gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.561

Rīgā 2004.gada 29.jūnijā (prot. Nr.39 15.§)

Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Invalīdu lietu nacionālā padome (turpmāk - padome) ir konsultatīva institūcija, kas piedalās invalīdu integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā.

2. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

II. Padomes funkcijas un tiesības

3. Padomei ir šādas funkcijas:

3.1. koordinēt un pilnveidot valsts, pašvaldību un citu institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju, juridisko un fizisko personu darbību invalīdu integrācijas veicināšanā;

3.2. veicināt sabiedrības iesaistīšanos un popularizēt invalīdu integrācijas politiku;

3.3. veicināt ar invalīdu integrācijas politiku saistītu jautājumu iekļaušanu ministriju darba (rīcības) plānos;

3.4. izstrādāt priekšlikumus veiksmīgākai invalīdu integrāciju veicinošo pasākumu īstenošanai, sagatavojot tiesību aktu projektus un politikas plānošanas dokumentus attiecīgajā jomā.

4. Padomei ir tiesības:

4.1. veidot darba grupas padomes kompetencē esošo jautājumu sagatavošanai, pieaicināt ekspertus ar invalīdu integrāciju saistīto jautājumu analīzei un risināšanai;

4.2. paust padomes viedokli plašsaziņas līdzekļos;

4.3. izvērtēt padomes lēmumu īstenošanas gaitu un rezultātus.

III. Padomes sastāvs

5. Padomes sastāvā ir:

5.1. labklājības ministrs (padomes priekšsēdētājs);

5.2. izglītības un zinātnes ministrs;

5.3. ekonomikas ministrs;

5.4. veselības ministrs;

5.5. (svītrots ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1230);

5.6. reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs;

5.7. (svītrots ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1230);

5.8. Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;

5.9. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs;

5.10. tiesībsargs;

5.11. Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;

5.12. Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents;

5.13. Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs;

5.14. Latvijas asociācijas "Rūpju bērns" priekšsēdētājs;

5.15. Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" prezidents;

5.16. Sabiedrības integrācijas fonda direktors;

5.17. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;

5.18. Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents;

5.19. Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda" direktors.

(Grozīts ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1230)

6. Padomes priekšsēdētājs:

6.1. vada padomes darbu;

6.2. sasauc padomes sēdes un apstiprina to darba kārtību;

6.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

7. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic priekšsēdētāja norīkots padomes loceklis.

8. Padomes locekļi:

8.1. sagatavo un iesniedz padomē priekšlikumus un informāciju par invalīdu integrācijas politikas īstenošanu;

8.2. informē padomi par attiecīgā padomes locekļa pārstāvētajā jomā plānotajiem un/vai sagatavošanā esošajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem, kas ietekmēs invalīdu situāciju;

8.3. atbilstoši kompetencei konsultē citus padomes locekļus;

8.4. piedalās padomes sēdēs un lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā;

8.5. analizē padomes darbības un funkciju īstenošanas rezultātus un sekmē to efektivitāti.

9. Padomes locekļi, kas pārstāv valsts pārvaldes iestādes, deleģē personu sadarbībai ar padomes sekretāru.

IV. Padomes darbība

10. Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi trijos mēnešos sasauc padomes sēdes. Padomes sēdi var sasaukt, ja to ierosina vismaz četri padomes locekļi, iesniedzot padomes priekšsēdētājam attiecīgu iesniegumu.

11. Padomes sēdes ir atklātas. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

12. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padomes lēmumus paraksta padomes priekšsēdētājs.

13. Ja padomes loceklis nepiekrīt padomes lēmumam, attiecīgā padomes locekļa atsevišķo viedokli pēc viņa pieprasījuma ieraksta padomes sēdes protokolā.

14. Padomes sēdes protokolē. Protokolā norāda darba kārtības jautājumus, personas, kuras piedalījušās sēdē, un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un padomes sekretārs. Ikvienam sēdes dalībniekam ir tiesības pieprasīt, lai viņa viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.

15. Padomes darbību materiāltehniski nodrošina Labklājības ministrija.

16. Padomes darbu organizē padomes sekretārs, kuru ieceļ labklājības ministrs.

17. Padomes sekretārs sadarbībā ar padomes locekļiem un šo noteikumu 9.punktā minētajām deleģētajām personām:

17.1. sagatavo padomes sēdes darba kārtības projektu;

17.2. sagatavo iesniegtos jautājumus un materiālus izskatīšanai padomes sēdē;

17.3. koordinē un apkopo informāciju par padomes lēmumu izpildi;

17.4. nodrošina informācijas apmaiņu starp institūcijām un amatpersonām, kuras iesaistītas padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanā;

17.5. reizi gadā sagatavo pārskatu par padomes darbību un funkciju īstenošanu.

18. Padomes sēdes darba kārtību un attiecīgos sēdes materiālus ne vēlāk kā četras darbdienas pirms padomes sēdes elektroniski nosūta padomes locekļiem un uzaicinātajām personām.

19. Pēc padomes priekšsēdētāja pieprasījuma vai cita padomes locekļa ierosinājuma var sasaukt ārkārtas sēdi, pamatojot tās nepieciešamību. Padomes ārkārtas sēdi padomes sekretārs izziņo un attiecīgos sēdes materiālus padomes locekļiem un uzaicinātajām personām elektroniski nosūta ne vēlāk kā divas darbdienas pirms sēdes.

20. Padomes loceklis ne vēlāk kā divas darbdienas pirms padomes sēdes var iesniegt izskatīšanai padomes sēdē papildu jautājumus.

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Labklājības ministre D.Staķe