gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17-0801/ 2[2]

Rīgā                                                                                       2007.gada 27.novembrī

Sēdi vada - valdības puses pārstāvis - Edgars Korčagins

Piedalās:

No valdības puses:

1.

LM Darba departamenta direktore

I.Tāre

2.

LM Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

E. Korčagins

3.

LM Darba departamenta Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja

I.Laganovska-Dīriņa

4.

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

5.

Valsts darba inspekcijas direktore

R.Elce

6.

VDI Darba tiesību daļas vadītājs

V.Virza

No darba devēju puses:

7.

LDDK eksperts /SIA „GRIF" direktors,

A.Grigorjevs

8.

A/S „Latvenergo" Personālvadības departamenta direktore, LDDK eksperts

I.Kola

No arodbiedrību puses:

9.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

10.

LBAS juriskonsults

K.Rācenājs

11.

LBAS/LMNA Meža nozaru arodu biedrības Darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

Ā.Smildziņš

12.

LBAS valdes locekle

J. Stalidzāne

13.

LBAS/LAKRS eksperte

M. Druka-Jaunzeme

14.

LBAS eksperts

A.Muhliki

Sēdi sāk plkst. 15.00

Darba kārtība 

Par darba grupas sagatavoto projektu „Grozījumi Darba likumā"

Ziņo - E.Korčagins 

Par apspriežamo jautājumu izteicās visi DLTSA sēdes dalībnieki (skat.dalībnieku sarakstu)

DL pants

Redakcija

Vienojās

5.

„ (2) Uzņēmuma struktūrvienība šā likuma izpratnē juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība."

Atbalstīt, papildinot ar vārdu „ir"

14.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Darba devējam, kurš nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir pienākums pirms darbinieka nosūtīšanas rakstveidā informēt Valsts darba inspekciju par šo nosūtīto darbinieku, norādot:

1) darbinieka vārdu un uzvārdu;

2) darba uzsākšanas laiku;

3) paredzamo nodarbināšanas ilgumu;

4) darba veikšanas vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, to, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);

5) darba devēja pārstāvi Latvijā, kurš ir pilnvarots pārstāvēt darba devēju Latvijas kompetentajās valsts iestādēs un tiesā;

6) personu, kuras labā tiks veikts darbs (pakalpojuma saņēmēju);

7) apliecinājumu tam, ka nosūtītais darbinieks, kurš ir trešo valstu valstspiederīgais, likumīgi strādā pie darba devēja Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

(5) Darba devējam, kurš nosūta darbinieku veikt darbu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, neatkarīgi no darba līgumam un darba tiesiskajām attiecībām piemērojamā likuma šim nosūtītajam darbiniekam ir jānodrošina šī panta trešajā daļā minētie nodarbinātības noteikumi un darba apstākļi atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, kas regulē darbinieku nosūtīšanu."

līdzšinējo panta piekto daļu uzskatīt par panta sesto daļu.

Atbalstīt, ceturtajā daļā svītrojot vārdu „kompetentajās", kā arī 2008.gada DLTSA darba plānā iekļaut jautājumu par darbinieku nosūtīšanas aspektiem

18.

„(4) Ja darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības biedri kādā nozarē nodarbina vairāk nekā 50 procentus darbinieku vai veic vairāk kā 60 procentus no nozares preču apgrozījuma vai pakalpojumu darba apjoma valstī, ģenerālvienošanās, kas noslēgta starp darba devēju organizāciju vai darba devēju organizāciju apvienību un darbinieku arodbiedrību vai darbinieku arodbiedrību apvienību (savienību), ir saistoša visiem attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz visiem darbiniekiem, kurus nodarbina šie darba devēji. Attiecībā uz šiem darba devējiem un darbiniekiem ģenerālvienošanās stājas spēkā dienā, kad tā publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ja tajā nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks. Ģenerālvienošanās laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicējama uz pušu kopīga pieteikuma pamata."

Atbalstīt, definējot terminu „nozare"

22.

„(2) Uzņēmumā noslēgtā darba koplīguma spēkā esamībai tā apstiprināšana darbinieku kopsapulcē  (konferencē) nav nepieciešama, ja darbinieku pārstāvji ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta arodbiedrība un koplīgums attiecas tikai uz arodbiedrības biedriem."

Līdzšinējo panta otro, trešo un ceturto daļu uzskatīt par panta trešo, ceturto un piekto daļu.

