gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Par personu datu apstrādi

Jūsu privātums un datu aizsardzība Labklājības ministrijai (turpmāk - ministrija) ir ļoti nozīmīga. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, turpmāk tiek sniegta informācija par ministrijas veikto personas datu apstrādi. Vēršam uzmanību, ka norādītā informācija nav izsmeļoša un var tikt grozīta, precizēta, papildināta atbilstoši faktiskajām izmaiņām fizisko personu datu apstrādē.

1. Pārzinis

Labklājības ministrija
Reģistrācijas Nr.: 90000022064
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
Tālrunis: 80205100
Fakss: 67276445
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2. Saziņa jautājumos par personas datu aizsardzību

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties:

(1) izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju;

(2) rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

2.1.saziņai ar ministrijas datu aizsardzības speciālistu, variet rakstīt:

(1) izmantojot 1.punktā norādīto kontaktinformāciju, uz aploksnes veicot atzīmi „Datu aizsardzības speciālistam";

(2) rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar atzīmi „Datu aizsardzības speciālistam".

3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Ministrija apstrādā personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanai, ministrijas tiesisko interešu realizācijai, kā arī citiem iepriekš noteiktiem nolūkiem.

Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par ministrijas rīcībā esošo personas datu drošību. Ministrija izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Ministrijā tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu ministrijas rīcībā esošos fizisko personu datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti.

Labklājības ministrijā tiek apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontaktinformācija, informācija par fiziskās personas izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, profesionālo darbību, politisko piederību, piederību arodbiedrībām, interesēm, dzimšanas dienu, vecumu, dzimumu, veselību un citi personu identificējoši dati (piem., fotoattēls) atbilstoši tam, lai tiktu sasniegts attiecīgs datu apstrādes mērķis. Labklājības ministrija nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Ministrija, lai izpildītu tās uzdevumus, cita starpā, izstrādā un realizē arī dažādus pilotprojektus, kuru ietvaros var tikt veikta tāda fizisko personu datu apstrāde, kas nepieciešama katra konkrēta pilotprojekta mērķa sasniegšanai. 

Ciktāl tas ir iespējams, statistikas veidošanai personu dati iepriekš tiek anonimizēti.

Drošības pasākumu un kārtības nodrošināšanai ministrijas ēku kompleksā tiek veikta videonovērošana.

Ministrija pastāvīgi veic datu apstrādes drošības novērtēšanu, lai arī turpmāk pēc iespējas novērstu nesankcionētu piekļuvi personu datiem, personu datu ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, dzēšanu u.tml.

4. Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Jūsu un ministrijas tiesisko interešu ievērošanu, kārtības un drošības nodrošināšanai Labklājības ministrijas ēkā Skolas ielā 28, Rīgā un tās piegulošajā teritorijā.

Apstrādes pamats katrā konkrētajā gadījumā ir kāds no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta punktiem. Galvenokārt ministrijā personu datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta c) un e) punktu, t.i., apstrāde tiek veikta, lai izpildītu uz ministriju attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot ministrijai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 5. Personas datu saņēmēju kategorijas

Ministrijā personas datus apstrādā nodarbinātie vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, kā arī dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos skatos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm (piem., Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Valsts kontrole, Iepirkumu uzraudzības birojs), tiesībsargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām ministrija rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

6. Personas datu sniegšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

Atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz likumu "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un savstarpējo sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos", ministrija nodod datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Trešā valsts, uz kuru personas dati tiek nodoti: Amerikas Savienotās Valstis.

7. Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties. Piemēram, vispirms datu apstrāde notiek, lai pēc būtības izskatītu Jūsu iesniegumu. Kad lēmums pieņemts, dati tiek uzglabāti gan saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par attiecīgu dokumentu uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī, lai nodrošinātu ministrijas leģitīmās intereses, kas varētu izrietēt no iespējamo domstarpību gadījumiem (pierādījumu nodrošināšana par iepriekš veikto datu apstādi, pieņemtā lēmuma leģitimitāti u.c.).

8. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt to kontroli, datu apstrādes ierobežošanu un iebilst pret datu apstrādi, tāpēc, saņemot Jūsu pieprasījumu, ministrija to izvērtēs un uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs Jūsu personas datus.

Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai. Ministrija izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Jūs varat iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības šādi:

1) iesniedzot iesniegumu klātienē ministrijā Skolas ielā 28, Rīgā katru darbdienu plkst. 08.15-17.00, ar pārtraukumu plkst. 12.15-12.45, piektdienās plkst. 08.15-16.00, ar pārtraukumu plkst. 12.15-12.45;

2) nosūtot parakstītu iesniegumu pa pastu uz adresi: Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331;

3) iesniedzot iesniegumu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

4) iesniedzot iesniegumu ar portāla www.latvija.lv starpniecību (sadaļā “Iesniegums iestādei”).

Saņemot Jūsu iesniegumu, ministrija izvērtēs tā saturu un Jūsu identificēšanas iespējas un, ja nepieciešams, lūgs Jums iesniegt papildu informāciju, lai pēc iespējas pārliecinātos, ka dati tiks nosūtīti attiecīgajam datu subjektam un mazinātu risku ļaunprātīgai Jūsu datu izmantošanai.

Ja apmeklējat ministriju, piedalāties ministrijas rīkotajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam iepriekš par to informēt sazinoties ar norādīto pasākuma atbildīgo vai ministriju.

9. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar ministrijas Jūsu veikto personas datu apstrādi, aicinām vērsties ministrijā, kā tas ir norādīts šī paziņojuma 2. punktā.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un ministrija pārkāpj Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/) Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011.