gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Dzimumu līdztiesības aktualitāšu apskats

2009.g. marts - 2009.g. jūnijs

Īsumā

 • Ziņojums „Vīriešu un sieviešu līdztiesība - 2009"
 • Likumprojekti, kuru mērķis ir samazināt patērētāju iespēju tikt diskriminētiem saistībā ar viņu dzimumu, rasi vai etnisko piederību:
  • 4.martā izsludināti grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā
  • 9.jūnijā izsludināts Fizisko personu - saimnieciskās darbības veicēju - diskriminācijas aizlieguma likums
 • Eirobarometra operatīvās aptaujas un speciālā ziņojuma „Sievietes un Eiropas Parlamenta vēlēšanas" rezultāti
 • ES mēroga kampaņa par sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību novēršanu
 • ES Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgo iespēju Padomdevējas komitejas atzinumi:
  • Krīze un sieviešu situācija
  • Likumdošanas ietvars attiecībā uz vienlīdzīgu samaksu par vienādas vērtības darbu, lai novērstu dzimumu atšķirības samaksā
 • ES Padomes secinājumi „Vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem: aktīva un cienīga novecošana"

 • „Vīriešu un sieviešu līdztiesība -2009" - šā gada 3.martā publicēts Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai

Pēc Eiropadomes pieprasījuma Eiropas Komisija katru gadu ziņo par progresu virzībā uz dzimumu līdztiesību un norāda uz problēmām un nākotnes prioritātēm. 2008. gads bija vidusposms, īstenojot ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā, kurš apliecina Komisijas apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību. Minēto apņemšanos dalībvalstis ir atspoguļojušas Eiropas Dzimumu līdztiesības paktā. Kopējas pūles ir devušas pozitīvus rezultātus, īpaši attiecībā uz sieviešu nodarbinātību, tomēr vispārējais progress vairumā jomu joprojām ir pārāk lēns, un dzimumu līdztiesība vēl nav panākta. Darba tirgū iesaistīto sieviešu skaits ir pieaudzis un tuvu Lisabonas mērķos minētajam, bet kvantitatīvais mērķis (‘vairāk' darba vietu) nav saskaņots ar kvalitatīvo mērķi (‘labākas' darba vietas). Nepilnu slodzi joprojām strādā vairāk sieviešu nekā vīriešu; lielākoties viņas strādā mazvērtīgākā darbā un maznozīmīgās nozarēs; sievietēm vidējā darba samaksa ir mazāka nekā vīriešiem un viņas retāk ieņem atbildīgus amatus.

Šis ziņojums ir pieņemts pasaules ekonomiskās izaugsmes palēnināšanās  kontekstā, kura ir saistīta ar finanšu krīzi, negatīvu ietekmi uz izaugsmi un nodarbinātību ES. Lai pārvarētu ekonomikas lejupslīdi, ieguldīt cilvēkkapitālā un sociālajā infrastruktūrā būs svarīgāk kā jebkad, dodot gan sievietēm, gan vīriešiem iespēju izmantot pilnu potenciālu. Atjaunotajā sociālajā programmā Komisija ir pastiprinājusi savu apņemšanos radīt vairāk un labākas darba vietas saistībā ar Eiropas nodarbinātības un izaugsmes stratēģiju. Dzimumu līdztiesības veicināšana ir būtisks faktors šīs stratēģijas īstenošanā un svarīgs ieguldījums, risinot jautājumu par darbaspēka trūkumu un nepieciešamību pēc jaunām prasmēm .

Šajā ziņojumā aplūkotas problēmas un politikas risinājumi ar mērķi likvidēt šķēršļus sieviešu un vīriešu pilnvērtīgai līdzdalībai darba tirgū. Tajā uzsvērts, cik būtiski ir panākt dzimumu līdzsvaru lēmējstruktūrās, īpaši tāpēc, ka 2009.gadā ir paredzētas nozīmīgas pārmaiņas ES līmeņa lēmējstruktūrās, tostarp Eiropas Parlamentā un Komisijā. Kaut gan ekonomiskā lejupslīde ir pārmainījusi situāciju, svarīgi ir arī turpmāk nostiprināt dzimumu līdztiesības politikas virzienus. Kopīgās pūles vairākās desmitgadēs ir ne vien uzlabojušas situāciju un sieviešu tiesības, bet arī likušas pamatus mūsu sabiedrības ekonomiskajai un sociālajai attīstībai.

