gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Dzimumu līdztiesības jomu aktualitāšu apskats.

2007.g. aprīlis - 2007.g. jūlijs.

I. Eiropas Komisijas Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēju komitejas kārtējā sēde. 22. - 23. marts, Brisele.

II. Eiropas Padomes Kampaņas par vardarbības pret sievietēm novēršanu ietvaros organizētā konference. 4. - 5. jūnijs, Strasbūra.

III. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības darba grupa dzimumu līdztiesības jautājumos. 18.-19.jūnijs, Viļņa.

IV. Neformālā dzimumu līdztiesības un ģimenes lietu ministru apspriede, 14.-16.maijs, Bad Pyrmont, Vācija.


I. Eiropas Komisijas Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēju komitejas kārtējā sēde. 22. - 23. marts, Brisele.

Eiropas Komisijas ( EK) Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēju komitejas sēdē tika skaitīti šādi jautājumi:

 • Ziņojuma par darba algas atšķirībām starp dzimumiem apstiprināšana.
 • Ziņojuma par Eiropas Savienības (ES) sieviešu ekonomiskajās un politiskajās lēmumu pieņemšanas pozīcijās tīklu (EU network of women in economic and political decision-making positions) apstiprināšana.
 • Integrētā pieeja Eiropas nodarbinātības stratēģijā (ENS) nākamajiem gadiem.
 • Ziņojums par darba grupas progresu, sagatavojot ziņojuma projektu ENS Integrētajām vadlīnijām (par integrēto pieeju).
 • Darba grupas par dzimuma dimensiju etnisko minoritāšu iekļaušanā izveidošana.
 • Ziņojumi par Vācijas un Portugāles prezidentūras darbu.

Sēdē izraisījās plašas diskusijas par ziņojuma par darba algas atšķirībām starp dzimumiem galīgo redakciju[1]. Vairākas valstis norādīja uz savu atšķirīgo situāciju, labās prakses piemēriem un nepieciešamību precizēt ziņojuma tekstu. Piemēram, Nīderlande izteica šaubas par vienas no plānotajām aktivitātēm - atalgojuma audita - radīto administratīvo slodzi, Lielbritānija ieteica iekļaut ziņojumā aicinājumu dalībvalstīm mainīt likumdošanu, lai valstu tiesu lēmumi individuālās lietās par dzimumdiskrimināciju kļūtu par oficiāli atzītu tiesu praksi citos līdzīgos gadījumos, Lietuva uzsvēra vajadzību atsaukties uz dzimumstereotipu nozīmi atalgojuma atšķirību starp dzimumiem pastāvēšanā, Īrija ieteica izteikt aicinājumu EK pārskatīt atalgojuma atšķirību starp vīriešiem un sievietēm metodoloģiju, jo tas neatspoguļo patiesos problēmas apmērus, Starptautiskā darba organizācija ierosināja iekļaut aicinājumu dalībvalstīm neatteikties no sociālo garantiju nodrošināšanas, jo tas veicina dzimumu līdztiesības pasliktināšanos, piemēram, vairāk aprūpes pienākumu uzliekot sievietēm, Luksemburga ierosināja iekļaut Lisabonas stratēģijas indikatoros atalgojumu sievietēm un vīriešiem, Somija norādīja, ka ziņojums pietiekami neatspoguļo dažādu vīriešu grupu atalgojuma atšķirības kā dzimumu līdztiesības problēmu.

Par svarīgu iniciatīvu informēja Francija. Valstī šogad pieņemts likums, kas paredz līdz 2010. gadam novērst samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Starp plānotajiem pasākumiem ir prasība uzņēmumiem novērst samaksas atšķirības starp dzimumiem, piemēram, paredzot, ka arī personām, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, jāpiešķir algas paaugstinājums, ja tādu saņēmuši pārējie uzņēmuma darbinieki.

Plašas diskusijas izraisījās par ziņojumu par ES sieviešu ekonomiskajās un politiskajās lēmumu pieņemšanas pozīcijās tīklu. Būtiskākie iebildumi bija par tīkla funkciju dublēšanos ar līdzīgām institūcijām, iespēju izpildīt definētos mērķus, kā arī tīkla administrēšanu. Ņemot vērā iebildumus, ziņojuma teksts tika būtiski mainīts, tomēr tika apstiprināts sēdes laikā. Ziņojuma teksta gala redakcija būs pieejama tuvākajā laikā.

