gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr. 790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” valsts no 2015.gada 1.janvāra nodrošina no vardarbības cietušo pilngadīgo cilvēku un vardarbības veicēju sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.


Pakalpojums „Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām”

Pakalpojuma mērķis
Sniegt psihosociālu atbalstu, mazināt traumas sekas, lai cilvēks sekmīgi spētu atgūt fizisko un psihisko veselību, reintegrēties sabiedrībā, atjaunot vai uzlabot cilvēka sociālās funkcionēšanas spējas, atgūt sociālo statusu, veicināt sociālo integrāciju, kas paredz atjaunot fiziskās, intelektuālās, psiholoģiskās un profesionālās spējas.

Pakalpojuma sniedzēji
Sociālas rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušajiem pilngadīgajiem cilvēkiem nodrošina pašvaldību sociālie dienesti.

Pakalpojuma saturs un izmaksas
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no vardarbības cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem (sociālās rehabilitācijas pakalpojums) aktivitātes un izmaksas tiek iedalītas divos posmos:

1.posms - sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana
1.posmā atkarībā no cilvēka individuālo vajadzību un resursu izvērtējuma, ko veic pakalpojuma sniedzēja sociālais darbinieks vai psihologs, cilvēks var saņemt:
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (krīzes centrā) ar personas izmitināšanu, kas ilgst līdz 30 dienām, bet nepieciešamības gadījumā pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pamatota iesnieguma var tikt pagarināts par 30 dienām līdz 60 dienām. Izmaksas vienam klientam – 25,72 eiro dienā. Sociālās rehabilitācijas institūcijā tiek nodrošinātas speciālistu konsultācijas un ar normatīvajos aktos noteikto sociālās rehabilitācijas pakalpojuma prasību nodrošināšanu un klientu uzturēšanu saistītās aktivitātes, sniedzot personai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu.
 • personas dzīvesvietā psihologa (pēc nepieciešamības jurista, sociālā darbinieka) individuālās konsultācijas bez cilvēka izmitināšanas pakalpojuma saņemšanas laikā. Cilvēks var saņemt 10 individuālas konsultācijas, bet, nepieciešamības gadījumā, pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pamatota iesnieguma, papildus 10 konsultācijas. Vienas konsultācijas cena 17,59 eiro. Ja nepieciešams, transporta izmaksas tiek segtas atbilstoši konkrētā klienta faktiskajai nepieciešamībai, bet nepārsniedzot 7 eiro uz klientu par vienas konsultācijas apmeklējumu (turp un atpakaļ).
 
2.posms – individuālo konsultāciju nodrošinājums pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pabeigšanas.
2.posmā sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek nodrošināts individuālo konsultāciju veidā pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pabeigšanas, aktivitātēs iekļaujot speciālistu (psihologa un nepieciešamības gadījumā jurista, sociālā darbinieka) 3 individuālās konsultācijas, atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.


Pakalpojuma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām pilngadīgām personām”

Pakalpojuma mērķis
Palīdzēt vardarbību veikušam pilngadīgam cilvēkam apzināt fiziskās un psiholoģiskās vardarbības pielietošanas sekas un mazināt vardarbības izpausmes pret apkārtējiem (ģimenē partneri, bērniem u.c. iespējams arī citiem pieaugušiem cilvēkiem).

Pakalpojuma sniedzēji
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz bez izmitināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā iespējami tuvu dzīvesvietai. Pakalpojuma sniedzēja uzdevumi ir - klienta iekšējās motivācijas veidošana pārmaiņas īstenošanai un pārmaiņu īstenošanas apņemšanās nostiprināšana.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiks nodrošināts iepirkumu procedūrā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, ko organizē Labklājības ministrija.

