gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pārskats par Invalīdu lietu nacionālās padomes

darbību un funkciju īstenošanu

 2010.gadā

 

Pārskats sagatavots saskaņā ar 2004.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.561 „Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums" 17.5. apakšpunktu.

 

Arī 2010.gadā Invalīdu lietu nacionālā padome (turpmāk - ILNP) aktīvi piedalījusies personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas īstenošanā. Tā kā 2010.gada 31.martā Latvijā spēkā stājās Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām", kā arī 2010.gada 20.maijā Saeima pieņēma Invaliditātes likumu (spēkā ar 2011.gada 1.janvāri), tad arī ILNP 2010.gada sēdēs tika izskatīti tādi problēmjautājumi, saistīti ar minēto normatīvo aktu sekmīgu īstenošanu.

Lai arī sabiedrība tiktu informēta ar ILNP sanāksmēs izskatītajiem jautājumiem, ILNP sanāksmju darba kārtības un sanāksmju protokoli tiek ievietoti Labklājības ministrijas mājas lapā: www.lm.gov.lv, vietnē „Cilvēkiem ar invaliditāti"=> „Invalīdu lietu nacionālā padome".

 

2010.gadā notikušas četras ILNP sēdes: 2010.gada 30.martā, 26.maijā, 8.septembrī un 15.decembrī, kurās izskatīti aktuālākie jautājumi personu ar invaliditāti efektīvākai tiesību aizsardzībai un īstenošanai.

 

 

ILNP 2010.gada 30.marta sēdē izskatīti šādi jautājumi:

 

1.Būvniecības uzraudzības sistēma un kompetences sadalījums starp Ekonomikas ministriju (turpmāk - EM) un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (turpmāk - RAPLM).

 

Sniegta informācija par funkciju sadali starp EM un RAPLM kompetences jomām. EM - būvniecības vispārējā pārraudzība un koordinācija. RAPLM - pašvaldības darbības likumības pārraudzība. Vietējās pašvaldības kompetence - būvniecības procesa  tiesiskuma nodrošināšana un kontrole. Būvniecības kontrolei tiek izveidota būvvalde, kura izskata būvprojektus un pieņem lēmumus.

 

2. Informācija par Ministru kabineta noteikumu projektā „Vispārīgie apbūves noteikumi" iekļautajām vides pieejamības prasībām, kā arī par iespējamajiem pašvaldību būvvalžu kontroles mehānismiem, ar kuru palīdzību varētu novērst situāciju, ka Būvvaldes saskaņo tehniskos projektus un pieņem ekspluatācijā objektus, kas neatbilst valstī noteiktajiem būvnormatīviem.

 

RAPLM pārstāve sniedza priekšlikumus iekļaut Ministru kabineta noteikumu projektā „Vispārīgie apbūves noteikumi" vides pieejamības prasības. Norāda, ka RAPLM kompetencē ir pārraudzīt normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi pašvaldību darbības jomā, pārraudzīt un pārbaudīt pašvaldību pieņemto lēmumu tiesiskumu teritorijas plānošanas jomā, apturēt prettiesiskus pašvaldības domes lēmumus, izņemot administratīvos aktus. RAPLM nav tiesīga kontrolēt pašvaldības iestādes vai iejaukties to darbībā.

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis informē, ka atbildība no būvniecības procesu uzraugošajām institūcijām lielākā mērā jānovirza uz būvprojekta pasūtītāju, kā arī uz projektētāju. Par projektu atbildība juridiski jāuzņemas pasūtītājam.

EM pārstāvis norāda, ka daudzos būvniecības procesa pārkāpumu gadījumos pasūtītāji ir pašvaldības, kas uz vides pieejamības risinājumiem cenšas ieekonomēt finanšu līdzekļus.

Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" pārstāvis norāda, ka Labklājības (turpmāk - LM) speciālisti, apmeklējot vairākus Eiropas struktūrfondu līdzfinansētos objektus, secinājuši, ka lielākajā daļā jaunuzcelto vai renovēto ēku netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides pieejamības prasības. Tādejādi personām ar invaliditāti liegta iekļūšana šajos Eiropas Savienības līdzfinansētajos objektos.

Nolemj nākamajā ILNP sēdē lūgt EM informēt par veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu vides pieejamību ES līdzfinansētajos objektos, kuros konstatēti būtiski pārkāpumi.

 

3. Darba grupas vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem problēmjautājumu risināšanai atskaite.

 

LM pārstāvis informē par darba grupā risinātajiem jautājumiem un panākto vienošanos par vides pieejamības risinājumu iekļaušanu Ministru kabineta noteikumu projektā „Vispārīgie apbūves noteikumi". Personu ar invaliditāti intereses pārstāvošās biedrības aicina darba grupu aktīvi turpināt darbu.