Informācijai:

Pilns ziņojuma teksts atrodams Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāta interneta lapas sadaļās „Dzimumu līdztiesība" un „Atjaunināta sociālā programma" http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=1

 

 • Turpinājies darbs pie likumprojektiem, kuru mērķis ir samazināt patērētāju iespēju tikt diskriminētiem saistībā ar viņu dzimumu, rasi vai etnisko piederību.

2009.gada 4.martā izsludināti grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Likumprojekta mērķis ir regulēt dzimuma kā noteicoša faktora izmantošanu, nosakot apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumu. Ar likumprojektu tiek pārņemtas Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK (turpmāk - 2004/113/EK), ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu normas.

Likuma grozījumi ierobežo iespējas noteikt atšķirīgu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumu atkarībā no personas grūtniecības un maternitātes. Likumprojekts palielina sieviešu aizsardzību grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam. Finanšu ministrijai uzdots nodrošināt likumprojekta 51. panta otrajā daļā minētā izpildi un izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, lai noteiktu tos apdrošināšanas pakalpojumus, kuros pieļaujama atšķirīga attieksme apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lieluma noteikšanā, izmantojot dzimumu kā noteicošo faktoru, un datumu, no kura šajos pakalpojumos pieļaujama atšķirīga attieksme. Lai izstrādātu noteikumus, kuros tiks noteikti tie apdrošināšanas pakalpojumi, kā arī datums, no kura šajos pakalpojumos ir pieļaujama atšķirīga attieksme apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lieluma noteikšanā, izmantojot dzimumu kā noteicošo faktoru, būs nepieciešams analizēt un vērtēt apdrošināšanas sabiedrību sniegto informāciju, aktuāros un statistikas datus, pamatojoties uz kuriem būtu jānosaka tie apdrošināšanas pakalpojumi, kuros dzimuma kā noteicošā faktora izmantošana būs pieļaujama.

Rezultātā sagaidāms, ka skaidrāk tiks noteikts, kad pieļaujams izmantot dzimumu kā noteicošu faktoru, nosakot apdrošināšanas prēmiju un atlīdzību lielumu, tādējādi veicināta dzimumu līdztiesība.

2009.gada 9.jūnijā izsludināts Fizisku personu, kuras veic saimniecisko darbību, diskriminācijas aizlieguma likums. Likumprojekts izstrādāts, lai samazinātu patērētāju iespēju tikt diskriminētiem saistībā ar viņu dzimumu, rasi vai etnisko piederību un lai pārņemtu Eiropas Savienības Padomes 2000.gada 19.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (turpmāk - 2000/43/EK) un Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK (turpmāk - 2004/113/EK), ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu. Ar likumu tiek pārņemtas tikai direktīvu 2000/43/EK un 2004/113/EK normas attiecībā uz saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizliegumu, plašāk neskarot citus šo tiesību subjektu darbības aspektus.

Likuma pieņemšana sekmēs diskriminācijas izskaušanu pēc dzimuma, rases un etniskās piederības attiecībā uz fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību. Tas noteiks mehānismus tiesību aizsardzībai, patērētāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu, aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas, ja saimnieciskās darbības veicējs aizstāv savas tiesības un likumiskās intereses u.c.

Uz to, ka šāda diskriminācija pastāv ES Komisija norādījusi jau direktīvu priekšlikumu izstrādes laikā veiktajā ex ante ietekmes izvērtējumā. Šādas diskriminācijas pastāvēšana ir ne tikai cilvēktiesību pārkāpums, bet kavē arī Kopienas ekonomisko attīstību, jo personām vienlīdzīgi nav pieejami dažādi pakalpojumi, izglītība, kā arī tiek kavēta to integrācija sabiedrībā un paaugstinās sociālās atstumtības risks. Vairumā dalībvalstu indivīdi ir aizsargāti pret diskrimināciju atkarībā no minētajām pazīmēm, bet aizsardzības līmenis būtiski atšķiras. Tāpat atšķiras indivīdu iespējas panākt savu tiesību ievērošanu un tās aizstāvēt. Tādējādi Komisija uzskata, ka Kopienā būtu jānodrošina minimāls kopējs standarts indivīdu aizsardzībai pret diskrimināciju rases un etniskās piederības, kā arī dzimuma dēļ.

Informācijai:

Direktīvu ex ante ietekmes izvērtējumi pieejami PreLex datu bāzē, http://ec.europa.eu/prelex. 2000/43/EK ietekmes izvērtējuma numurs ir COM(1999) 566 final, 2004/113/EK ietekmes izvērtējuma numurs ir COM(2003) 657 final.

