gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sēde sākas plkst. 12:00

Sēdi vada:

D.Staķe - Dzimumu līdztiesības padomes priekšsēdētāja, labklājības ministre

Sēdē piedalās:

Padomes locekļi:

I.Alliks - Labklājības ministrijas valsts sekretāres vietnieks
E.Kalniņa - Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja
I.Gaugers - Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks
L.Marcinkēviča - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece
N.Berezina - deleģēta pārstāve no Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra K.Gerharda vietā
L.Biksiniece - Valsts cilvēktiesību biroja pārstāve
E.Petrovska - deleģēta pārstāve, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktore, valsts sekretāra vietnieka A.Ciņa vietā.

Uzaicinātie pārstāvji:

A.Gaile - Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja
K.Zālītis - Īpašu uzdevuma ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pārstāvis

Sēdē nepiedalās:

J.Bertrands -Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents
I.Nikuļceva - Tieslietu ministrijas valsts sekretāres vietniece
I.Novikova - Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centra vadītāja
I.Ostrovska - Saeimas Dzimumu līdztiesības apakškomisijas vadītāja
S.Šimfa - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

Darba kārtībā:

   1.Informācija par Vienādu iespēju gadu 2007.
   2.Informācija par nākamo Programmu dzimumu līdztiesības īstenošanai.
   3.Aktualitātes dzimumu līdztiesības jomā.
   4.Eiropas Komisijas Padomdevēju komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām Viedokļa dokumenta izstrāde par Eiropas līmeņa tīklu sievietēm - līderēm         ekonomikā un politiskajā lēmumu pieņemšanā.
   5.Citi jautājumi.

1. Informācija par Vienādu iespēju gadu 2007.
(Informē K.Zālītis, pārstāvis no Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta( ĪUMSILS)).

K.Zālītis informē par Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes pasludināto Vienādu iespēju gadu 2007. Līdz š.g. 15.decembrim Eiropas Komisijā ir jāiesniedz Vienādu iespēju gada nacionālā stratēģija. Lai veidotu stratēģiju ĪUMSILS kā atbildīgā institūcija par Vienādu iespēju gada īstenošanu Latvijā, gatavojas veidot darba grupu, kurā tiktu iekļauti pārstāvji no NVO un valsts pārvaldes institūcijām.

I.Alliks jautā vai ir plānots aptvert visas piecas Vienādu iespēju gada izsludinātās tēmas? K.Zālītis atbild, ka par to tiks lemts darba grupā.

2. Informācija par nākamo Programmu dzimumu līdztiesības īstenošanai.
(Informē D.Staķe, Dzimumu līdztiesības padomes priekšsēdētāja un A.Gaile, Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja).

D.Staķe informē, ka nākamā Programma dzimumu līdztiesības īstenošanai ir paredzēta no 2007. - 2010.gadam. Izvērtējot situāciju un iepriekšējā programmas periodā veiktos uzdevumus, Programmā ir noteikti pieci apakšmērķi:

1) Padziļināt sabiedrības un speciālistu izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem, ieguvumiem no dzimumu līdztiesības.
2) Institucionālā mehānisma kapacitātes stiprināšana.
3) Aktualizēt vardarbības problēmu/ vardarbību partnerattiecībās.
4)Veikt pasākumus dzīvesveida paradumu izmainīšanai (veselības joma).
5)Darba un ģimenes dzīves saskaņošana.

Visi apakšmērķi, izņemot 4., ir radniecīgi un turpina iepriekšējā programmā uzsākto, tikai mazliet tiek mainīti pasākumi un mērķa grupas.

A.Gaile papildina, ka vēl nav uzsākta saskaņošana ar nozaru ministrijām, bet tuvākajā laikā tā tiek plānota un nemainīgs virziens, tāpat kā iepriekšējā Programmā, būs sabiedrības informēšana par dzimumu līdztiesības jautājumiem.

3. Aktualitātes dzimumu līdztiesības jomā.
Informē A.Gaile (Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja)

1.A.Gaile informē par īstenotajām aktivitātēm Nacionālās programmas Projekta „"Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām" ietvaros. 9.oktobrī ir uzsākta sabiedrības informēšanas kampaņa „Un kā domā Tu?" par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Akcents tiek likts uz darba un ģimenes dzīves saskaņošanu un šķēršļiem to īstenot - sabiedrībā valdošajiem stereotipiem par sieviešu un vīriešu lomām ģimenē. A.Gaile informē, ka Televīzijas reklāmas būs redzamas TV3, 3+ un TV5 kanālos, kā arī tādos preses izdevumos kā SestDiena, Ieva, Cosmopolitan, FHM, Lublju un Gvozdj. Tāpat tās varēs redzēt lielformāta reklāmas stendos uz ielas. Reklāmas videoklipus interesenti var noskatīties arī interneta mājas lapā http://sf.lm.gov.lv/esf, sadaļā „Dzimumu līdztiesība".

