gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

 
  • Latvijas nacionālais ziņojums par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" izpildi.

Noslēguma piezīmes par Latvijas Republikas par Konvencijas ieviešanu Latvijas Republikā (Rekomendācijas) latviešu valodā 

Rekomendāciju teksts angļu valodā pieejams šeit : concluding observations

ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 18.sesijā Ženēvā 2017.gada 21. un 22. augustā tiks izskatīts pirmais Latvijas ziņojums par Konvencijas ieviešanu.

Konvencija nosaka personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Starptautiskajā līmenī Konvencija paredz uzraudzību ar neatkarīgu ekspertu, proti, Komitejas palīdzību. Komiteja izskata ziņojumus, ko dalībvalstis periodiski iesniedz. Balstoties uz šiem ziņojumiem, Komiteja izvērtē dalībvalstu veiktos pasākumus un sniedz vispārējas rekomendācijas.
Komitejas sēdē Latvijas delegācija sniegs informāciju par progresu Konvencijas saistību ieviešanā un pašreizējām ar Konvencijas ieviešanu saistītajām aktivitātēm, kā arī atbildēs uz Komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Nacionālais ziņojums par Konvencijas izpildi Latvijā laika posmā no 2010. gada 31. marta līdz 2013. gada 31. decembrim tika iesniegts Komitejai 2014. gada sākumā. Pieejams šeit: saite.

Papildu ziņojums, atbildot uz ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos papildu jautājumiem, iesniegts Komitejai 2017.gada jūnijā.pdf.gif - 641 B

ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas papildu jautājumi Latvijai.pdf.gif - 641 B

Alternatīvos ziņojumus par Konvencijas ieviešanu iesniedzis arī tiesībsargs un nevalstiskās organizācijas - Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA",  Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO", biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi". Alternatīvie ziņojumi pieejami ANO Komitejas mājas lapā: saite.

  • Indikatoru saraksts ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām monitoringam (projekts, 16.08.2017.)pdf.gif - 641 B
    • Indikatoru atlase veikta Labklājības ministrijas īstenotā ESF projekta (Nr.9.2.1.2/15/I/001) «Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings» ietvaros. Labklājības ministrija indikatoru sarakstu papildinās ar rezultatīvajiem rādītājiem pie katra no indikatoriem, tuvākajos mēnešos indikatoru saraksts tiks apspriests ar cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošajām organizācijām. Tāpat plānots, ka šie indikatori turpmāk ik gadu tiks aktualizēti un kalpos kā ērts instruments situācijas novērtēšanai par Konvencijas saistību izpildi.