Nolemj izvērtēt nepieciešamību ieviest universālā dizaina principu Latvijas likumdošanā. Nolemj darba grupā izskatīt problēmjautājumus un rast risinājumus, kas saistīti ar ūdenstransporta un dzelzceļa pielāgošanu personām ar funkcionālajiem traucējumiem.

 

4. Vispārīgs problēmu raksturojums transporta, ceļu, informācijas un sakaru pieejamības nodrošināšanai un nepieciešamie pasākumi Konvencijas 9.panta Pieejamība nodrošināšanai.

 

SAM pārstāvis informē par Konvencijas 9.panta īstenošanu transporta nozarē. Veicot būvdarbus valsts autoceļu tīklā, tiek ievēroti Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi" nosacījumi un nozares standarti.

Autoostu pielāgotību personām ar funkcionālajiem traucējumiem paredz Ministru kabineta 2007.gada 12.novembra noteikumu Nr.846 „Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā".

Dzelzceļa pakalpojumu pieejamība ir detalizēti noteikta Eiropas Savienības dzelzceļa transporta savstarpējās izmantojamības tehniskajā specifikācijā par Eiropas parasto un ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju „Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām", kas ir pieņemta ar Eiropas Komisijas Lēmumu 2008/164/EK.

Reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos pilnā apmērā sabiedriskie transportlīdzekļi jāpielāgo līdz 2024.gada 1.janvārim, daļēji - līdz 2016.gada 1.janvārim. Pilsētas nozīmes maršrutos pilnā apmērā sabiedriskie transportlīdzekļi jāpielāgo līdz 2016.gada 1.janvārim, daļēji (30%) - līdz 2011.gada 1.janvārim. Sabiedriskā transportlīdzekļa salonā līdz 2016.gada 1.janvārim (reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos)  jānodrošina, lai pasažieriem informācija par attiecīgajām sabiedriskā transportlīdzekļa pieturvietām būtu pieejama gan audiāli, gan vizuāli.

 

 ILNP 2010.gada 26.maija sēdē izskatīti šādi jautājumi:

 

1. Pasākumi Konvencijas īstenošanai:

a) vispārīgs problēmu raksturojums izglītības pieejamības nodrošināšanai un nepieciešamie pasākumi Konvencijas 24.panta Izglītība un 9.panta Pieejamība īstenošanai, kā arī nepieciešamie pasākumi Konvencijas 8.panta Izpratnes veidošana efektīvai izmantošanai;

b) informācija par ILNP darba grupas priekšlikumu īstenošanas gaitu integratīvās izglītības sistēmas attīstībai.

 

Valsts izglītības satura centra pārstāvis sniedz informāciju par paveikto normatīvo aktu pilnveidē, finansēšanas pamatprincipiem, atbalsta pieejamību ierobežotos finanšu resursu apstākļos un izglītības iestāžu inženiertehnisko pielāgošanu.

Biedrības „Futuro" pārstāvis sniedz informāciju par problēmām, kad izglītojamajam izglītības ietsādē nepieciešams atkārtoti apgūt iepriekšējā gada vielu, jo atkārtots mācību gads ir nelietderīgs un demotivējošs.

 

2. „Universālā pakalpojuma" ieviešana un elektronisko sakaru pieejamība personām ar invaliditāti.

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis informē par universālā pakalpojuma ieviešanu un elektronisko sakaru pieejamību personām ar invaliditāti. Universālais pakalpojums - minimālais noteiktas kvalitātes elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms, kas par pieejamu cenu jānodrošina visiem, kas vēlas izmantot šādu pakalpojumu, neatkarīgi no personas reģionālās piederības.

 

ILNP 2010.gada 8.septembra sēdē izskatīti šādi jautājumi:

 

1.Personu ar invaliditāti nodrošinājums ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

 

Rehabilitācijas centra „Vaivari" pārstāvis informē par problēmām, ka saistītas ar tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu personām ar invaliditāti. Klientu skaits strauji pieaudzis, jo īpaši uz pārvietošanās tehniskajiem palīglīdzekļiem un ortopēdiskajiem apaviem. Norāda, ka finansējums, kas paredzēts tehnisko palīglīdzekļu iegādei, ir nepietiekošs.

 

Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāvis informē par problēmām attiecībā iz nedzirdīgo un vājdzirdīgo personu nodrošināšanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Norāda, ka klientu skaits strauji pieaug un uz 2010.gada 8.septembri uz šiem palīglīdzekļiem ir pieteikušās 2700 personas.

 

Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvis informē, ka rindā uz personām ar redzes invaliditāti nepieciešamajiem palīglīdzekļiem it 1263 personas.

