gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
Protokols
Nr. 18 

Sēde notiek: 2009. gada 18. februārī.

Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides

Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38
 

Sēde sākas: plkst. 12.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

          I.Purne - Labklājības ministre

Padomes locekļi:

A. Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
R. Apsītis - Tiesībsarga birojs, tiesībsargs,
T. Koķe - Izglītības un zinātnes ministre,

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

A. Baštiks - Bērnu un ģimenes lietu ministrs,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs,
E
. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
E. Zalāns - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
I. Eglītis - Veselības ministrs,
K. Gerhards - Ekonomikas ministrs,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētāja,
V. Nagobads
- Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents. 

Citi:

A.Dūdiņš - LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietnieks,
A. Pīlēģis - RAPLM Valsts sekretāra vietnieks,
G. Vasiļevskis - IZM VSIC direktors,
I.Banceviča - LM ministres biroja vadītāja,
I.Kārkliņa  - LM Finanšu un attīstības departamenta direktore,
J.Liepiņš - Latvijas invalīdu biedrības pārstāvis,
L.Eglīte - VM Veselības aprūpes organizācijas un resursu nodaļas vecākā referente,
L.Kauliņa-Bandere  - LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente,
L.Zvereva - LM Komunikācijas nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste,
S. Ščucka - Tiesībsarga biroja Sociālo un ekonomisko tiesību daļas vadītāja,
S. Šimfa - Latvijas pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos,
S.Pablaka - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Valsts kapitāldaļu vadības nodaļas vadītāja.
 

Protokolē:

          M. Dzelzskalns - padomes sekretārs. 

Darba kārtība:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.

2008. gada 15.decembra sēdes protokola apstiprināšana.

ILNP locekļi

 

2.

Diskusija par ILNP darba plānu 2009.gadam un tā apstiprināšana.

ILNP locekļi

3.

Valsts un pašvaldību budžeta samazinājuma ietekme uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti.

 

I.Kārkliņa, LM Finanšu un attīstības departamenta direktore;

V.Gūtmanis, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktors

VM pārstāvis

LPS pārstāvis

4.

Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" sagatavošanas ratifikācijai gaitu.

L.Kauliņa-Bandere LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju nodaļas vecākā referente

5.

Dažādi:

ILNP locekļi

6.

Nākamās ILNP sēdes plānošana.

ILNP locekļi

 

Sēdi vada: I. Purne

1. 2008. gada 15.decembra sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2008. gada 15. decembra sēdes protokols.

2. Diskusija par ILNP darba plānu 2009.gadam un tā apstiprināšana.

M.Dzelzskalns informē par LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta un personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību tikšanās laikā ierosinātajiem priekšlikumiem Invalīdu lietu nacionālās padomes darba uzlabošanai. Tika ierosināti sekojoši priekšlikumi: Organizēt reģionālas tikšanās ar NVO un izbraukumu sēdes, lai apzinātu situāciju Latvijas reģionos. Izvērtēt iespēju reģionos organizēt forumus sadarbībā ar ILNP.

Informē, ka 2009.g. darba plānā ILNP paredzēts sekot ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām" ratifikācijas procesa virzībai.

I.Purne ierosina reizi gadā organizēt izbraukuma sēdi uz Latvijas reģioniem.

I.Balodis apņemas organizēt tikšanās ar reģionu personu ar invaliditāti interešu pārstāvošajām NVO.

ILNP dalībniekiem iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2009. gada darba plāns.
 

3. Valsts un pašvaldību budžeta samazinājuma ietekme uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti.

I.Kārkliņa prezentē, kāds patreizējā situācijā pie esošā budžeta samazinājuma tiek paredzēts valsts atbalsts personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem labklājības nozarē. Sociālā politika tiek veidota tā, ka arī samazināta finansējuma apstākļos tiek nodrošināti visi līdz šim pieejamie pakalpojumu veidi (fails ar prezentāciju pievienots pie sadaļas "Noderīgi").

T.Koķe norāda, ka īpaša uzmanība ir jāvērš uz nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, jo īpaši subsidēto nodarbinātību.

I.Purne norāda, ka šobrīd ļoti svarīgi ir saglabāt darba vietas. Lai veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību, uzņēmējus jāaicina izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros esošās subsidētās darba vietas. Kritiskā situācijā būtu pieļaujama darba laika saīsināšana vai darba samaksas samazināšana, kas personām ar invaliditāti būtu ievērojami labvēlīgāks risinājums nekā darba vietas likvidēšana.

S. Ščucka norāda, ka nepieciešams pagarināt bezdarbnieku pabalsta saņemšanas ilgumu.

I.Purne norāda, ka LM atbalsta šo pozīciju, bet diemžēl nepietiek līdzekļu minētā pabalsta saņemšanas laika palielināšanai.

L.Eglīte prezentē 2008.gada 22.decembra un 2009.gada 27.janvāra grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība". Stājoties spēkā šiem noteikumiem tiek palielināta iedzīvotāju līdzdalība veselības pakalpojumu nodrošināšanā. Vidēji trīskārtīgi tiek palielinātas pacientu iemaksas. No pacienta iemaksas ir atbrīvotas personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās, orgānu donori, I grupas invalīdi, bet trūcīgās personas pacienta iemaksu maksā 50% apmērā. Būtiski palielinās slimnīcu gultasdienas tarifi. Pacientam veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniegs gadījumos, kad pacientam ir nepieciešama regulāra (pastāvīga) ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai. Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas nosacījumi būs atbilstoši pacienta funkcionālajam stāvoklim, nevis diagnozēm. Ar 2009.gada 1.jūliju visu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu rindu vadība tiks nodota ārstniecības iestādēm. Veselības Obligātās Apdrošināšanas Valsts Aģentūra ar 2009.gada 1.aprīli neapmaksās psihiatriskā profila stacionārajās nodaļās sniegto palīdzību personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas var tikt uzņemtas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs (fails ar prezentāciju pievienots pie sadaļas "Noderīgi").