LBAS uz 03.12.2007 sagatavot precizētu otrās daļas redakciju

29.

ceturto daļu papildināt ar teikumu šādā redakcijā:

„Mazāk labvēlīga attieksme grūtniecības, dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ uzskatāma par  tiešu diskrimināciju pamatojoties uz dzimumu."

Atbalstīt

32.

„(3) Darba sludinājumā obligāti ir norādāma darba devēja - fiziskas personas - vārds, uzvārds un firma, juridiskas personas - firma."

Atbalstīt, LM uz 03.12.2007 papildinot redakciju ar personāla atlases veicēju

40.

Papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā: „Darba devējs nodrošina to, ka darba līguma kopija tiek glabāta tajā uzņēmuma struktūrvienībā, kurā darbinieks parasti tiek nodarbināts."

Atbalstīt

44.

Papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

„8) profesionālās izglītības vai augstākās izglītības iestāžu izglītojamo darbu mācību prakses laikā, mācību brīvlaikā vai mācību laikā."

LDDK precizēt redakciju uz 03.12.2007

53.

Papildināt ceturto daļu ar vārdiem „un darba samaksa".

Atbalstīt

60.

Svītrot trešo daļu

Atbalstīt

64.

64.pants. Izziņa par darba samaksu

Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma piecu darba dienu laikā izsniedz šim darbiniekam izziņu par viņa darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu un veikto darbu."

Atbalstīt, precizējot redakciju atbilstoši DL 40.pantam

66.

„66. Piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku

(1) Darbiniekam, kas veic darbu, kas saistīts ar īpašu risku (darbu, kas saskaņā ar darba vides risku novērtējumu saistīts ar paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi, vai paaugstinātu risku darbinieka drošībai un veselībai, ko nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem darba aizsardzības pasākumiem), var noteikt piemaksu."

Netika panākta vienošanās, virzīt uz NTSP

71.

Izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā: „Izmaksājot darba samaksu, darba devējs izsniedz darba samaksas aprēķinu, kurā norāda izmaksāto darba samaksu, ieturētos nodokļus, kā arī nostrādātās stundas un virsstundas, nakts laikā, [nedēļas atpūtas laikā un] svētku dienās nostrādātās stundas".

Atbalstīt, LM uz 03.12.2007 precizējot informēšanas veidu

74.

Svītrot pirmās daļas 9.punktu.

Papildināt ceturto daļu aiz skaitļa un vārda „7.punktā" ar vārdiem „un 157.panta otrajā daļā".

Atbalstīt

75.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu un reizinot ar vidējo darba gada dienu skaitu mēnesī". [vai arī reizinot ar vidējo darba dienu skaitu mēnesī šo sešu mēnešu periodā]

Piektās daļas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu un reizinot ar vidēji nostrādāto stundu skaitu dienā par šo periodu."

piektās daļas trešo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas, kad darbinieks nav veicis darbu šā likuma 74.panta pirmajā daļā minētos gadījumos."

Papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

„(10) Ja aprēķinātā darbiniekam izmaksājamā mēneša vidējā izpeļņa ir mazāka par darbiniekam noteikto mēneša darba algu, darbiniekam izmaksājamā mēneša vidējā izpeļņa tiek pielīdzināta mēneša darba algai. Minētais noteikums neattiecas uz darbiniekiem, kuriem noteikta akorda alga."

Atbalstīt iekavās minēto redakciju

 

 

 

 

 

 

LBAS piedāvāt precizētu redakciju un pamatojumu uz 03.12.2007

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

85.

Izslēgt otro daļu

Nevienojās, virzīt uz NTSP

96.

Papildināt ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Darbinieks un darba devējs ir tiesīgs slēgt vienošanos par izdevumu, kas saistīti ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, atmaksu darba devējam, gadījumos, kad 2 gadu laikā pēc šo izdevumu segšanas tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības saskaņā ar šā likuma 100.pantu vai 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktu."

Atlikt jautājuma virzīšanu, jo Aizsardzības ministrija attiecīgu normu piedāvā MK izskatīšanai

101.

Papildināt 101.panta pirmo daļu ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

„8) darbinieks pārejošas darba nespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu".

līdzšinējo 101.panta pirmās daļas 8., 9. un 10.punktu turpmāk uzskatīt par attiecīgi 101.panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktu; 

aizstāt trešajā daļā vārdus „sešu mēnešu" ar vārdiem divpadsmit mēnešu".

aizstāt ceturtajā daļā skaitļus un vārdu „8. vai 9." ar skaitļiem un vārdiem „9. vai 10.".

