gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sēde sākas plkst. 14:00

Sēdi vada:

D.Staķe - Dzimumu līdztiesības padomes priekšsēdētāja, labklājības ministre

Sēdē piedalās:

Padomes locekļi:

J.Bertrands - Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents

O.Brūvers - Valsts cilvēktiesību biroja direktors

I.Goldberga -Latgales reģiona attīstības aģentūras direktore

S.Šimfa - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

R.Zilvere - Labklājības ministrijas valsts sekretāres vietniece

L.Marcinkēviča - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece

E.Kalniņa - Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja

K.Gerhards - Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

I.Gaugers - Finansu ministrijas valsts sekretāres vietnieks

Uzaicinātie pārstāvji:

E.Laiveniece - Ziemeļu-Baltijas valstu kampaņas pret sieviešu tirdzniecību nacionālā koordinatore Latvijā

G.Robežniece - Labklājības ministrijas Sociālas politikas attīstības departamenta direktore

E.Drobiševska - Ārlietu ministrijas pārstāve

Citi klātesošie:

I.Stobova - Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre

S.Mihailovs - Avīzes "Panorama Latviji" žurnālists

M.Pētermane - Aģentūras BNS reportiere

Sēdē nepiedalās:

A.Maldups - Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

A.Sarnovičs - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

I.Novikova - LU Dzimtes studiju centra vadītāja

Padomes sekretāre

A.Gaile - Sociālās politikas attīstības departamenta Sabiedrības integrācijas un dzimumu līdztiesības nodaļas vadītājas vietnieka p.i.

D.Staķe iepazīstas ar padomes locekļiem un klātesošajiem un aicina akceptēt sēdes darba kārtību.

1.Grozījumi Ministru prezidenta rīkojumā par Dzimumu līdztiesības padomes izveidi (informē G.Robežniece)

Padomes locekļi tiek iepazīstināti ar izmaiņu projektu Ministru prezidenta rīkojumā par Dzimumu līdztiesības padomes sastāvu (skatīt 1.pielikumu). Ņemot vērā to, ka šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijas deleģētais pārstāvis uz laiku ir atstādināts no pienākumu pildīšanas, tad nepieciešams lūgt Izglītības un zinātnes ministru deleģēt pārstāvi, kas varētu pārstāvēt Izglītības un zinātnes ministriju padomē.

Padomes locekļi nolemj:

Labklājības ministre lūgs Izglītības un zinātnes ministru nozīmēt pārstāvi padomē.

2. Informācija par konferenci "Sievietes, vīrieši un demokrātija" 13.-14.februāris 2003.gadā Tallinā, Igaunijā (informē G.Robežniece)

G.Robežniece informē padomes locekļus par gatavošanās procesu konferencei. Konferencē ir aicināti piedalīties apmēram 600 dalībnieki no Baltijas jūras valstīm, Ziemeļvalstīm un Amerikas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām un pētniecības organizācijām, kā arī masu medijiem. Katra valsts gatavo 30 cilvēku lielu delegāciju. Lai veiktu dalībnieku atlasi ir noteikti kritēriji, pēc kuriem dalībnieki tiks iekļauti delegācijā. Līdz š.g. 13.janvārim ir jānosūta Latvijas delegācijas saraksts konferences galvenajam koordinatoram Igaunijā. Būtiski, ka Ziemeļu ministru padome ceļa un viesnīcas izdevumus segs tikai nevalstisko un pētniecības organizāciju pārstāvjiem, savukārt Saeimas, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjiem šie izdevumi būs jāsedz pašiem.

Konferences plenārsēdē kā galvenā runātāja no Latvijas uzstāsies Ingrīda Ūdre, Saeimas priekšsēdētāja, par tēmu "Lēmumu pieņemšana organizāciju līmenī". Piekrišanu vadīt darba grupu par šo pašu tēmu ir devusi Ieva Jaunzeme, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore. Savukārt par darba grupas "Sabiedriskās telpas pornofikācija" vadītāja vietnieku ir piekritusi būt Irina Novikova, LU Dzimtes studiju centra vadītāja.

G.Robežniece aicina padomes locekļus izteikt priekšlikumus, kādā veidā veikt dalībnieku atlasi (skatīt 2.pielikumu).

Padomes locekļi izsaka viedokli, ka diezgan maz ir pārstāvēti dažādi reģioni, maz pārstāvju no masu medijiem, kā arī liela vīriešu un sieviešu disproporcija. Arodbiedrību un darba devēju pārstāvji ierosina papildināt delegācijas sarakstu ar pārstāvjiem no savām organizācijām.

Padomes locekļi nolemj:

Atbalstīt D.Staķi kā Latvijas delegācijas vadītāju konferencē.

Apstiprināt Latvijas delegācijas izveides principus, papildinot pašreizējo dalībnieku sarakstu ar darba devēju, arodbiedrību un masu mediju pārstāvjiem.

Aicināt masu mediju pārstāvjus pieteikt savu dalību konferencei.

3.Kopsavilkums par trešo kopīgo Ziemeļu un Baltijas valstu semināru pret sieviešu tirdzniecību "Plāni nākotnei"  (informē E.Laiveniece)

E.Laiveniece informē par kampaņas laikā notikušajām un vēl plānotajām aktivitātēm. Tiek sniegts īss ieskats par starptautiskās kampaņas ietvaros notikušo trešo kopīgo semināru, kurā piedalījās Ziemeļu un Baltijas valstu augstas amatpersonas, un kurš guva diezgan lielu publicitāti arī masu medijos.

