gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

cinai_pret.gif - 10.98 KB
 Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) pamatprincipi[1]:

Tiesību atzīšana - atzīt to cilvēku pamattiesības uz cienīgu dzīvi un pilnvērtīgu dalību sabiedrības dzīvē, kuri dzīvo trūkumā un ir sociāli atstumti. Eiropas gads palīdzēs uzlabot sabiedrības informētību par situāciju, kādā ir cilvēki, kuri cieš trūkumu, jo īpaši par iedzīvotāju grupām un personām, kuras ir neaizsargātā stāvoklī, un palīdzēs veicināt, ka šīs personas efektīvi var izmantot sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības, kā arī pietiekamus resursus un kvalitatīvus pakalpojumus. Tāpat Eiropas gads palīdzēs cīnīties pret stereotipiem un stigmatizāciju.

Dalīta atbildība un līdzdalība - palielināt sabiedrības atbildību par sociālās iekļaušanas politikas jomām un darbībām, uzsverot kā kolektīvo, tā individuālo atbildību cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī veicinošu un atbalstošu brīvprātīgu pasākumu nozīmi. Eiropas gads veicinās valsts un privātā sektora dalībnieku dalību, tostarp izmantojot visaptverošu partnerību. Tas sekmēs izpratni un iesaistīšanos un radīs iespējas visiem iedzīvotājiem, jo īpaši cilvēkiem, kurus tieši vai netieši skar nabadzība, dot savu ieguldījumu.

Kohēzija - veicināt saliedētāku sabiedrību, padziļinot tās locekļu izpratni par priekšrocībām, ko visiem dod sabiedrība, kurā ir izskausta nabadzība, tiek atbalstīta taisnīga sadale un neviens nav atstumts. Eiropas gads veicinās tādas sabiedrības veidošanos, kura atbalsta un pilnveido dzīves kvalitāti, tostarp prasmju un nodarbinātības kvalitāti, sociālo labklājību, tostarp bērnu labklājību, un vienlīdzīgas iespējas visiem. Turklāt tas nodrošinās noturīgu attīstību un solidaritāti paaudžu vidū un starp tām un politikas saskanību ar ES darbību visā pasaulē.

Saistības un konkrēta rīcība - vairākkārt atkārtot ES un dalībvalstu stingro politisko apņemšanos panākt mērķtiecīgu iedarbību uz nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanu un veicināt šīs saistības izpildi un darbības visos pārvaldības līmeņos. Balstoties uz sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas AKM sasniegumiem un iespējām, Eiropas gads stiprinās politisko apņemšanos, mobilizējot visas ieinteresētās personas un politikā pievēršot galveno uzmanību tam, lai novērstu nabadzību un sociālo atstumtību un cīnītos pret tām, kā arī dotu turpmāku impulsu dalībvalstu un Eiropas Savienības rīcībai šajā jomā



[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra Lēmuma Nr. 1098/2008/EK par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010.gads) 2.pants