gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

2008. gada decembrī Eiropas Padomes Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju aizsardzības (EPSCO) ministru padome ir pieņēmusi secinājumus par Pekinas Rīcības platformas indikatoriem -

„Sievietes lēmumu pieņemšanas procesos un varas pozīcijās" un „Darba un ģimenes dzīves saskaņošana". 1995. gadā pieņemtajā Pekinas Rīcības platformā ir atspoguļots ANO dalībvalstu skatījums uz sievietes stāvokļa izmaiņām un situācijas uzlabošanu tādās svarīgās dzīves jomās kā izglītība, veselības aizsardzība, ekonomika, lēmumu pieņemšana, masu mediji, vides aizsardzība, kā arī raksturotas problēmas un piedāvāti rīcības virzieni un ieteikumi valstu valdībām par konkrētiem pasākumiem, kuri jāveic, lai mainītu esošo situāciju. Pekinas Rīcības platformas apstiprinātie pamatprincipi ietver "sieviešu un meiteņu cilvēktiesības, kas ir neatņemama, būtiska un nedalāma vispārējo cilvēktiesību daļa". Kopš 1995. gada arī Eiropas Savienības līmenī regulāri tiek izvērtēta situācija Pekinas Rīcības platformā minētajās jomās. 1998. gada decembrī ES EPSCO ministru padome vienojās, ka Pekinas Rīcības platformas ieviešanas novērtēšanai nepieciešams izstrādāt kvantitatīvus un kvalitatīvus rādītājus. Kopš 1999. gada EPSCO ministru padome jau ir vienojusies  par rādītājiem lielākajā daļā jomu. Pamatojoties uz Padomes 2005. gada 2.-3. jūnija aicinājumu izveidot skaidru un sistemātisku monitoringa mehānismu progresa izvērtēšanai, prezidentūras ir uzsākušas pakāpenisku to jomu izvērtēšanu, kurās indikatori jau ir pieņemti. Secinājumi ir balstīti uz plašu dalībvalstu anketēšanu, ko veikusi Slovēnijas un Francijas prezidentūra. Slovēnijas prezidentūras ziņojums par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu "Sievietes politisku lēmumu pieņemšanā" (2008) un Francijas prezidentūras ziņojums par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu "Darba un ģimenes dzīves saskaņošana" (2008) ir atrodami LM mājas lapā (sadaļā Nozares politikaàDzimumu līdztiesībaàPolitikas plānošanas dokumenti un tiesību aktiàStarptautiskie dokumenti un ziņojumi à Eiropas Savienība; index.php?option=com_content&view=article&id=80849).