G.Robežniece sniedz īsu atskatu kādā veidā projekts ir nonācis Labklājības ministrijas pārziņā, kā arī uzsver to, kādi jautājumi nav atrisināti un ir būtiski, lai risinātu sieviešu tirdzniecības problēmu kopumā. (sīkāku problēmu uzskaitījumu, kā arī ieteikumus rīcībai nākotnē skatīt 3.pielikumā)

Padomes locekļi interesējas par to, kādas institūcijas šos jautājumus risina citās valstīs un vai ir pieejama statistika.

E.Laiveniece informē, ka ar šiem jautājumiem citās valstīs, galvenokārt, nodarbojas Tieslietu vai Sociālo lietu ministrijas. Ir grūti veikt objektīvu uzskaiti par cietušajām sievietēm. Bieži vien līdzko lieta nonāk līdz tiesai un upurim ir jāliecina viņš to nedara, jo baidās nonākt atklātībā vai arī ir vervētāju iebiedēts, ir ģimene un nevēlas, lai to uzzina tuvinieki, līdz ar to lieta tiek izbeigta.

Padomes locekļi uzsver, ka daudzi jautājumi skar Iekšlietu ministrijas kompetenci, tādēļ izsaka priekšlikumu uzaicināt darbam padomē pārstāvi no Iekšlietu ministrijas. Kā arī aicina pamatā akceptēt Labklājības ministrijas piedāvātos ierosinājumus par nepieciešamo rīcību cīņai pret sieviešu tirdzniecību.

Padomes locekļi nolemj:

Turpmāk atsevišķu Iekšlietu ministriju kompetenci skarošu jautājumu izskatīšanā padomes sēdēs aicināt piedalīties pārstāvi no Iekšlietu ministrijas.

Akceptēt sagatavotos priekšlikumus par sieviešu tirdzniecību un sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā.

4. Koncepcijas Dzimumu līdztiesības īstenošanai pasākumu plāns 2003. gadam (informē G.Robežniece)

G.Robežniece informē par 2002.gada pasākumu plāna Koncepcijas dzimumu līdztiesības īstenošanai izpildi, t.sk., par pasākumiem, kurus ir izdevies īstenot un kuru izpilde vēl kavējas. Runājot par 2003.gada pasākumiem un aktivitātēm, tiek uzsvērts, ka galvenais ir Dzimumu līdztiesības programmas izstrāde, kā arī dažādu projektu vadīšana un īstenošana.

G.Robežniece informē padomes locekļus par Eiropas kopienas programmu "Eiropas Kopienas ietvara stratēģija dzimumu līdztiesībai", kuras ietvaros jau ir izsludināts slēgts konkurss projektu pieteikšanai. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2003.gada 31.marts. Tādēļ G.Robežniece aicina padomes locekļus ieteikt, viņiem jau zināmus, potenciālos sadarbības partnerus no ES vai kandidātvalstīm, kuri būtu gatavi piedalīties vismaz trīs valstu sadarbības projektā par tēmu "Sievietes lēmumu pieņemšanas procesos".

Padomes locekļi pārrunā jautājumu par to, kas varētu būt tās tēmas, kas varētu interesēt visas projektā iesaistītās potenciālās sadarbības valstis, kā arī pašiem noskaidrot tās dzimumu līdztiesības jomas, kurās būtu nepieciešams strādāt tieši Latvijas institūcijām.

Padomes locekļi nolemj:

Uzdot Labklājības ministrijai sagatavot sīkāku informāciju par Eiropas kopienas programmas izsludinātā konkursa vadlīnijām, un nedēļas laikā to izsūtīt padomes locekļiem.

Padomes locekļiem sagatavot priekšlikumus par tēmām jomās, kuras būtu aktuālas un nepieciešamas, kā arī par partneriem, kuri būtu ieinteresēti projekta izstrādē un īstenošanā.

Nākamo sēdi sasaukt 24.janvārī, lai apspriestu Latvijas līdzdalību Eiropas Kopienas programmā, kā arī  projektu pieteikšanai konkursā.

5. Programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai izstrādes gaita. Piedāvāto priekšlikumu apspriešana (informē G.Robežniece)

Programmas izstrāde kavējas, jo iepriekš tika izvēlēts pārāk plašs tēmu un jomu loks, tādēļ bija nepieciešams to sašaurināt. Visas ministrijas iesūtīja savus priekšlikumus par pasākumiem dažādās jomās, kas bija ļoti vispārīgi un nekonkrēti. Darbu pie programmas kavēja arī tas, ka nebija skaidri noteiktas programmas galvenās prioritātes un uzdevumi. Tādēļ šobrīd ir sagatavoti priekšlikumi par galvenajām programmas prioritātēm, kuras pēc Labklājības ministrijas speciālistu domām ir būtiskas un aktuālas.

Padomes locekļi izsaka vairākus būtiskus un vērā ņemamus priekšlikumus par programmai piedāvātajām prioritātēm, kas tiks iestrādāti esošajā prioritāšu projektā. (skatīt 5.pielikumu)

Padomes locekļi nolemj:

Akceptēt piedāvātās prioritātes programmas izstrādei.

Uzdot Labklājības ministrijai iestrādāt, sagatavotajā programmas prioritāšu projektā, padomes locekļu izteiktos priekšlikumus.

6. Citi jautājumi (informē G.Robežniece)

Informācija par Eiropas Padomes organizētu ministru konferenci Maķedonijā, Skopjē 2003.gada 22.-23 janvārī.

Padomes locekļiem tiek piedāvāti trīs Padomes logo varianti (skatīt 6.pielikumu).

Padomes locekļi nolemj:

Akceptēt trešo no piedāvātajiem padomes logo variantiem.

Vienojas par nākamās padomes sēdes dienu un laiku - 24.janvārī plkst.10:00.

Sēde beidzas plkst. 15:40

Padomes priekšsēdētāja                                                                     D.Staķe

Sēdi protokolēja                                                                                   A.Gaile