 

 • 2009.gada 3.martā publicēti Eirobarometra aptaujas „Sievietes un Eiropas Parlamenta vēlēšanas" un ziņojuma „Eiropas sieviešu attieksme un nostāja pirms Eiropas parlamenta 2009.gada vēlēšanām" rezultāti

Operatīvā Eirobarometra aptauja* un speciālais ziņojums** par tēmu sievietes un Eiropas Parlamenta vēlēšanas pēc Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta pasūtījuma tika veikti atzīmējot Starptautiskās sieviešu dienas aktualitāti un gaidot Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2009.gada jūnijā, kā arī lai noskaidrotu sieviešu attieksmi un uzvedību attiecībā uz velēšanām kopumā, un it īpaši attieksmi pret Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Daži no galvenajiem secinājumiem:

 • Analizējot balsošanas pazīmes, aptauja liecina, ka gan sieviešu, gan vīriešu izvēli vēlēšanās galvenokārt ietekmē kampaņas, kam seko lojalitāte pret pariju un kandidātu personība. Tomēr vīrieši salīdzinoši biežāk kā sievietes atzīst, ka viņu izvēli nosaka kampaņas un mazāk personības.
 • Lielākai daļai vēlētāju (71% vīriešu un 77% sieviešu) ir priekšstats, ka uz politiskās skatuves dominē vīrieši un lielāka sieviešu līdzdalība politikā varētu ieviest citādu lēmumu pieņemšanas stilu politikā.
 • Izdarot izvēli Eiropas parlamenta vēlēšanās sievietes biežāk nekā vīrieši lielāku nozīmi piešķir kandidāta pieredzei Eiropas lietās nevis politiskajai piederībai. Savukārt vīriešiem abi minēti faktori ir vienlīdz svarīgi.
 • Izdarot izvēli vēlēšanās, kandidāta vecums un dzimums kā noteicošs faktors neparādās ne sieviešu, ne vīriešu vidū.
 • Lai uzlabotu dzimumu līdztiesības situāciju sabiedrībā, gan sievietes, gan vīrieši priekšroku dod pasākumiem ES nevis nacionālā līmenī. Sievietes sagaida, ka Eiropas Parlaments prioritāti piešķirs tādiem politikas jautājumiem kā vienlīdzīga darba samaksa, vardarbības un cilvēku tirdzniecības novēršana. Vīriešu vidū vienlīdzīga darba samaksa tiek atzīmēta retāk, taču vīrieši vairāk atbalsta ieteikumu prioritizēt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas.
 • Sievietes sagaida, ka Eiropas Parlaments uzlabos dzimumu līdztiesību ģimenē,  piešķirot politisku prioritāti attiecīgiem jautājumiem. Jaunas sievietes, protams, biežāk atzīmē bērnu aprūpes iespēju pieejamību, kamēr vecāka gadagājuma sievietes vairāk  pieprasa bērnu audzināšanai veltītos gadus iekļaut darba stāžā, kas tiek ņemts vērā pensionējoties.
 • Speciālā ziņojuma rezultātos iezīmējas, ka sievietes savu patreizējo situāciju salīdzinājumā ar vīriešiem sliktāk. Tā piemēram sieviešu priekšstatos ekonomiskā situācija nacionālā un Eiropas līmenī vērtēta mazāk optimistiski; globalizācija sievietēm biežāk kā vīriešiem šķiet apdraudējums; atbalsts eiro valūtai ir zemāks nekā vīriešiem, utml.
 • Sievietes uzskata, ka prioritāte jāpiešķir patērētāju aizsardzībai un sabiedrības veselībai, savukārt, vīrieši - cīņai ar terorismu.

Informācijai:

*Flash Eurobarometer (angļu val.) - Operatīvās aptaujas, kāda Eiropas Komisijas dienesta pasūtījumā veiktas tematiskas telefona intervijas.

**Special Eurobarometer reports (angļu val.) - Speciālie Eirobarometra ziņojumi, kas balstīti uz padziļinātiem tematiskiem pētījumiem integrējot tos Eirobarometra ziņojumos.

