gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sēde sākas plkst. 11:10

Sēdi vada:

D.Staķe - Dzimumu līdztiesības padomes priekšsēdētāja, labklājības ministre

Sēdē piedalās:

Padomes locekļi

J.Bertrands - Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents

O.Brūvers - Valsts cilvēktiesību biroja direktors

I.Goldberga -Latgales reģiona attīstības aģentūras direktore

R.Zilvere - Labklājības ministrijas valsts sekretāres vietniece

E.Kalniņa - Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja

Uzaicinātie pārstāvji:

G.Robežniece - Labklājības ministrijas Sociālās politikas attīstības departamenta direktore

Sēdē nepiedalās:

A.Maldups - Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

A.Sarnovičs - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

I.Novikova - LU Dzimtes studiju centra vadītāja

S.Šimfa - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

L.Marcinkēviča - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece

K.Gerhards - Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

I.Gaugers - Finansu ministrijas valsts sekretāres vietnieks

Padomes sekretāre

A.Gaile - Sociālās politikas attīstības departamenta Sabiedrības integrācijas un dzimumu līdztiesības nodaļas vadītājas vietnieka p.i.

D.Staķe aicina akceptēt sēdes darba kārtību.

1.Eiropas Komisijas izsludinātais konkurss uz projekta pieteikumiem 2003.gadā par tēmu "Sievietes lēmumu pieņemšanā" (ziņo G.Robežniece)

G.Robežniece informē padomes locekļus par finansu jautājumiem Eiropas Kopienas programmā - kopējo projekta finansējuma summu un nepieciešamo līdzfinansējuma daļu, ja Latvija pretendē kā viens no partneriem. Projekta iesniegšanas termiņš ir 31.marts un projekta ilgums pēc līguma parakstīšanas - 18 mēneši.

G.Robežniece informē par valstīm, kuras ir izteikušas interesi sadarboties un iesaistīties projekta izstrādes un īstenošanas procesā. Norvēģija ir izteikusi priekšlikumu izstrādāt projektu par tēmām - sievietes un ekonomika, sievietes uzņēmumu vadībā un valdēs. Labklājības ministrija kā iespējamās projekta tēmas piedāvā - sievietes banku sektorā, sievietes politikā, politiskajās partijās un pašvaldībās.

Galvenie jautājumi, kurus nepieciešams noskaidrot un konkretizēt:

  • ņemot vērā to, ka Latvija pirmo reizi var pretendēt uz šāda veida projektu, ir jānoskaidro, kas ir tās jomas, kuras būtu visaktuālākās Latvijai;
  • kādu stratēģiju un taktiku izvēlēties izstrādājot projektu, ņemot vērā to, ka projektu var iesniegt tikai valsts pārvaldes institūcijas, šajā gadījumā, Labklājības ministrija vai Valsts cilvēktiesību birojs, kam nav iespēju līdzfinansēt (20%), kā arī nav kapacitātes, lai projektu īstenotu.

E.Kalniņa informē, ka lielākoties slēgto konkursu projektu ietvaros ir organizētas starptautiskas konferences, gatavoti dažādi informatīvie materiāli, tādēļ padomes locekļi ierosina, ka Latvija varētu izstrādāt projekta pieteikumu, kura centrālais pasākums būtu starptautiska konference par projekta tēmu, to varētu sasaistīt ar daudzām jomām, uzņēmējdarbības atbalstu, tūrisma attīstību.

D.Staķe izsaka priekšlikumu projekta izstrādē iesaistīt pārējās Baltijas valstis un Latvijai pašai uzņemties iniciatīvu projekta vadīšanā.

Padomes locekļi atbalsta izteikto priekšlikumu un izsaka priekšlikumu projekta izstrādē piesaistīt Saeimā nesen izveidoto deputāšu sieviešu atbalsta grupu, kā arī sievietes uzņēmējas, kuras ir nozīmīgu uzņēmumu vadītājas Latvijā.

Padomes locekļi nolemj:

Piedalīties programmā un, sadarbojoties ar ieinteresētajām valstīm,  izstrādāt projekta pieteikumu līdz 31.martam un iesniegt Eiropas Komisijai akceptēšanai.

Uzdot Labklājības ministrijai sagatavot projekta pieteikuma koncepciju par tēmu "Sievietes lēmumu pieņemšanā", lai ministre 13. un 14.februārī tiekoties ar citiem Baltijas valstu sociālo lietu ministriem Igaunijā, varētu piedāvāt šo projekta ideju apspriešanai.

Piedāvājot pārstāvjus no padomē pārstāvētajām institūcijām, izveidot darba grupu projekta pieteikuma izstrādei. (Projekta pieteikuma izstrādes darba grupai  šim gadam apvienība deleģē Vairu Paegli.)

2.Eiropas Komisijas un Latvijas līgums par projekta "Integrētās pieejas dzimumu līdztiesībā veicināšana Latvijas politikās."

G.Robežniece informē, ka ar 2002.gada 23.decembri ir stājies spēkā starp Eiropas Komisiju un Labklājības ministriju noslēgtais līgums par projekta "Integrētās pieejas dzimumu līdztiesības veicināšana Latvijas politikās" īstenošanu. Projekta darbības ilgums ir 12 mēneši.

Projektā ir iecerētas vairākas aktivitātes, kas mērķētas gan uz sociālo partneru un valsts pārvaldes un pašvaldības darbinieku izglītošanu par dzimumu līdztiesības jautājumiem, gan arī valsts pārvaldes iestādēs, kā arī integrētās pieejas attīstīšanu dzimumu līdztiesības politikas īstenošanā, t.skaitā :

  • informatīvu materiālu izstrāde;
  • 2 semināri pašvaldību pārstāvjiem un sociālajiem partneriem;
  • konference.

Akceptētā projekta īstenošanai un realizēšanai ir nepieciešams izveidot projekta vadības grupu (ne vairāk kā 5-7 cilvēki).

E.Kalniņa informē, ka Latvijas dzimumu līdztiesības apvienība varētu deleģēt cilvēku, kas piedalītos projekta  koordinācijā un īstenošanā. Tādā gadījumā šim cilvēkam vajadzētu nodrošināt darba vietu Labklājības ministrijā.

Padomes locekļi nolemj:

Izveidot projekta vadības grupu no padomes deleģētajiem pārstāvjiem, projekta īstenošanai.

(O.Brūvers no Valsts cilvēktiesību biroja deleģē Līgu Biksenieci. E.Kalniņa no Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības deleģē Inesi Ķīkuli).

Sēde beidzas plkst.11:55

Padomes priekšsēdētāja                                                                     D.Staķe

Padomes sekretāre                                                                             A.Gaile