gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes izbraukuma sēdes
Protokols
Nr. 14 

Sēde notiek: 2008. gada 14. martā.

Cēsu pilsētas Domē Raunas ielā 4

Sēde sākas: plkst. 12.00 

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

          I.Purne - labklājības ministre

Padomes locekļi:

I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja, 

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

A. Baštiks - Bērnu un ģimenes lietu ministrs,
T. Koķe - Izglītības un zinātnes ministre,
E. Zalāns - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
G. Bērziņš - Ekonomikas ministra p.i.,
O. Kastēns - Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
V. Veldre
- Veselības ministrs,
R. Apsītis - Tiesībsarga birojs, tiesībsargs,
V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētāja,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja.
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
A. Pavlins
- Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
A.Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda direktora p.i.,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents. 

Citi:

M.Gruškevics - IZM valsts sekretārs,
G. Vasiļevskis - IZM VSIC direktors,
O.Kokāne - LPS priekšsēža padomniece,
I. Banceviča - LM ministres biroja vadītāja,
A.Pīlēģis - RAPLM Valsts sekretāra vietnieks,
A.Kleinberga - ĪUMSILS Sabiedrības integrācijas politikas departaments,
S.Pablaka - VM Valsts kapitālsabiedrību vadības nodaļas vadītāja,
A.Mihaļovs - Cēsu Domes priekšsēdētāja vietnieks,
L.Kokina - 
Cēsu Domes Izglītības nodaļas vadītāja.

Protokolē:

          M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

1. Izmaiņas ILNP sastāvā, papildinot to ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām  sadarbības organizācijas "Sustento" un Fonds "Jūnijs"cilvēkiem ar kustību traucējumiem pārstāvjiem. 

Laiks

Aktivitāte

Cēsu pilsētas pārstāvji

12.00 - 12.50

Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējums(pirmsskolas izglītība realizē divas programmas - viena bērniem ar redzes, otra ar runas traucējumiem . Uz iestādes bāzes darbojas Izglītības attīstības centrs)

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Mihaļovs. izglītības nodaļas vadītāja L. Kokina, Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja D.Zavadska)

13.00 - 13.50

Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra" apmeklējums( aģentūras telpās īsteno pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem). Saruna par Cēsu pašvaldības veikto darbu iekļaujošās izglītības politikas īstenošanā. Problēmas šī jautājuma risināšanā.

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Mihaļovs. izglītības nodaļas vadītāja L. Kokina, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra" direktore I.Sietiņsone

14.00 - 14.30

Pusdienas Cēsu 2.pamatskolā

 

14.30 - 15.30

Pašvaldības veikums iekļaujošās izglītības jautājumu risināšanā Cēsu 2.pamastkolā(apskatīsim uz vietas).

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Mihaļovs, izglītības nodaļas vadītāja L.Kokina, Cēsu 2.pamatskolas direktors O.Bicāns

Iespējams apmeklēt sociālo māju, kurā pašvaldība piešķīruši dzīvokļus arī tām ģimenēm, kurās ir bērni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.

Sēdi vada: I. Purne

1.Izmaiņas ILNP sastāvā, papildinot to ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām  sadarbības organizācijas "Sustento" un Fonds "Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem pārstāvjiem.

I.Balodis ierosina  iekļaut ILNP sastāvā Resursu centru cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda" un lūgt minētajām organizācijām iesniegt motivācijas vēstuli darbībai ILNP.

I.Purne sakarā ar to, ka nav kvoruma ierosina par šo jautājumu Padomei balsot elektroniski.

Pieņemts zināšanai:

Lūgt organizācijām „SUSTENTO";„JŪNIJS" un „ZELDA" iesniegt motivācijas vēstuli darbībai ILNP, lai Padome tās izvērtējot pieņemtu lēmumu un balsot elektroniski. 

2. Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējums.

Pirmsskolas izglītība realizē divas programmas - viena bērniem ar redzes, otra ar runas traucējumiem. Uz iestādes bāzes darbojas Izglītības attīstības centrs.