Galvenie aptaujas un ziņojuma secinājumi ievietoti Labklājības ministrijas mājas lapas sadaļā Nozares politika => Dzimumu līdztiesība => Aktualitātes

Pilna informācija par operatīvo aptauju un speciālo ziņojumu atrodama Eiropas Komisijas Komunikācijas Ģenerāldirektorāta interneta lapas sadaļā „Public Opinion Analysis": http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

 • Eiropas Komisija 3.martā uzsāka kampaņu, lai novērstu atšķirības sieviešu un vīriešu darba samaksā

Visā ES ekonomikā sievietes vidēji pelna par 17,4 % mazāk nekā vīrieši. Kampaņas pamatā ir vienkāršais princips "vienāds atalgojums par tādu pašu darbu". Kampaņas sākums bija saistīts ar Starptautisko sieviešu dienu 8. martā, un tās mērķis ir plašāk informēt par atšķirībām sieviešu un vīriešu darba samaksā, tās iemesliem un veidiem, kā to novērst. Kampaņas sākumā tai bija pievērsta liela sabiedrības  uzmanība, bija 400  raksti avīzēs. EK vēlas to turpināt 2009.g. 2.pusē.

Ir  izveidota kampaņas interneta lapa 22 valodās par gender pay gap, par mehānismiem un valstu īstenotajiem pasākumiem, iemesliem, utml.. Informācija par kampaņu atrodama Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāta interneta lapas sadaļā „Dzimumu līdztiesība"

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=681

 • EK Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgo iespēju Padomdevējas komiteja jūnijā publicējusi  divus atzinumus dzimumu līdztiesības jomā

Komitejas uzdevums ir dot padomus Komisijai, formulētu un ieviestu Kopienas darbības, kas vērstas uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu sievietēm un vīriešiem, un sekmētu pastāvīgu attiecīgās pieredzes, politikas un prakses apmaiņu starp dalībvalstīm un dažādajām iesaistītajām pusēm. [1]

Komitejas atzinums (opinion) „Krīze un sieviešu situācija" sagatavots reaģējot uz ievērojamām izmaiņām vispasaules ekonomikā un finanšu krīzi, kas padziļinājās 2008.gada rudenī. Pēdējā pusgada laikā krīzes ietekme ir kļuvusi redzama daudzās Eiropas valstīs. Daudzas valstis ir paziņojušas, ka tās atrodas recesijas stāvoklī un negatīvā ietekme arvien vairāk jūtama galvenajās tautsaimniecības nozarēs un darba tirgū.

Krīzes ietekme uz sievietēm un vīriešiem būs atšķirīga, ņemot vērā viņu atšķirīgo situāciju ekonomikā un sociālajā jomā. Tai būs arī atšķirīga ietekme atsevišķām grupām sieviešu un vīriešu vidū atkarībā no viņu pozīcijas iepriekšminētajās jomās. Tādēļ ir svarīgi pārliecināties, ka situācijās, kur sieviešu un vīriešu situācija tiek ietekmēta būtiski atšķirīgi, nacionālā un ES politika uz šīm atšķirībām reaģē. Atzinumā uzsvērts, ka valstīm jāpilda savas saistības, kas izriet no starptautiskajiem līgumiem, piemēram Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu.

Atzinumā Komisijai un dalībvalstīm tiek ieteikts:

 • apliecināt savu pausto atbalstu dzimumu līdztiesībai, integrējot dzimumu līdztiesības jautājumus visās politikās un pasākumos;
 • ņemt vērā dzimuma perspektīvu turpmākajās krīzes novēršanas iniciatīvās;
 • pārliecināties, ka dzimuma perspektīva ir iekļauta pārstrādātājā Lisabonas stratēģijā pēc 2010.gada;
 • pārliecināties, ka konsekventi tiek izvērtēta visu politiku ietekme uz dzimumu, un veikt ietekmes uz dzimumu izvērtējumu par Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plāna un Globālizācijas pielāgošanas fonda un tml. pasākumiem;
 • analizēt un publicēt galvenos nodarbinātības rādītājus dzimumu griezumā, lai uzlabotu izpratni par krīzes atšķirīgo ietekmi uz dzimumiem un veicinātu piemērotu izlīdzināšanas pasākumu identificēšanu;
 • integrēt dzimumu līdztiesības principu budžeta veidošanā, lai novērstu dzimumu nevienlīdzību un atšķirīgo ienākumu un izdevumu (revenues and expenditures) negatīvās sekas;
 • palielināt sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā visos līmeņos, īpaši budžeta un Eiropas finanšu instrumentu pārvaldības jomā;
 • izvērtēt tālāku ES struktūrfondu piemērošanu, lai sniegtu papildus atbalstu krīzes visvairāk skartajām sieviešu nodarbinātības jomām, bērnu aprūpes iespēju, apmācības un nodarbinātības pieejamības attīstīšanai

Komitejas atzinums "Likumdošanas ietvars attiecībā uz vienlīdzīgu samaksu par vienādas vērtības darbu" sagatavots, lai izceltu "neredzamos" šķēršļus un sniegtu rekomendācijas to pārvarēšanai. Atsķīrības darba samaksā ir "aisberga redzamā daļa", kas slēpj virkni nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem.

