gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ziņojums par koncepcijas Vienādas iespējas visiem īstenošanu 2008.gadā

Ievads

Jau pagājuši 10 gadi kopš Labklājības ministrija ik gadu sagatavo ziņojumu par 1998.gada 30.jūnijā Ministru kabinetā (protokols Nr.34, 36.§) akceptētās koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" (turpmāk tekstā ­ koncepcija) īstenošanu.

Koncepcija joprojām nav zaudējusi aktualitāti un tās mērķi, uzdevumi un darbības jomas pilnībā atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konvencijā „Par personu ar invaliditāti tiesībām" ietvertajam risināmo jautājumu lokam[1]. ANO Konvencija aicina uz nediskriminējošu attieksmi un vienlīdzīgu, taisnīgu pieeju visās dzīves jomās ­ izglītībā, veselības aprūpē, darbavietā, ģimenes dzīvē, kultūras un sporta pasākumos, kā arī, piedaloties politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" mērķi tiešā veidā sasaucas ar ANO Konvenciju un, līdz attiecīga Konvencijas īstenošanas politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai valdībā, ir pamatinstruments virzībai uz tās nosprausto mērķu sasniegšanu[2].

Koncepcijas praktiskā puse ir noteikt nepieciešamos soļus un pasākumus, lai novērstu kavējošos faktorus un īstenotu dzīvē mērķi - radīt vienlīdzīgas iespējas ikvienam sabiedrības loceklim, neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un citiem faktoriem un ir jāsaņem publiski pieejami pakalpojumi, palīdzība un informācija, jābūt iespējai aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē pat tad, ja tas prasa apkārtējo sabiedrības locekļu pretimnākšanu un vides pielāgošanu.

Koncepcija ir izstrādāta laika periodam līdz 2010. gadam.

Galvenie uzdevumi:

  • veselības jomā galvenais uzdevums ir nodrošināt personām nepieciešamo medicīnisko palīdzību (tai skaitā profilaksi, veselības izglītību, medicīnisko rehabilitāciju), samazinot traumu un saslimšanu skaitu un ar tām saistīto invaliditāti;
  • izglītības jomā galvenais uzdevums ir nodrošināt personām ar invaliditāti tiesības uz izglītību, kas atbilst viņu vajadzībām un vēlmēm;
  • nodarbinātības jomā galvenais uzdevums ir nodrošināt personām ar invaliditāti tiesības uz darbu - vienlīdzīgām iespējām uz produktīvu un labi atalgotu vietu darba tirgū;
  • sociālās integrācijas jomā galvenais uzdevums ir nodrošināt personām ar invaliditāti tiesības uz pielāgotu vidi;
  • tiesiskās aizsardzības jomā galvenais uzdevums ir nodrošināt personām ar invaliditāti tiesības uz juridisko aizsardzību, ekonomisko un sociālo aizsardzību;
  • kā viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir nodrošināt invaliditātes aspekta iekļaušanu visos politikas veidošanas posmos.

Saskaņā ar Ministru kabinetā nolemto, nozaru ministrijām, atbilstoši koncepcijā noteiktajam un finansēšanas iespējām, uzdots to rīcības plānos iekļaut pasākumus koncepcijas mērķu sasniegšanai.  Labklājības ministrijai sadarbībā ar Invalīdu lietu nacionālo padomi uzdots koordinēt koncepcijas īstenošanu.

Labklājības ministrija katru gadu veic koncepcijas īstenošanai veikto pasākumu apkopojumu atbilstoši ministriju sniegtai informācijai. Šajā ziņojumā tiek atspoguļota informācija par koncepcijas īstenošanu 2008. gadā.

Desmit gadu laikā kopš koncepcijas pieņemšanas ir mainījusies gan sociāli ekonomiskā vide, gan notikušas dažādas strukturālas izmaiņas valsts pārvaldē, līdz ar to atsevišķos koncepcijas īstenošanas plāna punktos noteiktie pasākumi, rezultāti un rādītāji šodienas skatījumā, iespējams, būtu jāformulē savādāk. Tāpat atsevišķos punktos ir mainījusies arī  atsevišķu ministriju atbildības joma. Izstrādājot ziņojumu par 2008.gadu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir lūgusi svītrot RAPLM kā atbildīgo institūciju tabulas „Par koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" īstenošana 2008.gadā" 4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 4.9., 4.12., 5.5. un 7.3. apakšpunktā norādītiem pasākumiem kā neatbilstošiem ministrijas kompetencei. Kā norāda RAPLM, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām" 5.panta pirmajai daļai pašvaldības savas kompetences un likuma ietvaros darbojas patstāvīgi. Savukārt Latvijas Pašvaldību savienība lūdz ziņojuma tabulā svītrot pašvaldības kā līdzatbildīgās institūcijas vairākumā no aktivitātēm. Līdz ar to 2008.gada ziņojuma izstrādes gaitā šīs institūcijas informāciju nesniedza.

Labklājības ministrija izsaka pateicību Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Satiksmes ministrijai, Kultūras ministrijai un Tieslietu ministrijai, Vides ministrijai, kā arī Latvijas televīzijai par atbalstu ziņojuma sagatavošanā.[1] Latvija 2008.gada 18.jūlijā ir parakstījusi ANO konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām" un gatavojas tās ratificēšanai.

[2] Latvijas nodoms un plāni uzlabot personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti un nodrošināt iespēju pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības procesos ir ietverti arī Ministru kabineta 2005.gada 10.augustā pieņemtajā politikas dokumentā „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.-2015.gadam" un 2006.gada 19.jūlijā pieņemtajā Rīcības plānā invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas pamatnostādņu 2005.-2015.gadam īstenošanai, kas arī virzītājinstruments ANO konvencijas mērķu sasniegšanai, tomēr, salīdzinot ar koncepciju „Vienādas iespējas visiem", šie politikas plānošanas dokumenti skar šaurāku jautājumu loku.