gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" īstenošanas gaita

Projekta ietvaros paredzētas sekojošas aktivitātes:

1. Projekta mērķa grupas dalībnieku iesaiste un anketēšana
2. Reģionālās ideju laboratorijas
3. Metodikas izstrāde
4. Metodikas testēšana (validācija) un pilnveidošana
5. Reģionālie informatīvie pasāku

 1.aktivitāte

Projekta mērķa grupas dalībnieku iesaiste un anketēšana

Laikā no 2010.gada oktobra līdz novembrim projekta ietvaros  tika organizēti  pieci reģionālie informatīvie semināri „Jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtēšanai", kuru ietvaros mērķa grupas dalībnieki - sociālo pakalpojumu sniedzēji (sociālie dienesti un ilgstošas sociālās aprūpes iestādes) tika iepazīstināti ar projekta ideju -  pašnovērtējuma metodiku un esošās kvalitātes novērtējuma pieejas pilnveidošanas nepieciešamību. Tika uzsvērta institūcijas pārvaldības būtiskā loma pakalpojumu nodrošināšanas un kvalitātes pilnveidošanas procesā. Projekta eksperti iepazīstināja semināru dalībniekus ar CAF (The Common Assessment Framework) modeli, kas lielu popularitāti Latvijā pagaidām nav ieguvis, tomēr Eiropā ir ļoti populārs un ir atzīts par vienu no piemērotākajiem valsts pārvaldes institūciju novērtējuma rīkiem (prezentācijas pievienotas pielikumā).

Kopā reģionālajos  informatīvajos semināros ir piedalījušies 285 dalībnieki, kas par 42% ir pārsniedzis sākotnēji plānoto dalībnieku skaitu un norāda uz sociālo pakalpojumu sniedzēju salīdzinoši lielo interesi par šo jautājumu.  Kopā pārstāvētas 139 institūcijas, pārsvarā sociālo dienestu un ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu (valsts, pašvaldību, privāto) pārstāvji, ka arī vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Dalībnieki semināra laikā ir aizpildījuši piesaistītā socioloģijas eksperta kopā ar LM darbiniekiem izstrādāto aptaujas anketu par aktuālo situāciju nozarē. Anketēšanā tika noskaidrots mērķa grupas viedoklis par jomas problēmām, stiprajām un vājajām pusēm sociālo pakalpojumu plānošanā un īstenošanā, iesaistīto sociālo pakalpojumu sniedzēju līdzšinējo savstarpējo sadarbību, sadarbību ar citām ieinteresētajām pusēm utml.

Semināra laikā dalībnieki tika lūgti iesaistīties un visa pasākuma laikā fiksēt savas idejas, jautājumus un kritiku atsevišķās lapās, kuru apkopojams norāda uz konkrētiem problēmu blokiem:

1.1  Vadības īstenotā personāla politika - darbinieku kvalifikācija un apmācība, sociālā aizsardzība, atlase, motivēšana un vērtēšana, noslodze un pārslodze;

1.2   Sadarbības nozīmīgums - ar pašvaldībām, veselības aprūpes iestādēm, kolēģiem, pieredzes apmaiņa starp novadiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

1.3  Procesa organizācija un pilnveide - iestāžu specializācijas nepieciešamība, pilsētu un lauku atšķirības, birokrātisma mazināšana un metodiskais atbalsts klienta lietu veidošanā u.c.;

1.4  Finanšu resursu nepietiekamība;

1.5  Klienta apmierinātība, vajadzību un resursu izpēte, līdzdarbība;

1.6  Ārējo pārbaužu zemā efektivitāte, vienotas metodikas trūkums;

1.7  Vienotas vērtēšanas sistēmas ar mērāmiem indikatoriem nepieciešamība, sistēmas atspoguļošanas lietderība tiesību aktos.

