gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Politikas mērķis un rezultāti

Mērķi:

Nodrošināt indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas;
Nodrošināt indivīda, kuram ir ierobežotas pašaprūpes iespējas un/ vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi;
Nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem pakalpojumus institūcijās.
 
Politikas rezultāti:

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazinājies
Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošināta aprūpe ģimeniskā vidē
Sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošie jaunieši ir sagatavoti patstāvīgai dzīvei pēc pilngadības sasniegšanas
Samazinājies personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits aprūpes institūcijās
Pagarināti neatkarīgi nodzīvotie mūža gadi
Uzlabojusies pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti
Uzlabojusies pakalpojumu pieejamība personām ar garīga rakstura traucējumiem
Uzlabojusies personu ar smagiem funkciju traucējumiem un personu ar zemu izglītības līmeni profesionālā sagatavotība
Uzlabojusies pakalpojumu pieejamība personām ar funkcionālajiem traucējumiem
Uzlabojušās personu pašaprūpes, pārvietošanās un integrācijas spējas.
Uzlabojusies sociālo pakalpojumu kvalitāte
Uzlabojusies sociālo pakalpojumu pārvaldība
 

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji: word.gif - 648 B