Neskatoties uz to, ka vienādas darba samaksas princips ir iekļauts nacionālajā likumdošanā un ir virkne Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi, vidēji Eiropā sievietes saņem par 17,4% mazāku darba samaksu nekā vīrieši, turklāt dažās valstīs plaisa palielinās. Bez tam jāņem vērā, ka augstākajā līmenī, atalgojuma atšķirību plaisa ir lielāka nekā vidēji.

Ar likumdošanu vien nepietiek, lai novērstu darba samaksas atšķirības, un it īpaši tā nav devusi cerēto ietekmi uz pastāvīgājiem faktoriem, kas atšķirīgi ietekmē sieviešu un vīriešu darba samaksu, kā arī nav vai ir minimāli mazinājušies strukturālie darba samaksas atšķirību iemesli. Tam ir vairāki, kompleksi un bieži savstarpēji saistīti iemesli, tādēļ arī pasākumi ir jāpielāgo šiem atšķirīgajiem iemesliem.

Rekomendācijās tiek ieteiks:

 • padarīt algu veidošanās principus caurspīdīgākus;
 • ieviest darba novērtēšanas shēmas, kurās nav nozīmes dzimumam un kur galvenais ir darba vērtība;
 • rosināt sociālos partnerus iekļaut kolektīvajos līgumos vienlīdzīgu darba samaksas principu un celt viņu kapacitāti vienlīdzīgas darba samaksas jautājumos;
 • dalībvalstīm un Eiropas Komisijai jāveido un jāpiedāvā instrumenti sociālajiem partneriem, lai ieviestu darba novērtēšanas shēmas, attīstītu vienlīdzīgas darba samaksas principu u.c.
 • 8.jūnijā pieņemti secinājumi „Vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem: aktīva un cienīga novecošana"

Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padome 8.jūnijā pieņēma Čehijas prezidentūras vadībā sagatavotos Padomes secinājumus „Vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem: aktīva un cienīga novecošana" (turpmāk - secinājumi). Secinājumos atgādināts, ka dzimumu līdztiesība ir Eiropas Savienības pamatprincips un dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošana visās Kopienas aktivitātēs - viens no Kopienas mērķiem un uzdevumiem. Secinājumos tiek norādīts uz divējādo pieeju dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā, kas ietver dzimumu līdztiesības integrēto pieeju un specifiskus dzimumu līdztiesības veicināšanas pasākumus. Vienlaikus tiek atzīmēts, ka dzimumu līdztiesības politika ir svarīgs instruments ekonomiskās izaugsmes, labklājības un konkurētspējas nodrošināšanai, it īpaši Lisabonas stratēģijas kontekstā.

Secinājumos tiek atzīts, ka visā ES vecāka gadagājuma sievietes un vīrieši, cenšoties dzīvot aktīvi un cienīgi novecot, sastopas ar nopietniem izaicinājumiem, piemēram, augošu pieprasījumu pēc mobilāka un elastīgāka darbaspēka (globālās konkurences, bet ne vienmēr pieejamu pārkvalifikācijas iespēju kontekstā), dzimumu stereotipu pastāvēšanu, nodarbinātības  pārtraukumu ietekmi uz sieviešu pensiju apmēru, kas kopā ar pastāvošajām atšķirībām sieviešu un vīriešu darba samaksā vecumdienās pakļauj sievietes lielākam nabadzības riskam salīdzinājumā ar vīriešiem, kā arī vecāku cilvēku arvien lielāku atkarību no veselības aprūpes un ilgstošas aprūpes pakalpojumiem

Secinājumos dalībvalstis tiek aicinātas veidot darba, ģimenes un privātas dzīves saskaņošanai piemērotu politiku, pilnveidot aprūpes pakalpojumus un sniegt atbalstu ģimenēm, kas nodrošina  vecu cilvēku aprūpi, veicināt principa „vienāda samaksa par vienādas vērtības darbu" īstenošanu, kas vienlaikus palīdzētu samazināt atšķirības piešķirtajās pensijās un nabadzības risku sievietēm, cīnīties pret diskrimināciju, ar ko vecāka gadagājuma sievietes un vīrieši sastopas darba tirgū, utt.

 


[1] 2008.gada 16.jūnija Komisijas Lēmuma 2008/590/EK par Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevējas komitejas izveidi 2.pants. (kodificētās versija).