gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes

Protokols Nr. 4

Sēde notiek: 2004. gada 19. maijā.

Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides

pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38

Sēde sākas: plkst. 14.00

Piedalās:                                                                                                                           

Padomes priekšsēdētāja:

D. Staķe - labklājības ministre

Padomes locekļi:

G.Bērziņš - veselības ministrs,
A.Latkovskis - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents.

Nepiedalās:

Padomes locekļi:

K.Kariņš - ekonomikas ministrs,
A. Baštiks - bērnu un ģimenes lietu ministrs,
I.Druviete - izglītības un zinātnes ministre,
M. Kučinskis - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
O. Brūvers - Valsts Cilvēktiesību biroja direktors,
N. Saks - Sabiedrības integrācijas fonda direktors,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs,
I. Šteinbuka - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents.

Citi:

A.Pīlēģis - RAPLM valsts sekretāra vietnieks,
A.Šūpulnieks - Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretārs,
S.Briede - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora padomniece,
R.Beinarovičs - Nodarbinātības Valsts Aģentūras direktors,
S.Baltiņa - LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktore,

Protokolē:

            M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:         

Nr.

Tēma

Ziņotājs

1.        

2004. gada 16. decembra sēdes protokola apstiprināšana

ILNP locekļi

 

2.        

NVA prezentācija par pasākumiem invalīdu nodarbinātības veicināšanai.

R.Beinarovičs, Nodarbinātības valsts aģentūras direktors

3.        

Darba grupas integratīvas (iekļaujošas) izglītības attīstības veicināšanai starpziņojums

I.Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents

4.        

Informatīvais ziņojums par Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006) īstenošanu 2004.gadā.

S.Baltiņa, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktore

5.        

Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" 2004. gada ziņojums

ILNP sekretārs, M.Dzelzskalns

6.        

Nākamās ILNP sēdes plānošana

ILNP locekļi

7.        

Dažādi: papildus informācija.

ILNP locekļi

Sēdi vada: D. Staķe

1. 2004. gada 16. decembra sēdes protokola apstiprināšana

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.

Apstiprināts ILNP 2004. gada 16.decembra sēdes protokols.

2. NVA prezentācija par pasākumiem invalīdu nodarbinātības veicināšanai.

R.Beinarovičs, Nodarbinātības valsts aģentūras direktors, informē par NVA 2003.-2004.g. organizēto pasākumu bezdarbnieku ar invaliditāti integrācijai darba tirgū īstenošanas rezultātiem.

G.Bērziņš lūdz precizēt izmaksas vienas subsidētās darbavietas nodrošināšanai.

R.Beinarovičs precizēs un nosūtīs elektroniski.

E.Zariņš jautā, vai pielāgojot subsidētās darbavietas, tiks iepirktas arī speciālas datorprogrammas neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem.

R.Beinarovičs informē, ka šādas programmas nav paredzēts iepirkt sakarā ar dārgajām izmaksām.

3. Darba grupas integratīvas (iekļaujošas) izglītības attīstības veicināšanai starpziņojums.

I.Balodis informē par darba grupas rezultātiem situācijas apzināšanā, problēmu identificēšanā un valsts, pašvaldību un NVO uzdevumu definēšanā integratīvas izglītības attīstības veicināšanai.

4. Informatīvais ziņojums par Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006) īstenošanu 2004.gadā.

S.Baltiņa iepazīstina padomi ar Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006) īstenošanu 2004.gadā.

 5. Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem"2004. gada ziņojums.

M.Dzelzskalns prezentē 2004.gada ziņojumu, kurā apkopoti 28 veicinoši pasākumi cilvēku ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā. Vērš padomes uzmanību veselības aprūpes jomai. Informē, ka joprojām spināliem invalīdiem no valsts netiek kompensētas higiēnas preces (pamperi, katetras u.c.).

G.Bērziņš ierosina šīs preces iekļaut valsts apmaksājamo palīglīdzekļu sarakstā.

6. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

D. Staķe ierosina organizēt darba grupu saskaņā ar padomes noteikto prioritāti rehabilitācijas jomā (medicīniskā un sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti) un nākošo Padomes sēdi sasaukt augusta mēneša beigās, par konkrētu datumu informējot iepriekš.

Padomes locekļiem iebildumu nav.

Pieņemts zināšanai: organizēt darba grupu rehabilitācijas jomā (medicīniskā un sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti).

8.      Dažādi: papildus informācija.

E.Zariņš informē par Latvijas neredzīgo biedrības dzīvojamā fonda privatizācijas ierobežojumiem saskaņā ar atkārtotiem valdes lēmumiem.

NOLĒMA

1.       Apstiprināt ILNP 2004. gada 16. decembra sēdes protokolu.

Sēdi vadīja:                                                             D.Staķe

Protokolēja:                                                             M.Dzelzskalns