 

2.Pārskats par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, problēmjautājumiem un izaicinājumiem personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas pilnveidošanai (Informatīvais ziņojums par koncepcijā „Vienādas iespējas visiem" 2009.gadā īstenoto pasākumu izpildi).

 

LM pārstāvis informē par Koncepcijā „Vienādas iespējas visiem" 2009.gadā īstenoto pasākumu izpildi. Koncepcijas īstenošanu kavējošie faktori: Nepietiekams finansējums valsts budžetā, pieaugušais personu ar invaliditāti skaits, ekonomiskā krīze, kas var negatīvi ietekmēt personu ar invaliditāti nodarbinātību, vides pieejamība, stereotipi sabiedrībā u.c.

 

 

ILNP 2010.gada 15.decembra sēdē izskatīti šādi jautājumi:

 

1. LTV pieejamība personām ar dzirdes invaliditāti

 

Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāvis norāda, ka masu mediju pieejamības jautājums netiek risināts jau vairākus gadus, lai gan Latvijas Nedzirdīgo savienība par to vairākkārtīgi dažādās sanāksmēs ir norādījusi. Televīzija ir piemērotākais masu medijs un informācijas avots personām ar dzirdes invaliditāti.

 

Latvijas televīzijas pārstāvis norāda, ka ir notikušas jau vairākas tikšanās par minēto problēmjautājumu. Diemžēl, ņemot vērā to, ka nav pieejami finanšu resursi, nav iespējams nodrošināt Latvijas televīzijas raidītās informācijas pilnīgu pieejamību.

 

2. Informācija par aktualitātēm personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas jomā.

 

LM pārstāvis informē par Invaliditātes likumā (spēkā ar 2011.gada 1.janvāri) paredzētajiem pakalpojumiem, kā arī par izmaiņām invaliditātes noteikšanā.

Likums nosaka vairākus jaunus no valsts budžeta apmaksātus pakalpojumus personām ar invaliditāti.

No 2011.gada 1.janvāra nodrošinās:

  • psihologa konsultācijas ģimenēm, kurās bērnam pirmreizēji noteikta invaliditāte;
  • personām ar I grupas redzes invaliditāti, kuras nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, - līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošinot tiesības saņemt pabalstu par asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā, pašām izvēloties konkrēto asistentu. Šo pabalstu nav tiesību saņemt personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā. Šo pabalstu izmaksā Nodarbinātības valsts aģentūra no Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem. Pabalsta apmērs noteikts Ls 12 nedēļā.

No 2011.gada 1.septembra paredzēti surdotulka pakalpojumi izglītības apgūšanai cilvēkam, kuram dzirdes traucējumi nav kompensējami ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un kuram, pamatojoties uz Valsts komisijas ieteikumu, individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta surdotulka pakalpojuma nepieciešamība. Šos pakalpojumus līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā varēs saņemt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas apgūšanai.

No 2012.gada 1.septembra paredzēts nodrošināt asistenta pakalpojumus izglītības iestādēs - cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu vai bērnam ar invaliditāti, kuram, pamatojoties uz Valsts komisijas ieteikumu, individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta asistenta pakalpojuma nepieciešamība.

LM pašlaik strādā pie minēto pakalpojumu ieviešanas shēmas, plānots, ka pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai varēs saņemt vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs.

No 2013.gada 1.janvāra paredzēti:

  • asistenta pakalpojumi pašvaldībā - cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu (t.sk. redzes invaliditāti) un bērnam no 7 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram, pamatojoties uz Valsts komisijas ieteikumu, individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta asistenta pakalpojuma nepieciešamība. Minētos pakalpojumus nodrošinās līdz 40 stundām nedēļā atkarībā no cilvēka veselības stāvokļa un sociālām aktivitātēm;
  • surdotulka pakalpojumi līdz 10 stundām mēnesī cilvēkam, kuram dzirdes traucējumi nav kompensējami ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Informē arī par turpmākajiem pasākumiem Konvencijas īstenošanai:

-         rīcībspējas institūta pilnveidošana;

-         diskriminācijas novēršana - grozījumi Invaliditātes likumā;

-         Konvencijas īstenošanas pamatnostādņu izstrāde 2013.-2019.gadam;

-         darba grupa pie ILNP par vides pieejamību;

-         ziņojuma sagatavošana iesniegšanai ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai (2012.gada aprīlis).

 

Personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvji aktualizēja arī  tehnisko palīglīdzekļu jautājumu.

 

 

 

ILNP priekšsēdētāja,

labklājības ministre                                                                      I.Jurševska

 

 

 

 

 

 

VIPN vecākā referente

L.Kauliņa-Bandere, 67021608

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.