gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam valsts nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar redzes invaliditāti.

Kārtību, kādā cilvēki ar redzes invaliditāti saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un to saturu nosaka:
  • Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”;
  • Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem".
Pakalpojuma mērķis - atjaunot un uzlabot cilvēku ar redzes invaliditāti sociālās funkcionēšanas spējas, lai nodrošinātu viņu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

Pakalpojuma saturs
Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB) administrē šādus pakalpojumus:
  • pakalpojums klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei bez uzturēšanās pie sociālo pakalpojumu sniedzēja un klienta dzīvesvietā (nepārsniedzot 300 stundas gadā),
  • pakalpojumu komplekss (ar uzturēšanos pie sociālo pakalpojumu sniedzēja) klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei (nepārsniedzot 150 dienas reizi piecos gados).
Lai īstenotu minētos pakalpojumus, LNB ir izstrādāta sociālās rehabilitācijas programma cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tā ir veidota no savstarpēji saistītiem, bet tajā pašā laikā autonomiem 11 moduļiem un 14 apakšmoduļiem. Programmā katrā modulī ir norādīts mērķis, uzdevumi, sagaidāmie rezultāti un atspoguļotas pielietojamās metodes.

Pakalpojumu grozs
Lai noteiktu valsts apmaksātā pakalpojumu saturu veidojošās aktivitātes un izmaksas, izveidota pakalpojumu grozu aprēķinu tehnoloģija (pakalpojuma grozs).
LNB nodrošina pakalpojumu sniegšanu:
  • institūcijā ar diennakts uzturēšanos pie pakalpojumu sniedzēja,
  • institūcijā bez diennakts uzturēšanās un klienta dzīvesvietā.

Līdz ar to šobrīd sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ir izveidoti divi pakalpojuma grozi. Abu pakalpojumu aktivitātes un izmaksas tiek iedalītas trijos posmos:

1. posms – tiešās pakalpojuma aktivitātes un izmaksas,
2. posms – ar pakalpojuma prasību nodrošināšanu un personas uzturēšanu saistītās aktivitātes un izmaksas,
3. posms – ar pakalpojuma administrēšanu saistītās aktivitātes un izmaksas.

Maksimālās izmaksas pilnam pakalpojuma kursam institūcijā ar diennakts uzturēšanos pie pakalpojumu sniedzēja cilvēkam ar redzes invaliditāti ir 4203,53 eiro. Viena cilvēka izmaksas ir 66,72 eiro dienā.
Kopējās pakalpojuma institūcijā bez diennakts uzturēšanās un klienta dzīvesvietā maksimālās izmaksas pilnam pakalpojuma kursam cilvēkam ar redzes invaliditāti ir 622,90 eiro. Vienam cilvēkam izmaksas ir 12,45 eiro stundā.