2. A.Gaile informē klātesošos, ka līdzīgi kā tika noteikts dzimumu līdztiesības indekss ministrijās, tagad ir uzsākusies dzimumu līdztiesības indeksa noteikšana uzņēmumos, un atsaucība no uzņēmumiem ir samērā liela. Patreiz ir pieteikušies 12 uzņēmumi, tostarp arī tādi kā „RIMI", „Balta", „AgroKesko"u.c.

3. Labklājības ministrija kā atbildīgā institūcija par dzimumu līdztiesības politikas veidošanu Latvijā, turpmāk regulāri sekos līdzi tam, lai publiskajā telpā, īpaši medijos, netiktu izplatīti stereotipiski vīriešu un sieviešu tēli, kas var veicināt diskrimināciju pret vienu vai otru dzimumu. Nepieciešamības gadījumā ministrija vērsīsies pie reklāmdevēju un mediju uzraudzības institūcijām.

Pēdējā laikā, pēc Labklājības ministrijas dzimumu līdztiesības ekspertu novērojumiem, Latvijas publiskajā telpā, jo īpaši reklāmās, ir redzami neētiskā un aizskarošā veidā attēloti sieviešu tēli.

4. A.Gaile informē par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (Institūts) regulas projektu, saskaņā ar kuru Institūta mērķi ir veicināt dzimumu līdztiesību un dzimumu līdztiesības integrēto pieeju visās Kopienas politikās un nacionālajās politikās. Savukārt Institūta galvenie uzdevumi būs apkopot un analizēt datus par dzimumu līdztiesības jautājumiem, attīstīt, analizēt un novērtēt metodoloģiskos instrumentus dzimumu līdztiesības integrēšanai Kopienas un nacionālajās politikās, kā arī veikt pētījumus par situāciju Eiropā dzimumu līdztiesības jomā u.c.

Paredzēts, ka Institūts sāks darboties gadu pēc regulas stāšanās spēkā. Sākotnēji bija plānots, ka tas varētu būt 2007.gads. Patreiz regulas projekts nav vēl pieņemts, jo DV nespēj vienoties ar Komisiju un Eiropas Parlamentu par Institūta Valdes lielumu. Komisijas priekšlikumā ir maza Institūta valde un liels padomdevēju forums, savukārt DV vēlas lielu valdi, kuru pārstāvētu visas DV, 3 pārstāvji no sociālajiem partneriem un 3 Komisijas pārstāvji. Plānots, ka decembra ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sēdē tiks pieņemta regula, kā arī izlemts jautājums par Institūta atrašanās vietu. Gan Lietuva, gan Slovākija, Čehija un Slovēnija vēlas redzēt Institūtu savā valstī. Latvija jau ir paudusi atbalstu Lietuvai par Institūta atrašanās vietu Viļņā.

5. A.Gaile informē par konferenci „Vīrieši un dzimumu līdztiesība - virzoties uz progresīvu politiku", kas notika Helsinkos, Somijā š.g. 5.-6. oktobrī un pauž gandarījumu, ka konferencē apmēram puse dalībnieku bija vīrieši. Konferencē tika palūkotas tādas tēmas kā segregācijas mazināšana izglītībā un arodizglītībā: vīrieša loma; dzimumu līdztiesības integrētā pieeja veselības politikā un tās īstenošana; vardarbība un vīrieši; vīrieši un darba un ģimenes dzīves saskaņošana: nākotnes vīzijas.

6. Gaile stāsta par patreizējās un nākamo ES prezidējošo valstu plāniem dzimumu līdztiesības sakarā.

Vācijas prezidentūras laikā plānotie pasākumi būs mērķēti uz tādiem jautājumiem kā ģimenes politika un demogrāfija. Galvenā tēma dzimumu līdztiesības sakarā būs dzimumu līdztiesības principa integrēšana budžeta procesos (gender budgeting). 3.-5.jūnijā plānota ekspertu konference par dzimumu līdztiesības principu integrēšanu budžeta veidošanas procesos. Ministru neformālā tikšanās tiek plānota 15.-16.maijā, Hannoverā.

