jomā vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, kā arī gadījumā, kad apdrošināšanas stāžs, par kuru aprēķināta vecuma pensija, ir mazāks par apdrošināšanas stāžu, par kuru aprēķināta invaliditātes pensija.

Strādājot invaliditātes pensija tiek izmaksāta pilnā apmērā.

Invaliditātes pensijas apmērs ir atkarīgs no cilvēkam noteiktās invaliditātes grupas.

3. invaliditātes grupas gadījumā invaliditātes pensiju piešķir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, t.i.  80,00 eiro, bet personai ar invaliditāti kopš bērnības - 122,69 eiro.

1. un 2. grupas invaliditātes pensijas apmērs ir atkarīgs no:

 • cilvēka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ko nosaka par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo 5 gadu laikā pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas;
 • cilvēka individuālā apdrošināšanas stāža;
 • no maksimāli iespējamā apdrošināšanas stāža, kuru nosaka no 15 gadu vecuma līdz likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai.

Ja cilvēks 5 gadus pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas nav bijis pakļauts invaliditātes apdrošināšanai, tad invaliditātes pensija tiek piešķirta minimālā apmērā:

 • 1.grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs ir vienāds ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,6 (128,00 eiro, personai ar invaliditāti kopš bērnības - 196,30 eiro); 
 • 2.grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs ir vienāds ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,4 (112,00 eiro, personai ar invaliditāti kopš bērnības - 171,77 eiro).

 

Lai cilvēki varētu pieteikties uz invaliditātes pensijas piešķiršanu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) nepieciešams iesniegt:

 • iesniegumu par invaliditātes pensijas piešķiršanu;
 • apdrošināšanas (darba) stāžu apliecinošus dokumentus (ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 1996.gadam).

Informāciju par invaliditātes noteikšanu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.
Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Pieprasot pensiju, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Ja pēc invaliditātes pensijas (1. vai 2. grupas invaliditātes gadījumā) piešķiršanas cilvēks ir strādājis un veicis vai par viņu bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, viņš var pieprasīt savas pensijas pārrēķinu (index.php?option=com_content&view=article&id=80094).

 
 

Apakškategorijas

AUTO-imported from old system