gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17-0501/2

Rīgā                                                                                         2008.gada 10.aprīlī 

Sēdi vada - valdības puses pārstāvis - R.Lūsis

Piedalās:

No valdības puses:

1.

LM Darba departaments

R.Lūsis

2.

LM Darba departaments

I.Vjakse

3.

LM Darba departaments

I.Laganovska - Dīriņa

4.

Valsts darba inspekcija

R.Elce

5.

Valsts darba inspekcija

V.Virza

6.

LM Eiropas un juridisko lietu departaments

I.Tāre

7.

LM Eiropas un juridisko lietu departaments

L.Pierhuroviča

8.

LM Komunikāciju departaments

M.Kupče

No darba devēju puses:

9.

LDDK

L.Vancāne

10.

LDDK

A.Grigorjevs

11.

LDDK

P.Druķis

No arodbiedrību puses:

12.

LBAS

E.Baldzēns

13.

LBAS

K.Rācenājs

14.

LBAS/LSAB

M.Pužuls

15.

LBAS/LAKRS

A.Odzelevičs

16.

LBAS/LMNA

Ā.Smildziņš

Pieaicinātās personas:

17.

VM Sabiedrības veselības aģentūra

O.Kravčenko

18.

Latvijas celtnieku arodbiedrība (LCA)

M.Tomsone

19.

Latvijas celtnieku arodbiedrība (LCA)

I.Beņķe

20.

Latvijas celtnieku arodbiedrība (LCA)

J.Gužāns

Sēdi sāk plkst. 15:00

Darba kārtība

  1. Jautājums par 2008.gadā plānotajām izmaiņām darba aizsardzības likumdošanā. Ziņo Renārs Lūsis.
  2. Jautājums par gripas pandēmijas gatavības plānu. Ziņo Olita Kravčenko.
  3. Jautājums par darbinieku nosūtīšanu. Ziņo Ineta Vjakse.

Puses vienojās darba kārtības 3.jautājumu skatīt pirmo.

3. Jautājums par darbinieku nosūtīšanu.

Par apspriežamo jautājumu izteicās visi sēdes dalībnieki.

Darba lietu trīspusējās apakšpadome nolēma:

Informācija pieņemta zināšanai. Tuvākajā DLTSA sēdē skatīt līdzīgu jautājumu par Rufferta lietu.

2. Jautājums par 2008.gadā plānotajām izmaiņām darba aizsardzības likumdošanā.

Par apspriežamo jautājumu izteicās visi sēdes dalībnieki.

Darba lietu trīspusējās apakšpadome nolēma:

Informācija pieņemta zināšanai.

1. Jautājums par gripas pandēmijas gatavības plānu.

Par apspriežamo jautājumu izteicās visi sēdes dalībnieki.

Darba lietu trīspusējās apakšpadome nolēma:

Informācija pieņemta zināšanai.

 

Sēdi slēdz 16:30

Sēdi protokolēja                                                                                                          S.Burda

Sēdes vadītājs                                                                                                            R.Lūsis