Atbalstīt, LM precizējot redakciju par gadījumiem, ja darba nespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

103.

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitļus un vārdus „1., 3., 5. vai 7.punktā" ar skaitļiem un vārdiem „1., 3., 5., 7. vai 8.punktā";

papildināt panta otro daļu ar vārdiem „izņemot gadījumu, kas noteikts šā likuma 101.panta pirmās daļas 8.punktā".

Atbalstīt

 

Atbalstīt

108.

Aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus „bērnu invalīdu vecumā līdz 16 gadiem" ar vārdiem „bērnu invalīdu līdz 18 gadiem"

Atbalstīt

109.

Izteikt panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Darba devējam nav tiesību uzteikt darba līgumu darbinieka pārejošas darbnespējas laikā, izņemot gadījumu, kas noteikts šā likuma 101.panta pirmās daļas 8.punktā, kā arī laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, izņemot gadījumu, kas minēts šā likuma 101.panta pirmās daļas 11.punktā.";

Papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam šā likuma 101.panta pirmās daļas 8.punktā noteiktajā gadījumā līdz darbspēju atgūšanai vai invaliditātes noteikšanai, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība".

Atbalstīt, precizējot redakciju

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

110.

pirmajā daļā skaitļus un vārdus „4., 8. un 10.punktā" ar skaitļiem un vārdiem „4., 8., 9. un 10.punktā".

Pievienot panta daļu šādā redakcijā: ‘Ja darbinieks ir vairāku arodbiedrību biedrs, tad darba devējs saskaņo uzteikumu ar to arodbiedrību, kuru norāda darbinieks. Ja darbinieks atsakās norādīt arodbiedrību, kuras biedrs tas ir, darba devējam uzteikums ar arodbiedrību nav jāsaskaņo".

 

Atbalstīt ar „4., 9. un 11."

 

Atbalstīt, LM sagatavojot precizētu redakciju par 2 darbdienām.

111.

Aizstāt 111.pantā skaitļus un vārdus „6., 7., 8., 9. vai 10.punktu" ar skaitļiem un vārdiem „6., 7., 9., 10. vai 11.punktu".

Atbalstīt, pārbaudot numerācijas atbilstību piedāvātajiem grozījumiem

112.

Aizstāt 112.pantā skaitļus un vārdus „6., 7., 8., 9. vai 10.punktā" ar skaitļiem un vārdiem „6., 7., 8. 9., 10. vai 11.punktā"

Atbalstīt, pārbaudot numerācijas atbilstību piedāvātajiem grozījumiem

117.

pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Uzņēmuma pāreja šā likuma izpratnē ir uzņēmuma vai tā patstāvīgas daļas (ekonomiskas vienības), kas saglabā savu identitāti, nodošana citai personai uz līguma pamata, kā arī komercsabiedrību apvienošana un sadalīšana. 

Konceptuāli atbalstīt, LDDK līdz 03.12.2007 piedāvājot precizētu redakciju vārdiem „kas saglabā savu identitāti"

128.

pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Atlaižot darbinieku no darba, visas naudas summas, kas viņam pienākas no darba devēja, izmaksājamas ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc atlaišanas dienas." 

Atbalstīt

129.

pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Darba devējam trīs darba dienu laikā ir pienākums pēc darbinieka pieprasījuma vai valsts vai pašvaldības iestādes pieprasījuma tās likumīgo funkciju veikšanai izsniegt rakstveida izziņu par darba devēja un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieka veikto darbu, ieturētajiem nodokļiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatu." 

Atbalstīt

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Organizēt DLTSA sēdi 2007.gada 4.decembrī plkst.15.00, lai turpinātu izskatīt likumprojekta redakciju (sākot no DL 131.panta), kā arī izskatītu dalībpušu sagatavotās un elektroniski DLTSA sekretārei S.Burdai līdz š.g. 3.decembrim iesūtītās pantu redakcijas (LDDK - 44.p pirmās daļas 8.punktam un 117.panta pirmajai daļai; LBAS - 22.panta otrajai daļai un 75.panta piektajai daļai; LM -  18.panta ceturtajai daļai, 32.panta trešajai daļai, 71.panta pirmajam teikumam, 109.panta trešajai daļai, 110.panta jaunajai daļai). 

Sēdi slēdz plkst. 17.00

Sēdes vadītājs                                                                                                        E.Korčagins 

Sēdes protokolēja                                                                                                           I.Tāre