Savukārt, Portugāles prezidentūras laikā viens no plānotajiem pasākumiem būs vērsts uz jautājumiem par cilvēku tirdzniecību. Oktobrī tiek plānota konference ekspertiem par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, Lisabonas stratēģiju un arī par stereotipiem. Decembrī tiek plānots noslēguma pasākums Eiropas Vienādu iespēju gadam. Portugāles prezidentūra strādās pie indikatoriem par sievieti un nabadzību.

Somijas prezidentūra ir sagatavojusi ziņojumu par Pekinas rīcības platformas īstenošanu - institucionālo mehānismu un piedāvājusi arī vairākus indikatorus institucionālā mehānisma novērtēšanai. Decembrī nodarbinātības un sociālo jautājumu Ministru padomē šis būs viens no darba kārtības jautājumiem. Padomē ir plānots pieņemt arī Padomes secinājumus par Pekinas rīcības platformas īstenošanu.

7. A. Gaile iepazīstina klātesošos ar informāciju par semināru „Darba un ģimenes dzīves saskaņošana - politika un labās prakses piemēri Norvēģijā un Latvijā", kas notiks š.g. 4. decembrī. Norvēģijas Karalistes vēstniecība, sadarbībā ar Labklājības ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju Rīgā, organizēs semināru. Seminārs sastāvēs no divām daļām - pirmajā daļā pieredzē dalīsies Norvēģijas pārstāvji, savukārt, otrajā daļā par savu pieredzi darba un ģimenes dzīves saskaņošanas veicināšanu runās Latvijas Darba devēji, pašvaldību pārstāvji, eksperti u.c. A.Gaile aicina Dzimumu līdztiesības padomes dalībniekus apmeklēt šo semināru.

I.Gaugers jautā vai notiks konference uz kuru 2005.gadā, Sanktpēterburgas konferencē „Sievietes un demokrātija", ministre D.Staķe uzaicināja klātesošos? D.Staķe atbild, ka konference tiek plānota 2007. gada nogalē. A.Gaile papildina, ka patreiz Ziemeļu Ministru Padome ir piekritusi atbalstīt šo konferenci finansiāli.

4. Eiropas Komisijas Padomdevēju komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām Viedokļa dokumenta izstrāde par Eiropas līmeņa tīklu sievietēm - līderēm ekonomikā un politiskajā lēmumu pieņemšanā. Latvijas ieteikumi.
(Informē Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja E.Kalniņa)

E. Kalniņa informē, ka Latvija Padomdevēju komitejā kopā ar vairākām citām dalībvalstīm un Eiropas Sieviešu lobiju ir uzņēmusies vadīt darba grupu, kas izstrādās viedokli par Eiropas līmeņa tīkla sievietēm-līderēm ekonomikā un politiskajā lēmumu pieņemšanā. Sieviešu līderu tīklu tiek plānots izveidot 2007.gadā. Tīkla loma - sekmēt sieviešu līderu atpazīstamību Eiropas līmenī. Tīklojums varētu būt līdzīgs Pasaules sieviešu līderu padomei, ko izveidoja Islandes premjerministre.

A.Gaile papildina, ka ne vienmēr efektīvi ir veidot it kā mākslīgi kādu tīklojumu, tam jārodas dabīgā ceļā. Tāpat ir jāskatās vai daļa aktivitāšu nepārklāsies ar Dzimumu līdztiesības institūta darbības jomām.

E.Kalniņa uzsver, ka ir vēl daudzas neskaidrības un nav apkopoti visi viedokļi, piemēram, par to vai tas būtu tikai sieviešu tīklojums un vai nevajadzētu apsvērt iespēju iesaistīt arī tīklā dzimumu līdztiesībai draudzīgus vīriešus - līderus.

5. Citi jautājumi.

E.Kalniņa, Resursu centra sievietēm „Marta" deleģēta, jautā par ANO speciāla ziņotāja atbalstīšanu.

A.Gaile atbild, ka Labklājības ministrija nav saņēmusi informāciju par šādu jautājumu no Ārlietu ministrijas, tādēļ nav iespējams atbildēt uz šo jautājumu vai komentēt situāciju.

Sēde beidzās plkst. 13:10.

Padomes sēdes vadītāja                                    D.Staķe

Protokolēja                                                          G.Rupenheite