A. Pīlēģis informē, ka līdz šim lielu daļu slimnīcu uzturēšanas izdevumu ir segušas pašvaldības un pēc to reorganizācijas šī situācija varētu krasi pasliktināties.

S. Šimfa informē par pašvaldību budžeta samazinājuma ietekmi uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti. Pašvaldību ieņēmumi tiek prognozēti tikai 49% no finanšu nepieciešamības. Šogad netiek paredzēta arī valsts kompensācija pašvaldībām par iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu samazinājumu, kas ietekmēs pašvaldību budžeta samazinājumu. Šobrīd nav ziņu no pašvaldībām par krasām izmaiņām sociālo pakalpojumu un sociālo pabalstu nodrošināšanā. Tiek atcelti tādi pabalsti, kas mazāk ietekmē iedzīvotāju labklājību, kā piemēram bērnu piedzimšanas pabalsts vai apbedīšanas pabalsts, kurus vienlaicīgi maksāja gan pašvaldība, gan valsts. Pašvaldībām ir noteikti divi obligātie pabalsti: garantētais minimālais ienākuma pabalsts un mājokļa pabalsts, likums uzliek par pienākumu vispirms līdzekļus novirzīt šiem pabalstiem un tikai tad visiem citiem. Pabalsti tiek maksāti novērtējot personu ienākumus. Šobrīd personām ar invaliditāti tiek nodrošināti gan pakalpojumi, gan pabalsti, kā arī darbojas izveidotie dienas centri. No 2005-2007.gadam pašvaldībās pēc palīdzības veselības pakalpojumu un medikamentu apmaksai ir vērsušās no 75000 līdz 90000 personu. Paredzot, ka turpmāk trūcīgām personām tiks kompensētas no valsts šīs izmaksas tikai 50% apmērā salīdzinot ar iepriekšējo 100% kompensāciju, kā arī patreizējā situācijā samazinoties cilvēku ienākumiem kopumā, var secināt, ka pašvaldību klientu loks strauji pieaugs. Diemžēl pie noteiktajiem diviem obligātajiem sociālajiem pabalstiem un budžeta samazinājuma, pašvaldības nevarēs sniegt palīdzību ārstniecības izdevumu segšanai.

Norāda, ka nepieciešams īstenot projektus, kas saistīti ar mājokļu siltināšanu, jo tie reāli samazinātu gan nepieciešamo siltuma resursu daudzumu, gan izmaksas iedzīvotājiem, tādējādi samazinot pašvaldību pabalstu saņēmēju personu skaitu. 

 Pieņemts zināšanai:

1. Informācija par valsts un pašvaldību budžeta samazinājuma ietekmi uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti.

2. ILNP sekretāram sagatavot vēstuli Latvijas Darba Devēju konfederācijai ar ILNP aicinājumu darba devējiem izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros esošās subsidētās darba vietas, kā arī lūgumu kritiskā situācijā izvērtēt iespēju darba laika saīsināšanai vai darba samaksas samazināšanai, kas personām ar invaliditāti būtu ievērojami labvēlīgāks risinājums nekā darba vietas likvidēšana.

4. Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" sagatavošanas ratifikācijai gaitu.

I.Purne sakarā ar to, ka sēdes laiks ir ierobežots, ierosina ar šo informāciju iepazīties individuāli, jo materiāli ir ILNP locekļiem pārsūtīti gan elektroniski, gan pieejami sēdē izdales materiālu veidā (fails ar prezentāciju pievienots pie sadaļas "Noderīgi").

ILNP dalībniekiem iebildumu nav.
 

Pieņemts zināšanai:

Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" sagatavošanas ratifikācijai gaitu. 

5. Dažādi:

I.Purne informē par Latvijas Neredzīgo biedrības lūgumu atbalstīt turpmāku pakalpojuma nodrošināšanu, kas saistīts ar pensiju piegādi mājās personām ar redzes invaliditāti. Norāda, ka ar Latvijas pastu ir panākta vienošanās šogad šo pakalpojumu nodrošināt pilnā apjomā, bet pie esošā finansējuma samazinājuma ir jāveicina iespējas pensionāriem izmantot elektronisko norēķinu kartes.

6. Nākamās ILNP sēdes plānošana. 

I.Purne ierosina nākamo sēdi sasaukt aprīļa mēnesī un skatīt precizēti budžeta samazinājuma un reformu reālo ietekmi uz cilvēkiem ar invaliditāti.

ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Pieņemts zināšanai:

1. Informācija par valsts un pašvaldību budžeta samazinājuma ietekmi uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti.

2. ILNP sekretāram sagatavot vēstuli Latvijas Darba Devēju konfederācijai ar ILNP aicinājumu darba devējiem izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros esošās subsidētās darba vietas. Kā arī lūgumu kritiskā situācijā izvērtēt iespēju darba laika saīsināšanai vai darba samaksas samazināšanai, kas personām ar invaliditāti būtu ievērojami labvēlīgāks risinājums nekā darba vietas likvidēšana.

3. Informācija par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" sagatavošanas ratifikācijai gaitu. 

 

Sēdi vadīja:                                                  I. Purne 

Protokolēja:                                                 M. Dzelzskalns