gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sēde sākas plkst. 13.00

Sēdi vada:

A.Gaile - Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja

Sēdē piedalās:

Padomes locekļi

A.Ābeltiņa - deleģēta pārstāve no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības

O.Brūvers - Valsts cilvēktiesību biroja direktors

K.Gerhards - Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

S.Šimfa - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

Uzaicinātie pārstāvji:

M.Dāme - Finanšu vadības un ES struktūrfondu departamenta EQUAL ieviešanas nodaļas pārstāve

R.Kalniņa - Finanšu vadības un ES struktūrfondu departamenta EQUAL ieviešanas nodaļas pārstāve

S.Vēvere - Nodarbinātības Valsts aģentūras direktora vietniece

T.Bektajeva - Nodarbinātības Valsts aģentūras pārstāve

L.Ķezēna - deleģēta pārstāve no Saeimas Dzimumu līdztiesības apakškomisijas

Sēdē nepiedalās:

J.Bertrands - Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents

E.Kalniņa - Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja

I.Gaugers - Finansu ministrijas valsts sekretāres vietnieks

I.Goldberga - Latgales reģiona attīstības aģentūras direktore

I.Nikuļceva - Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Novikova - Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centra vadītāja

V.Egle - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

S.Šimfa -Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

I.Alliks -Labklājības ministrijas valsts sekretāres vietnieks

D.Staķe - Labklājības ministre

Sēdi protokolēja

E.Pičukāne - Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītājas vietniece

A.Gaile aicina akceptēt sēdes darba kārtību. Sakarā ar to, ka ministre uz sēdi nevarēja ierasties un nav klāt arī Dzimumu līdztiesības padomes priekšsēdētāja vietniece, A.Gaile lūdz atļauju uzņemties sēdes vadību. Dzimumu līdztiesības padomes sēdē nav kvoruma, līdz ar to sēdei ir informatīvs raksturs.

1.Eiropas Kopienas EQUAL programma: sadarbības partnerību veidošana (informē M.Dāme, Finanšu vadības un ES struktūrfondu departamenta EQUAL ieviešanas nodaļas pārstāve).

M.Dāme informē par EQUAL programmas mērķiem un tēmām, kā arī aicina klātesošos pieteikties EQUAL programmai un veidot partnerības gan ar vietējām, gan starptautiskajām organizācijām. (Skat. 1.pielikumu).

Nodarbinātības Valsts aģentūras, Pašvaldību savienības un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāves izsaka vēlmi piedalīties EQUAL programmā.

2.Dzimumu līdztiesības padomes pārstāvji ES struktūrfondu Uzraudzības komitejās: Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Kopienas EQUAL programma (informē R.Kalniņa, Finanšu vadības un ES struktūrfondu departamenta EQUAL ieviešanas nodaļas pārstāve).

A.Gaile papildus informē, ka ES struktūrfondu vadības un uzraudzības komitejās ir deleģēti Labklājības ministrijas pārstāvji: Valsts sekretāre B. Paševica un Valsts sekretāres vietnieks I.Alliks, kurš vienlaikus ir Dzimumu līdztiesības padomes loceklis.

3.Programmas Dzimumu līdztiesības īstenošanai 2005. - 2006. gadam izstrādes gaita (informē A.Gaile, Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja).

A.Gaile informē, ka šobrīd Programma dzimumu līdztiesības īstenošanai 2005.-2006.gadam ir saskaņošanā ar ministrijām un līdz 13.aprīlim tiks atsūtīti atzinumi par programmu; pēc tam tie tiks izstrādāti programmā.

4.Saeimas Dzimumu līdztiesības apakškomisija: aktuālie likumdošanas jautājumi (informē L.Ķezēna, deleģēta pārstāve no Saeimas Dzimumu līdztiesības apakškomisijas)

L.Ķezēna informē, ka pašlaik izskatītu likumu nodošanai Saeimā nav. Pašlaik (līdz 30.aprīlim) apakškomisija izskata likumprojektu par ANO Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību protokolu par cilvēktirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to. Tiek gaidīti ierosinājumi no NVO. Joprojām tiek veidota sadarbība ar pārstāvjiem no NVO un valdību, kā arī notiek sabiedrības informēšana par Saeimas Dzimumu līdztiesības apakškomisijas pastāvēšanu.

A.Gaile informē, ka I.Ostrovska, Saeimas Dzimumu līdztiesības apakškomisijas priekšsēdētāja, ir izteikusi vēlēšanos piedalīties turpmākajās Dzimumu līdztiesības padomes sēdēs.

5.Projekta "Masu mediju loma varas pārdalē" plānotās aktivitātes, sasniegumi (informē A.Gaile).

A.Gaile informē par projekta "Masu mediju loma varas pārdalē" gaitu: abi pētījumi, kas paredzēti projekta ietvaros, jau ir uzsākti. Informācija par pētījumu rezultātiem būs pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā. 29.aprīlī notiks nacionālās projekta darba grupas kārtējā tikšanās.

Sēde beidzas plkst. 14.10.

Padomes sēdes vadītāja                                                                         A.Gaile