Sanāksmē par izmaiņām un iespējamo dzimuma perspektīvas „pastiprināšanu" Eiropas nodarbinātības stratēģijā un Integrētajās vadlīnijās uzstājās R.Štrauss no EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju ģenerāldirektorāta. Kā zināms, 2008. gadā tiks izdotas jaunas vadlīnijas, kuras nodrošinās kontinuitāti ar iepriekšējo vadlīniju mērķiem, kā arī iekļaus pasākumus nesen identificētu problēmu risināšanai. Komisijas pārstāvis norādīja, ka dzimuma perspektīva jaunajos dokumentos skaidrākā veidā neparādīsies, jo dalībvalstu vadītāji un Komisija uzskata, ka tā jau ir iekļauta kā prasība pietiekami stingri, dzimuma perspektīvas izmantošanu nosakot par horizontālo prioritāti. Pie tam, dažās Integrēto vadlīniju daļās jau ir minēti konkrēti uzdevumi un indikatori no dzimuma perspektīvas. Viedoklis par jaunajām Vadlīnijām varētu būt gatavs maija beigās, bet Vadlīniju gatavošana varētu tikt uzsākta jūnijā.

Portugāles prezidentūras laikā - 12. un 13. jūlijā Lisabonā tiks organizēts seminārs par darba un sociālajām lietām atbildīgajiem ministriem. Semināra darba kārtībā darba un ģimenes dzīves saskaņošanas uzlabošana caur sociālo dialogu. 4. un 5. oktobrī plānots organizēt konferenci par uzņēmējdarbību un darbu no darba un ģimenes dzīves saskaņošanas perspektīvas. Galvenokārt tiks diskutēts par likumiem un valstu politikām, Lisabonas stratēģijas kontekstā. 8. un 9. oktobrī Portugāle organizēs konferenci par cilvēktirdzniecību un dzimuma aspektiem tajā. Savukārt, 20. novembrī Lisabonā paredzēta Eiropas Vienādu iespēju gada noslēguma konference. Darba kārtībā ir arī jautājumi par Pekinas deklarācijas izpildi, sieviešu nabadzības izvērtējuma indikatoru pilnveidošana, kā arī Eiropas dzimumu līdztiesības pakts.

Spānija sanāksmē informēja, ka valstī pieņemts dzimumu līdztiesības likums, kas pārņems „nodarbinātības" un „pakalpojumu" direktīvas. Spānijas izvēlētais institucionālais risinājums ir starpministriju sadarbības grupas izveide un dzimumu līdztiesības nodaļu izveide ministrijās. Spānija arī pagarinājusi paternitātes atvaļinājuma ilgumu no divām līdz 12 dienām. Par divām dienām pagarināts maternitātes atvaļinājums, ja vairāki bērni piedzimuši vienās dzemdībās vai adoptēti vienā reizē.

II. Eiropas Padomes Kampaņas par vardarbības pret sievietēm novēršanu ietvaros organizētā konference. 4. - 5. jūnijs, Strasbūra.

No 2007. gada 4. līdz 5. jūnijam Strasbūrā norisinājās Eiropas Padomes (EP) Kampaņas par vardarbības pret sievietēm novēršanu ietvaros organizēta konference. Latvija ir šīs kampaņas dalībniece. Konferences mērķis bija informācijas un pieredzes apmaiņa starp kampaņā iesaistīto valstu valdību un likumdevēju pārstāvjiem un ekspertiem.

Darba kārtībā bija šādi jautājumi: 

 • Vīriešu iesaistīšanas iespējas vardarbības pret sievieti novēršanā.
 • Juridiski pasākumi vardarbības pret sievieti novēršanai.
 • Datu ieguve vardarbības pret sievieti izplatības novērtēšanai.
 • Valsts pārvaldes un likumdevēju sadarbība vardarbības pret sievieti novēršanai.
 • Multisektorāla pieeja vardarbības pret sievieti novēršanai.

Detalizēta pasākuma programma un referentu saraksts pieejams EP interneta lapā: http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/default_en.asp

Papildus informācijai - Eiropas Padome gatavojas izstrādāt Konvenciju pret vardarbību mājās (Domestic violence) , kas neattiektos tikai uz noziedzīgiem vai krimināliem vardarbības aspektiem, bet arī uz tiesiskajiem, sociālajiem vardarbības aspektiem, piemēram, sabiedrības dzimumu stereotipu ietekme uz vardarbības atražošanu u.c.

Darba grupā tika skatīti šādi jautājumi:

 • Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Dzimumu līdztiesības ministru tikšanās ( NB 8) 2008.gadā.
 • Seminārs ierēdņiem par dzimumu līdztiesības integrēto pieeju Viļņā, š.g. novembrī.
 • Informācija par konferences „Vīrieši un sievietes dialogā + 10" atcelšanu.
 • Ziemeļu Ministru padomes (ZMP) mobilitātes programma.

