gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Eiropas Kopienas programmas projekts: "Integrētās pieejas dzimumu līdztiesībā veicināšana Latvijas politikās"

Projekta īstenotājs : Labklājības ministrija.

Projekta ilgums: 2002.g.decembris - 2003.g. decembris

Projekta  mērķis: Mobilizēt iesaistītās puses efektīvai, koordinētai un integrētai dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanai Latvijā un nodrošināt iesaistītās puses ar metodiskiem materiāliem.

Projekta uzdevumi:

 • Palielināt iesaistīto pušu interesi par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas ieviešanu Latvijā;
 • Nodrošināt sadarbību un tīklu veidošanu starp iesaistītajām pusēm gan valsts, gan starptautiskā līmenī;
 • Noteikt integrētās dzimumu līdztiesības pieejas un prioritātes

Projekta aktivitātes:  

 • Rokasgrāmatas Dzimumu līdztiesības principa ieviešanai uzņēmuma personālvadībā izstrāde
 • Eiropas Kopienas Dzimumu līdztiesības stratēģijas 2001.-2005.g.tulkošana
 • Koncepcijas Dzimumu līdztiesības īstenošanai izstrāde
 • Seminārs pašvaldībām par valsts politiku dzimumu līdztiesības jautājumos
 • Seminārs sociālajiem partneriem par sabiedrisko organizāciju nozīmību un darbību dzimumu līdztiesības jomā
 • Noslēguma konference "Dzimumu līdztiesības politikas īstenošana: kurp ejam Latvijā? "

Projekta rezultāti: