gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
Protokols
Nr. 13 

Sēde notiek: 2007. gada 13. decembrī.

Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides

Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38

Sēde sākas: plkst. 12.00 

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:

          I.Purne - labklājības ministre

Padomes locekļi:

I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja.
R.Apsītis - Tiesībsarga birojs, tiesībsargs,
V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētāja, 

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

A. Baštiks - Bērnu un ģimenes lietu ministrs,
B. Rivža - Izglītības un zinātnes ministre,
E.Zalāns - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
G.Bērziņš - Ekonomikas ministra p.i.,
O.Kastēns - Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
V.Veldre
- Veselības ministrs,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
A. Pavlins
- Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
N. Sakss - Sabiedrības integrācijas fonda direktors,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents. 

Citi:

A.Dūdiņš - LM SPSPD direktora vietnieks,
A.Vesele - LNB Centrālās valdes priekšsēdētāja vietniece,
G.Vasiļevskis - IZM VSIC direktors,
I.Vanovska -  LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja.
S.Pablaka - VM Valsts kapitālsabiedrību vadības nodaļas vadītāja,

Protokolē:

          M. Dzelzskalns - padomes sekretārs. 

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.      

2007. gada 18.oktobra sēdes protokola apstiprināšana.

ILNP locekļi

 

2.      

Informācija par darba grupas ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu apzināšanas un iespējamo risinājumu izstrādi rezultātiem.

LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta pārstāvis

 

3.

ES rīcības plāns invaliditātes jomā, prioritātes 2008.-2009.gadam.

I.Vanovska LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja

4.

Informācija par interneta mājas lapu monitoringu.

I.Balodis Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents

5.

Dažādi: papildus informācija.

ILNP locekļi

6.

Nākamās ILNP sēdes plānošana.

ILNP locekļ

Sēdi vada: I. Purne

1. 2007. gada 18.oktobra sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2007. gada 18.oktobra sēdes protokols.

2. Informācija par darba grupas ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu apzināšanas un iespējamo risinājumu izstrādi rezultātiem.

A.Dūdiņš informē par darba grupas ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu apzināšanas un iespējamo risinājumu izstrādi rezultātiem. Darba grupai strādājot īpaši tika ņemti vērā nevalstisko organizāciju priekšlikumi. Noteikti trīs galvenie problēmu jautājumu bloki: Pakalpojumu pieejamība; Finansējuma avoti; Esošo pakalpojumu pilnveidošana un jaunu pakalpojumu radīšana.

Izvirzītais politikas mērķis: Paplašināt iedzīvotājiem pieejamu sociālo pakalpojumu klāstu.

Prioritāte: Politikas plānošanas dokumenta projekts - Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem attīstībai 2008.- 2013.gadam

G.Vasiļevskis norāda, ka izglītības pakalpojums ir ļoti atkarīgs no veselības un sociālā pakalpojuma, tiem ir jābūt vienotiem ar skaidru trīs veidu finansējumu. Klientam visi pakalpojumi jāsaņem vienā vietā. Jābūt triju ministriju kompleksam risinājumam. Ierosina ILNP sēdi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldībā, lai iepazītos ar pieredzi kā pašvaldībā var koordinēt sociālās aprūpes un izglītības pakalpojumu. I.Balodis ierosina izstrādāt metodiskos ieteikumus pašvaldībām, kā veidot integratīvu izglītību.

I.Purne pauž viedokli, ka tās varētu būt vadlīnijas, lai neierobežotu pašvaldību darbību, jo katrā no tām ir individuāla un atšķirīga situācija.

Pieņemts zināšanai:

LM informācija par darba grupas ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu apzināšanas un iespējamo risinājumu izstrādi rezultātiem.

