gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Personai, kura likumā noteiktajā kārtībā iecelta par aizbildni piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu.

Personai ir tiesības saņemt šo pabalstu un atlīdzību no dienas, kad tā iecelta par aizbildni. Ja aizbildnība tiek atcelta, šā pabalsta un atlīdzības izmaksu izbeidz ar aizbildnības atcelšanas dienu. 

Pabalstu nepiešķir, ja aizbildnības nodibināšanas iemesls atbilstoši bāriņtiesas lēmumam ir vecāku darba apstākļi, kuru dēļ viņi nevar bērnu aprūpēt. Savukārt, atlīdzību nepiešķir taisnās līnijas radiniekiem, ja aizbildnības nodibināšanas iemesls atbilstoši bāriņtiesas lēmumam ir vecāku darba apstākļi, kuru dēļ viņi nevar bērnu aprūpēt.

Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu apmērs ir  45,53 euro mēnesī (par katru bērnu).

Ja par bērnu ir piešķirta pensija par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, izmaksājamo pabalstu samazina par attiecīgo summu. Ja par bērnu invalīdu piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, izmaksājamo pabalstu par piemaksas apmēru nesamazina. 

Atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu apmērs ir 54,07 euro mēnesī. Atlīdzības apmērs nav atkarīgs no aizbildnībā esošo bērnu skaita.