gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Komisija 2008. gada 3. oktobrī ir nākusi klajā ar paziņojumu, kas ietver priekšlikumus darba un ģimenes dzīves labākai saskaņošanai, kuru mērķis ir atjaunināt un uzlabot ES tiesību aktus, kas pašlaik ir spēkā:

  • Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Šā priekšlikuma mērķis ir izdarīt grozījumus direktīvā 92/85/EEK, lai uzlabotu darba apstākļus grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Priekšlikumā paredzēts palielināt grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma minimālo ilgumu no 14 līdz 18 nedēļām. Priekšlikuma mērķis ir palīdzēt darbiniecei atkopties pēc dzemdībām un vienlaikus atvieglot viņai atgriešanos darba tirgū pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma. Direktīva arī paredz uzlabot no darba līguma izrietošās tiesības strādājošām grūtniecēm un sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti. Turklāt priekšlikums veicinās labāku profesionālās, privātās un ģimenes dzīves saskaņošanu.
  • Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ direktīvu 86/613/EEK. Priekšlikuma mērķis ir nostiprināt vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz pašnodarbinātām sievietēm un vīriešiem un šo personu laulātajiem. Priekšlikums ir īpaši vērsts uz lauksaimniecībā strādājošo stāvokļa uzlabošanu. Tas ir sagatavots, lai nodrošinātu dalībvalstu likumu atbilstību dzimumu līdztiesības principam. Kā uzsver Komisija, dalībvalstis ir nodrošinājušas to likumu atbilstību šim principam, tehniski pārņemot direktīvu 86/613/EEK, bet tās mērķis - nodrošināt pašnodarbinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību - vairumā valstu nav ticis sasniegts. Priekšlikums paredz vairāk tiesību pašnodarbinātām sievietēm, un tas ir īpaši vērsts uz lauksaimniecībā strādājošo stāvokļa uzlabošanu. Priekšlikumā paredzētas vienlīdzīgas iespējas pašnodarbinātām sievietēm, tāpat kā darba ņēmējām, izmantot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Vienlaikus laulātie un partneri (līdzstrādājošie laulātie), kas neformāli strādā mazā ģimenes uzņēmumā, iesnieguši pieprasījumu, varēs izmantot sociālās drošības sistēmas, saņemot vismaz tādu pašu aizsardzības līmeni kā pašnodarbinātie: tiesības uz sociāliem pakalpojumiem un pabalstiem; tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kam jābūt apmaksātam vismaz tādā līmenī kā slimības vai citam atbilstošam pabalstam valstī. Latvijā jau tagad pašnodarbinātās sievietes attiecībā uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu saņem tādas pašas sociālās garantijas kā citas darba ņēmējas. Arī pašnodarbināto līdzstrādājošo laulāto pievienošanās sociālās apdrošināšanas sistēmai ir iespējama. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pašnodarbināti Latvijā 2007. gadā bija 65,3 tūkstoši personu jeb 5,8% no visiem nodarbinātajiem. No tiem 39,9 tūkstoši bija vīrieši, 25,4 tūkstoši bija sievietes.