3. ES rīcības plāns invaliditātes jomā, prioritātes 2008.-2009.gadam.

I.Vanovska informē par ES politiku un rīcības plānu invaliditātes jomā. Invaliditātes problēmām veltītās Eiropas Komisijas stratēģijas mērķis kopš 2003. gada ir bijis reāli radīt vienlīdzīgas iespējas invalīdiem. ES Rīcības plānā invaliditātes jomā 2003.-2010. gadam ir paredzēti šīs stratēģijas īstenošanas līdzekļi, visos attiecīgajos ES politikas virzienos rodot integrētu un multidimensionālu pieeju invaliditātes jautājumiem. Prioritātes 2004.-2005.gadiem: pieejamība nodarbinātībai un tās saglabāšana (iekļaujot cīņu pret diskrimināciju); mūžizglītība, lai celtu darba un  adaptācijas spējas; jaunas tehnoloģijas, kas atvieglotu invalīdu pieeju darba tirgum; vides pieejamība lai veicinātu integrāciju sabiedrībā un ekonomikā. Prioritāte 2006.-2007.gadam - personu ar invaliditāti neatkarīga dzīves veida veicināšana Prioritāte 2008.-2009. gadam -pieejamība,  īstenojot aktīvu integrāciju un piekļuvi tiesību izmantošanai.

ES ministri, kuri ir atbildīgi par invaliditātes jautājumiem, jūnijā tiekoties Berlīnē, vienojās, ka dalībvalstīm nekavējoties jāparaksta un jāratificē ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Rīcības plāns veicinās Konvencijas praktisku īstenošanu Eiropas līmenī

EK pārraudzīs plānoto pasākumu realizāciju caur dialogu ar visām iesaistītajām pusēm.   Rīcības plāna vidus termiņa novērtējums tiek plānots 2008.gadā.

M.Dzelzskalns informē, ka valdība nav akceptējusi ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanu, uzdodot LM veikt aprēķinus izmaksām, kas saistītas ar pievienošanos minētajai Konvencijai.

I.Vanovska norāda, ka šo Konvenciju ir parakstījušas 118 valstis tai skaitā Lietuva un Igaunija, bet Latvija ir pēdējā no Eiropas valstīm, kas nav pievienojusies minētajai konvencijai, parakstot to.

I.Balodis ierosina nosūtīt vēstuli Ministru prezidentam ar atkārtotu lūgumu lemt jautājumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanu un atbalstīt to atbilstoši Invalīdu lietu nacionālās padomes lēmumam, neveicot aprēķinus par izmaksām, kas objektīvi nav aprēķināmas.

Pieņemts zināšanai:

LM informācija par ES rīcības plānu invaliditātes jomā un prioritātēm 2008.-2009.gadam.

4.  Informācija par interneta mājas lapu monitoringu.

I.Balodis informē par monitoringa ziņojumu par valsts un pašvaldību interneta mājas lapu pieejamību cilvēkiem, kuri lasa vieglajā valodā. Veikts e vides monitorings, izveidojot kritērijus, kas palīdzēja vērtēt mājas lapu pieejamību cilvēkiem ar redzes; intelektuālās attīstības traucējumiem; veciem cilvēkiem un svešvalodā runājošiem cilvēkiem. Valsts pārvaldei ir īpašs pienākums veidot atsevišķu sadaļu mājas lapām vieglajā valodā, kā arī ievietot audio failus cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Ierosina Invalīdu lietu nacionālās padomes sadaļu LM mājas lapā izcelt īpaši un padarīt vieglāk atrodamu.

I.Purne atbalsta nepieciešamību LM mājas lapā veidot sadaļu vieglajā valodā, iespējams iesaistot Vieglās valodas aģentūru.

Pieņemts zināšanai:

Informācija par monitoringa ziņojumu par valsts un pašvaldību interneta mājas lapu pieejamību. 

5. Dažādi: papildus informācija.

Nav informācijas.

6. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

I. Purne ierosina nākošo Padomes sēdi sasaukt 2008.gada februāra mēnesī.

Padomes locekļiem iebildumu nav. 

Pieņemts zināšanai:

1. LM informācija par darba grupas ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu apzināšanas un iespējamo risinājumu izstrādi rezultātiem.

2. LM informācija par ES rīcības plānu invaliditātes jomā un prioritātēm 2008.-2009.gadam.

3. Informācija par monitoringa ziņojumu par valsts un pašvaldību interneta mājas lapu pieejamību. 

 

Sēdi vadīja:                                                  I.Purne

Protokolēja:                                                 M.Dzelzskalns