Pakalpojuma saturs un izmaksas
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa aktivitātes un izmaksas tiek iedalītas divos posmos:

1.posms - sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana
1.posmā atkarībā no cilvēka individuālo vajadzību un resursu izvērtējuma, ko veic pakalpojuma sniedzēja sociālais darbinieks vai psihologs, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēks var saņemt individuāli vai grupās. Pakalpojuma sniedzēja psihologs vai sociālais darbinieks izvērtē cilvēka gadījumu un nosaka, ka cilvēks saņem 10 individuālas konsultācijas vai 16 grupu nodarbības.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums jāsaņem pēc iespējas tuvāk klienta dzīves vietai. Grupas terapijas vai individuālo konsultāciju mērķis ir panākt, ka:
 • cilvēks atpazīst un apzinās savu vardarbīgo uzvedību kā nepieņemamu un nosodāmu,
 • cilvēks ir motivēts un spēj uzņemties atbildību par savu uzvedību, lai nenodarītu pāri citiem cilvēkiem,
 • cilvēks maina ierastās saskarsmes veidus, veicināt dusmu pārvarēšanas spējas, nepielietojot pret citiem vērstu agresiju.

Individuālās konsultācijas
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros tiek sniegtas 10 individuālas psihologa konsultācijas (konsultācija 45 minūtes un 15 minūtes dokumentu kārtošana).

Konsultācijas grupās
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros tiek sniegtas 16 grupu nodarbības. Vienā grupā, kuru vada 2 speciālisti, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem ne vairāk kā 12 klienti un vienas nodarbības ilgums 2 stundas. Minimāli, lai grupu nodarbība notiktu, tajā jāpiedalās vismaz 6 klientiem.
Izvērtējot pakalpojuma saņemšanas iespējas individuāli vai grupā, speciālisti ņem vērā šādus apsvērumus:
 • grupā jākomplektē cilvēki ar līdzīga rakstura problēmām un konstatēto vardarbības veidu (vardarbība vērsta pret partneri, bērniem vai jebkuru personu);
 • vardarbības veicēja intelekta līmeni, fizisko vai garīga rakstura traucējumu veidu;
 • vai cilvēkam ir nosliece uz atkarības vielu lietošanu, kas varētu traucēt grupas darbu;
 • vai cilvēkam ir pārmērīga agresivitāte, kas apdraud citu grupas dalībnieku un iesaistīto speciālistu drošību.
 
2.posms – individuālo konsultāciju nodrošinājums pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pabeigšanas
2.posmā sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek nodrošināts individuālo konsultāciju veidā pēc sociālās rehabilitācijas kursa pabeigšanas, aktivitātēs iekļaujot psihologa 3 individuālās konsultācijas, atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.

Pakalpojuma „Vardarbības veicēju sociālā rehabilitācija”
 sniedzēju apmācības un supervīzijas

Pakalpojuma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām pilngadīgām personām” sekmīgai ieviešanai nepieciešams par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināt regulāru to personu apmācību, kuras strādās ar vardarbības veicējiem, sniedzot viņiem valsts finansētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
 
Apmācības tiks nodrošinātas iepirkumu procedūrā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, ko organizē Labklājības ministrija.

Pakalpojuma saturs un izmaksas
Apmācību aktivitātes un izmaksas tiek iedalītas divos posmos:
1.posms - Speciālistu apmācību kurss
Katru gadu plānots apmācīt vienu speciālistu grupu, kurā ir 10 speciālisti (5 pāri). Apmācības vada divi eksperti. Apmācību kursā iekļautas 6 nodarbības (30 astronomiskās stundas). Apmācību kursa nobeigumā eksperti dodas vizītē pie speciālistiem un piedalās vienā viņu vadītajā nodarbībā. Paredzētas 5 vizītes uz reģioniem pie 5 speciālistu pāriem.

2.posms - Ikgadējs supervīziju nodrošinājums speciālistiem pēc apmācību kursa pabeigšanas.
Šajā posmā tie speciālisti, kas ir pabeiguši apmācību kursu, nākamajā gadā var saņemt divas supervīzijas gadā. Vienā grupas nodarbībā piedalās 10 speciālisti (5 pāri), nodarbības ilgums 4 stundas un to vada 2 eksperti. Plānots sākot ar 2016.gadu nodrošināt 2015.gadā apmācītajiem speciālistiem 2 supervīzijas gadā.