A.Mihaļovs informē par sasniegto integratīvas izglītības nodrošināšanā Cēsu pilsētā (uzcelta jauna ikvienam pieejama skola ar integrētām klasēm, integrētas grupas pirmskolas izglītības iestādē), sociālo jautājumu risināšanā (nodrošināšana ar pielāgotiem mājokļiem) un esošajām problēmām (nepietiekošs finansējums no valsts, lai nodrošinātu kompleksu risinājumu iekļaujošā izglītībā, netiek īstenots princips „nauda seko bērnam"). Tiek pievērsta īpaša uzmanība pasākumu pēctecībai, speciālistu sagatavošanai un darbam ar bērnu vecākiem. Papildus slodzi rada blakus pašvaldībās dzīvojošo vēlmes mācīties Cēsu integratīvajā skolā.

L.Kokina informē par īpaši vērsto pasākumu kompleksu bērniem, kuri slimo ar celiakiju.

G. Vasiļevskis norāda, ka liels skaits bērnu tiek apmācīti no izglītības budžeta, kuriem nav invaliditāte, bet tomēr nepieciešamas speciālas programmas, īpaša pieeja, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju un visas minētās lietas sabalansējot.

I.Balodis ierosina lūgt G.Vasiļevska kungam uz nākošo Padomes sēdi sagatavot pārskatu atbilstoši darba grupas priekšlikumiem integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai, kas tika apstiprināti 2006.gada 10.augusta ILNP sēdē. 

M.Gruškevics norāda, ka princips „nauda seko bērnam" netika īstenots, lai netiktu slēgtas 15 līdz 30% mazskaitlīgo skolu, jo šis princips neļauj finansēt skolas, kur bērnu skaits ir mazāks par 150. Runājot par minēto principu, ar naudas plūsmu no skolas uz skolu IZM tiek paredzēts novirzīt līdzekļus tikai pedagogu atalgojumam, nevis bērnu aprūpei.

G. Vasiļevskis norāda, ka sešus bērnus ar invaliditāti aprūpēt vienā iestādē ir daudzkārt lētāk, nekā to veikt sešās dažādās iestādēs, kas rada problēmu šī finansējuma sadalīšanā.

I.Purne rosina klātesošos pārstāvjus iesniegt priekšlikumus LM invalīdu likuma projektam, kas veicinātu uzlabot personu ar invaliditāti iekļaujošas izglītības attīstību.

Pieņemts zināšanai:

Lūgt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvim uz nākošo Padomes sēdi sagatavot pārskatu atbilstoši darba grupas priekšlikumiem integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai, kas tika apstiprināti 2006.gada 10.augusta ILNP sēdē.  

3. Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra" apmeklējums.

Aģentūras telpās īsteno pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem.

4. Pašvaldības veikums iekļaujošās izglītības jautājumu risināšanā Cēsu 2.pamastkolā.

Skolotājas prezentē iekļaujošo mācību procesu un iegūto iemaņu novērtēšanas principus katram bērnam individuāli pēc viņa spējām. Tiek prezentēts video materiāls. Informē, ka ir problēmas ar bērnu funkcionālo novērtēšanu, tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanu un to savlaicīgu saņemšanu.

I.Balodis ierosina lūgt IZM pārstāvim sagatavot un iesniegt Padomei informāciju par to, kādi ir aprūpētāja pienākumi skolā. Tas varētu palīdzēt rast priekšlikumus, strādājot pie asistentu pakalpojuma izveidošanas.
 

Pieņemts zināšanai:

Lūgt IZM pārstāvim sagatavot un iesniegt Padomei informāciju par to, kādi ir aprūpētāja pienākumi skolā ar integrētu izglītību. 

Pieņemts zināšanai:

1. Lūgt organizācijām „SUSTENTO", „JŪNIJS" un „ZELDA" iesniegt motivācijas vēstuli darbībai ILNP, lai Padome tās izvērtējot pieņemtu lēmumu un balsot elektroniski. 

2. Lūgt Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvim uz nākošo Padomes sēdi sagatavot pārskatu atbilstoši darba grupas priekšlikumiem integratīvas (iekļaujošas) izglītības sistēmas attīstībai, kas tika apstiprināti 2006.gada 10.augusta ILNP sēdē. 

3. Lūgt IZM pārstāvim sagatavot un iesniegt Padomei informāciju par to, kādi ir aprūpētāja pienākumi skolā ar integrētu izglītību. 

 

Sēdi vadīja:                                                  I.Purne

Protokolēja:                                                 M.Dzelzskalns