gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Mērķis: Radīt vienlīdzīgas iespējas un novērst šķēršļus invalīdu neatkarīgai dzīvei, veicinot sociālo rehabilitāciju, darbspēju atjaunošanu, izglītības iegūšanu un iesaistīšanos darba tirgū.

Saturs:   akcentētas problēmas, ar kurām saskaras invalīdi, un norādīti vēlamie risinājumi veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības, vides pieejamības un sociālās aizsardzības jomās. 

Mērķis: Uzlabot cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti un nodrošināt iespēju invalīdiem pilnvērtīgi iesaistīties visos sabiedrības procesos.

Saturs:  ietverti invaliditātes profilakses un invalīdu sociālās aizsardzības valsts politikas pamatprincipi, mērķi un prioritātes.

Pamatnostādnes paredz realizēt politiku četros virzienos: invaliditātes profilakses pasākumu kompleksa attīstība un īstenošana; invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide; invalīdu nodarbinātības veicināšana un invalīdu sociālās nodrošināšanas sistēmas pilnveidošana. 

Mērķis: Nodrošināt invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu realizāciju, lai radītu sakārtotu, stabilu un labvēlīgu vidi cilvēku ar invaliditāti sociālajai aizsardzībai.

Saturs: iekļauti konkrēti pasākumi, kā attīstīt invaliditātes profilakses pasākumus, veicināt invalīdu nodarbinātību, kā arī invaliditātes noteikšanas un sociālās nodrošināšanas sistēmu pilnveidošanai.

Informatīvie ziņojumi par Rīcības plāna Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu 2005.-2015.gadam īstenošanai izpildi:

Mērķis: uzsākt Konvencijas īstenošanu ar pašreiz pieejamajiem resursiem, veicot uzlabojumus un pilnveidojumus 2010.-2012.gadā, kas veicinātu Konvencijā nosprausto mērķu sasniegšanu.

Saturs: Plānā iekļauti pasākumi tādās jomās kā vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums, pieejamības nodrošināšana (t.sk. valsts, pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm, informācijas pieejamība), patstāvīgs dzīvesveids (alternatīvie pakalpojumi un atbilstoša sociālā aprūpe), izglītības jomā, nodarbinātības jomā u.c., kā arī paredzēts izstrādāt ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam.