gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

2008.gads
  • 2008.gada 18.decembrī pieņemti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas stājās spēkā 2009.gada 1.janvārī

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk - likums) grozījumi nosaka, ka, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katrai pašvaldībai līdz 2009.gada 1.augustam jāizveido sociālais dienests, kurā strādā ne mazāk kā trīs sociālā darba speciālisti. Turklāt likums nosaka, ka vismaz vienam no sociālajā dienestā nodarbinātajiem jābūt sociālajam darbiniekam. Tas nozīmē, ka visiem iedzīvotājiem tiek paredzēta iespēja izmantot sociālā dienesta pakalpojumus.

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumāword.gif - 648 B.

  • Jau otro gadu Eiropas Savienībā 18.oktobrī  tiks atzīmēta Diena pret cilvēku tirdzniecību (EU Anti-Trafficking Day), kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības aktualitātei mūsdienās.
  • Būtiskākās izmaiņas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanā no 2008. 1.oktobra

Ar 2008.gada 1.oktobri stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz trīs būtiskas izmaiņas:  

1.Sociālais dienests,  novērtējot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītāja un ar viņu kopā dzīvojošo personu materiālos resursus, par ienākumiem  kopš 2008.  1.oktobra neuzskata:

- bērna kopšanas pabalstu, piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalstu par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, pirmos 100 latus no vecāku pabalsta, ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu ar celiakiju slimajiem bērniem, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, bērna piedzimšanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, bezdarbnieka stipendiju un īres un transporta izdevumu kompensāciju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī neformālās izglītības ieguves laikā.

2.Dzīvokļa pabalsts noteikts kā otrs obligātais pašvaldības sociālās palīdzības pabalsts līdzās garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa pabalstam.

Atbilstoši šā likuma grozījumiem pašvaldībām saistošajos noteikumos noteikti jādefinē dzīvokļa pabalsts, tomēr saņemšanas nosacījumi dažādās pašvaldībās saglabāsies atšķirīgi un joprojām būs atkarīgi no katras pašvaldības finanšu iespējām un noteiktajām prioritātēm. Dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, jāreglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos, par to informējot pašvaldības iedzīvotājus.  

3.Pašvaldībām turpmāk ir tiesības izmaksāt ne tikai dzīvokļa pabalstus, bet arī pārējos sociālās palīdzības pabalstus ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām ar augstāku ienākumu līmeni, proti, ne tikai par trūcīgām atzītām, bet arī maznodrošinātām ģimenēm.

Līdz šim pašvaldībās tika piemērots likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktais attiecībā uz maznodrošinātas personas statusu - maznodrošinātas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteica valdība. 2008.gadā tie bija 80 lati (2009.gadā tie būs 90 lati), bet pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt augstāku ienākumu un materiālās situācijas līmeni. 

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumāword.gif - 648 B