gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Politikas mērķis un rezultāti

Virsmērķis ir uz solidaritātes principiem balstīta nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšana

Mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
 
Politikas rezultāti: Palielināts sociālās palīdzības pārklājums, t.i., pieaug sociālo palīdzību saņēmušo personu īpatsvars no kopējā personu skaita ar zemiem ienākumiem (1.kvintiles1 ienākumu grupā).