2.aktivitāte

Ideju laboratorijas

2010.gada decembrī: 8.decembrī Dobelē, 9.decembrī Liepājā, 15.decembrī Jūrmalā, 16.decembrī Cēsīs, 17.decembrī Rēzeknē projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" ietvaros  tika organizētas piecas reģionālās „Ideju laboratorijas", kuru ietvaros mērķa grupas dalībnieki - sociālo pakalpojumu sniedzēji (sociālie dienesti un ilgstošas sociālās aprūpes iestādes) tika aicināti uz apmācībām par CAF kvalitātes vadības modeli un diskusijām par tā kritēriju un apakškritēriju piemērošanu institūciju darbības novērtēšana un iesaistīti kritēriju piemērošanā tieši sociālo pakalpojumu sniedzēju darba specifikai.

Tā kā atvēlētais laiks bija ierobežots katrā no ideju laboratorijām tika apskatīti tikai 2-3 kritēriji. Ideju laboratoriju norise bija izteikti radoša un konstruktīva, dalībnieki labprāt iesaistījās aktivitātēs (darba grupas, diskusijas), vērtēja apakškritērijus, sniedza savus priekšlikumus teorētisko apgalvojumu materializēšanai praksē. Aktivitātes īstenošanas laikā tika gūts apstiprinājums projekta pamatā esošajai hipotēzei par sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtējuma pieejas pilnveidošanas nepieciešamību un jauna metodiska (arī skaidrojoša) materiāla nepieciešamību, ar kura palīdzību sociālo pakalpojumu sniedzēji varētu vērtēt dažādus savas institūcijas pārvaldības aspektus (līderība, personālvadība, plānošana, sadarbība, procesi utml.).

Kopā reģionālajās Ideju laboratorijās ir piedalījušies 120 dalībnieki. Visapmeklētākais bija Vidzemes reģiona pasākums, kur piedalījās 28 dalībnieki, savukārt vismazāk - 22 dalībnieki bija Rīgas reģiona pasākumā, kas skaidrojams arī ar ārējiem apstākļiem, kas kavēja dalībnieku iespējas nokļūt ideju laboratorijā. Tāpat kā iepriekšējā projekta posmā dalībnieki bija sociālo dienestu un ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu (valsts, pašvaldību, privāto) pārstāvji. Tika pārstāvētas arī vairākas nevalstiskās organizācijas. 

Rezultātā ir sagatavots apkopojošs materiāls par ideju laboratorijām (pievienots pielikumā). Materiālā iekļauts, gan ideju laboratoriju darba grupās izvirzīto ideju apkopojums, gan mērķa grupas apmierinātības aptaujas kopsavilkums.

Visi materiāli izsūtīti mērķa grupas dalībniekiem ar aicinājumu komentēt tos, izteikt savus viedokļus, kritiku un priekšlikumus. Ir panākta vienošanās par labās prakses piemēru iekļaušanu topošajā metodikā, tamdēļ visi mērķa grupas pārstāvji ir aicināti dalīties ar savu labo praksi sūtot tās aprakstus projekta īstenotājiem.

3.aktivitāte

Metodikas izstrāde

Ekspertu grupa ir uzsākusi darbu pie metodikas izstrādes un pirmais šīs aktivitātes solis ir CAF apakškritēriju pārskatīšana un adaptēšana metodikas vajadzībām.

Tiks izvērtēti visi CAF apakškritēriji, diskutējot par to piemērotību un precīzu definēšanu. Eksperti pieļauj, ka atsevišķi CAF apakškritēriji tiks pārformulēti, citi netiks iekļauti topošajā metodikā, savukārt vēl citi tiks sadalīti vairākās daļās un precizēti. Eksperti uzsākuši arī terminu skaidrojoša materiāla izstrādi, kas palīdzēs sociālo pakalpojumu sniedzējiem pašnovērtējuma veikšanas procesā.

 

Pielikumā atrodamas prezentācijas no reģionālajiem informatīvajiem semināriem, kā arī no ideju laboratorijām