Darba grupas vadītāja Carita Peltonen no Ziemeļu Ministru Padomes informēja, ka nākamā par Dzimumu līdztiesības jautājumiem atbildīgo ministru tikšanās notiks Igaunijā, 2008. gada maijā. Tikšanās laikā tiks prezentēta jaunā Ziemeļu-Baltijas valstu sadarbības programma Dzimumu līdztiesības jomā. Tikšanos vadīs Zviedrija, par organizatoriskām lietām atbildīga būs Igaunija.

2007.gada novembrī Lietuvā, Viļņā ir plānots seminārs ierēdņiem par dzimumu līdztiesības integrēto pieeju veselības un izglītības jomās, to starp pirmskolas iestādēs. Semināru finansēs ZMP.

Ziemeļu Ministru padomes un Labklājības ministrijas kopīgi plānotā konference š.g. novembrī „Vīrieši un sievietes dialogā + 10" nenotiks, jo Latvijas pusei, saistībā ar Valsts inflācijas apkarošanas plānu, netika piešķirti līdzekļi tās organizēšanai. Konference tika plānota kā desmit gadu atceres pasākums pirmajai Latvijā notikušajai konferencei par dzimumu līdztiesības jautājumiem „Sievietes un vīrieši dialogā", Valmierā, 1997.gadā. Darba grupas vadītāja informē, ka ZMP rezervētā finansiālā daļa tiks izmantota augsta līmeņa konferencei par cilvēktirdzniecību, kas notiks š.g. rudenī, Sanktpēterburgā.

No 2008.gada Ziemeļu Ministru padomes ierēdņu apmaiņas programmas vairs netiks finansiāli atbalstītas. To vietā būs jaunas ierēdņu apmaiņas programmas Igaunijai, Lietuvai un Latvijai, un atsevišķi - programma ierēdņu apmaiņai dzimumu līdztiesības jomā. Šī programma darbosies uz vienlīdzības principiem - katrai valstij būs jāpiedalās ar savu finansējumu.

IV. Neformālā dzimumu līdztiesības un ģimenes lietu ministru apspriede, 14.-16.maijs, Bad Pyrmont, Vācija.

No 2007.gada 14. līdz 16. maijam Vācijas pilsētā Bad-Pjermontā notika Neformālā dzimumu līdztiesības un ģimenes lietu ministru apspriede. Latviju tajā pārstāvēja Ģimenes un bērnu lietu ministrs un Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs.

Apspriedē tika skatīti šādi jautājumi:

 • Sieviešu un vīriešu lomu maiņa.
 • Valsts sektora sadarbība ar privāto sektoru darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju veicināšanai un vienādu iespēju nodrošināšanai darba vietās.
 • Sieviešu un „aktīvo tēvu" izvirzīšanās vadošās pozīcijās.
 • Stratēģijas sieviešu un bērnu atbalstam migrantu vidū.

Apspriedes būtiskākie secinājumi valstu ģimenes un citu politiku veidotājiem:

 • Fundamentāli mainās ģimenes modelis, tāpēc arī valstīm jāreaģē uz šīm pārmaiņām.
 • Pastāv būtiskas atšķirības modeļos, kā valstis atbalsta ģimenes. Nepieciešams apzināt labākos politikas aktivitāšu piemērus pieredzes apmaiņai.
 • Nepieciešams skaidrāk atzīt un ņemt vērā ģimenes stāvokļa saikni ar valsts ekonomikas attīstību, īpaši, Lisabonas stratēģijas īstenošanas kontekstā. Ekonomiskā izaugsme ne vienmēr nozīmē ģimeņu stāvokļa uzlabošanos. Tāpat - valsts vai privātā sektora finansētu aprūpes un citu ģimeņu atbalsta formu samazināšana var palielināt slodzi uz ģimenes budžetu un ģimenes locekļiem, liekot tiem uzņemties lielākas rūpes par citiem ģimenes locekļiem aprūpes nepieciešamības gadījumā, tādējādi tos atraujot no darba tirgus.


[1] Ziņojums atrodams LM mājas lapā, sadaļā Dzimumu līdztiesībaà Aktualitātes.

[2] LM mājas lapā, sadaļā Dzimumu līdztiesība à Noderīga informācijaà Vardarbība pieejamas interneta adreses par citiem EP pētījumiem par vardarbību pret sievieti, kā arī materiāli no konferencēm.