gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sēde sākas plkst. 14:00

Sēdi vada:

D.Staķe - Dzimumu līdztiesības padomes priekšsēdētāja, labklājības ministre

Sēdē piedalās:

Padomes locekļi

J.Bertrands - Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents

O.Brūvers - Valsts cilvēktiesību biroja direktors

E.Kalniņa - Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja

Dz.Kulla - deleģēta pārstāve Tieslietu ministrijas valsts sekretāres M.Sauļūnas vietā

V.Egle - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

S.Šimfa - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

L.Marcinkēviča - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece

K.Gerhards - Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

I.Gaugers - Finansu ministrijas valsts sekretāres vietnieks

Uzaicinātie pārstāvji:

A.Gaile - Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja

E.Celmiņa - Ziemeļu un Baltijas valstu informatīvās kampaņas pret sieviešu tirdzniecību nacionālā koordinatore

Sēdē nepiedalās:

I.Goldberga -Latgales reģiona attīstības aģentūras direktore

I.Alliks - Labklājības ministrijas valsts sekretāres vietnieks

I.Novikova - LU Dzimtes studiju centra vadītāja

Padomes sekretāre

A.Gaile - Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja

D.Staķe aicina akceptēt sēdes darba kārtību.

1.Programmas Dzimumu līdztiesības īstenošanai izstrādes gaita (informē A.Gaile).

Sadarbībā ar starpministrijas darba grupu dzimumu līdztiesības jautājumos ir izstrādāts programmas projekts, kurš ir nodots Labklājības ministrijas iekšējai saskaņošanai (skatīt 1.pielikumu). Galvenā problēma programmas izstrādes procesā ir finansējuma nodrošinājums programmā plānoto aktivitāšu īstenošanai 2004.gadā, jo turpmāk Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabinetā var iesniegt normatīvo aktu un politikas dokumentu projektus tikai tad, ja ir norādīti konkrēti papildus finansēšanas avoti, kas šobrīd nav pieejami.

Padomes locekļi nolemj:

Pieņemt zināšanai.

2.Informācija par 28.maijā notikušo Eiropas Komisijas sieviešu un vīriešu vienādu iespēju padomdevēju komitejas 22.sēdi (informē E.Kalniņa, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja).

Latvijas valdību Eiropas Komisijas sieviešu un vīriešu vienādu iespēju padomdevēju komitejā pārstāv G.Robežniece, Eiropas un juridisko lietu departamenta direktora vietniece un E.Kalniņa, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja. Komitejas sēdes darba kārtībā:

komitejas izveidoto darba grupu izstrādātie ziņojumi, viedokļi par budžeta analīzi, ņemot vērā dzimumu līdztiesības aspektu, rīcība attiecībā uz sociālās iekļaušanas procesu un Eiropas nodarbinātības stratēģiju;

diskusijas par Eiropas Savienības konstitūciju. Šobrīd notiek diskusijas par dzimumu līdztiesības principu iestrādi konvencijā;

attīstība likumdošanas jomā;

komitejas darba plāns 2003.gadam;

datu bāzes izveide par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā;

informācija un priekšlikumi (satīt 2.pielikumu)

E.Kalniņa uzsvēra jautājumu par Dzimumu līdztiesības padomes pārstāvju deleģēšanu uz EK komitejas sēdēm un ar šo līdzdalību saistīto izdevumu kompensēšanu, kas būtu jāsedz no Labklājības ministrijas budžeta (šobrīd gadā sastāda 250,-LVL).

E.Kalniņa izsaka priekšlikumu izveidot Dzimumu līdztiesības padomes locekļiem īpašu dokumentu pieeju Labklājības ministrijas mājas lapā, lai iepazītos ar dažādiem ES ziņojumiem, direktīvām, komiteju ziņojumiem utt.

Padomes locekļi nolemj:

Atbalstīt E.Kalniņas priekšlikumu par informācijas ievietošanu Labklājības ministrijas mājas lapā.

3.Informācija par 2002. gada Phare Twinning Light apakšprogrammas ietvaros apstiprināto projektu "Administratīvās kapacitātes celšana valsts institūcijās un sociālajiem partneriem dzimumu integrētās pieejas attīstīšanai un ieviešanai" un Eiropas Kopienas programmas projektu "Integrētās pieejas dzimumu līdztiesībā veicināšana Latvijas politikās" (informē A.Gaile).

Lai īstenotu projektā "Administratīvās kapacitātes celšana valsts institūcijās un sociālajiem partneriem dzimumu integrētās pieejas attīstīšanai un ieviešanai" paredzētās aktivitātes ir noslēgts līgums ar Dānijas Dzimumu līdztiesības pētījumu centru. Laikā no 21.līdz 25.jūlijam dāņu eksperti ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar situāciju, tiktos ar dažādiem ministriju un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī projekta vadības grupu un pārrunātu projekta gaitu un uzdevumus (skatīt 3.pielikumu).

A.Gaile informē Padomes locekļus par Eiropas Kopienas projekta "Integrētās pieejas veicināšana dzimumu līdztiesībā Latvijas politikās" aktivitātēm (skatīt 3.pielikumu).

Padomes locekļi tiek informēti arī par Eiropas Komisijai slēgtā konkursa ietvaros 2003.gada 31.martā iesniegto projektu "Masu mediju loma varas pārdalē"(skatīt 3.pielikumu), kas pēc iegūtās informācijas Eiropas Kopienas programmas komitejas sēdē (11.jūlijā Briselē) ir akceptēts.

Padomes locekļi nolemj:

Pieņemt dzirdēto informāciju zināšanai.

4.Informatīvais ziņojums "Cilvēku, īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecības problēma Latvijā" (informē E.Celmiņa)

E.Celmiņa informē padomes locekļus par informatīvā ziņojuma izstrādes procesu un Labklājības ministrijas izveidotās darba grupas cīņai pret sieviešu tirdzniecību lomu un ieguldījumu šī ziņojuma izstrādē. Pašreiz informatīvais ziņojums ir nosūtīts saskaņošanai ar Finanšu, Tieslietu un Iekšlietu ministrijām (skatīt 4.pielikumu).

 Padomes locekļi nolemj:

Pieņemt dzirdēto zināšanai.

5.Citi jautājumi.

E.Kalniņa informē padomes locekļus par Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības, Resursu centrs sievietēm "Marta" un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kopīgi parakstīto vēstuli par dzimumu līdztiesības veicināšanas institūcijas izveidi un funkciju deleģēšanu sabiedriskajām organizācijām.

Sēde beidzas plkst.15:20

Padomes priekšsēdētāja                                                                     D.Staķe

Padomes sekretāre                                                                             A.Gaile