gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Dzimumu līdztiesības jomu aktualitāšu apskats.

2006.g. marts - jūnijs.

 I. Konference „Dzimumu līdztiesība: solis uz priekšu. Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanai" Brisele, Beļģija, 2006.gada 4.-5.maijs.

 II. Dzimumu līdztiesības ministru tikšanās. Norvēģija, Tonsberg, 10.-11. maijs.

 III. Eiropas Padomes ministru konference „Dzimumu līdztiesība, cilvēktiesības un ekonomiskie izaicinājumi Eiropā". Zviedrija, Stokholma 8. - 9. jūnijs.

I. Konference „Dzimumu līdztiesība: solis uz priekšu. Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanai" Brisele, Beļģija, 2006.gada 4.-5.maijs

Konferenci organizēja Eiropas Komisija un tās mērķis bija diskutēt par Eiropas Komisijas izstrādāto „Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanai 2006.-2010." (A Roadmap for equality between women and men. 2006 - 2010)  un tajā noteiktajām sešām  prioritārajām jomām.

I. Pirmajā sesijā tika diskutēts par vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu ekonomisko neatkarību (Lisabonas nodarbinātības mērķu sasniegšana, sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību likvidēšana, sievietes uzņēmējas, dzimumu līdztiesība sociālajā aizsardzībā, cīņa pret nabadzību, dzimuma aspekta apzināšanās veselības jomā, cīņa pret dažāda veida diskrimināciju, īpaši to, kas vērsta pret etnisko minoritāšu sievietēm un imigrantēm) un privātās un darba dzīves saskaņošanu (elastīgi darba nosacījumi gan sievietēm, gan vīriešiem, aprūpes pakalpojumu klāsta paplašināšana, labāka darba un privātās dzīves saskaņošanas politika gan sievietēm, gan vīriešiem).

II. Otrajā sesijā tika runāts par sieviešu un vīriešu vienādu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanā (sieviešu līdzdalība politikā, sievietes tautsaimniecības lēmumu pieņemšanā, sievietes zinātnē un tehnoloģijā). Eiropas Darba devēju organizācijas pārstāve stāstīja, ka pieaugot sieviešu skaitam  zinātnē un tehniskajās jomās, darbība ir vērsta uz inovācijām,  tiek radīti jauni un vēl nebijuši risinājumi. Taču vienlaikus tika uzsvērts, ka privātajā sfērā īpaša uzmanība šobrīd tiek pievērsta tā sauktajai „diversity" personāla politikai, kas nozīmē, ka uzņēmumi piesaista līdz šim „atstumtās" grupas , t.i. -dažādu rasu cilvēkus, invalīdus, sievietes u.c., lai panāktu pēc iespējas lielāku darbinieku dažādību, kas nozīmē - pēc iespējas dažādāku domāšanu un skatījumu uz lietām.

Tāpat tika runāts par sabiedrībā valdošo dzimumu stereotipu izskaušanu., un, konkrēti - dzimumu stereotipu izskaušana izglītībā, apmācībā un kultūrā, darba tirgū, masu medijos. Zviedrijas pārstāve uzsvēra, ka visvairāk līdzekļu un pūļu, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, būtu jāiegulda izglītībā, sākot jau ar bērnudārzu. Pretējā gadījumā mēs nemitīgi cīnīsimies ar sekām, - augstskolu studiju jomu  un darba tirgus segregāciju pēc dzimuma, darba samaksas atšķirībām u.c.

III.   Trešajā   sesijā  diskutēja par jebkādas uz dzimuma balstītas vardarbības un cilvēku tirdzniecības novēršanu (uz dzimumu balstītas vardarbības iznīdēšana, cilvēku tirdzniecības novēršana). Čehijas pārstāve šajā sesijā uzsvēra, ka ir jārunā arī par zēnu un vīriešu tirdzniecību. Mazi zēni tiek pārdoti homoseksuālu sakaru nolūkiem, savukārt, vīrieši no mazattīstītām valstīm tiek pārdoti verdzībā lauksaimniecības un pēdējā laikā - celtniecības darbos.

IV. Ceturtās sesijas tēma bija dzimumu līdztiesības veicināšana ārpolitikā un attīstības politikā. Tika runāts par ES tiesību ieviešanu kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs, kā arī  dzimumu līdztiesības veicināšanu Eiropas kaimiņattiecību politikā (EKP), ārpolitikā un attīstības politikā, īpašu uzsverot sieviešu izglītošanu trešajās pasaules valstīs par HIV/AIDS un kontracepcijas jautājumiem.

II. Ziemeļvalstu un Baltijas dzimumu līdztiesības ministru tikšanās. Norvēģija, Tonsberg, 10-11 maijs.

Ziemeļu un Baltijas valstu dzimumu līdztiesības ministru tikšanās notiek katru otro gadu. Sanāksmes darba kārtībā tika skatīti šādi jautājumi:

- Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbība dzimumu līdztiesības jomā.

- Turpmākā rīcība ziemeļu un Baltijas valstu sadarbībā cīņai pret cilvēku tirdzniecību.

- Nacionālās politikas dzimumu līdztiesības jomā.

Ziemeļu un Baltijas ministri diskutēja par divām būtiskām tēmām: „Tēvu lomas ģimenē palielināšanu" (Kā mēs varam iedrošināt jaunos tēvus palikt mājās ar saviem bērniem uz ilgāku vai īsāku laiku? Ja mēs to panākam, tad kā tas ietekmē dzimumu līdztiesības aspektus darba tirgū un ekonomikā kopumā?) un „Sieviešu reprezentācija politiskajā līmenī" (Kas liekas lielākā problēma konkrētā valstī un, kādi instrumenti ir mūsu rīcībā, un kurus tomēr nebūtu jāizmanto, lai nodrošinātu vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu līdzdalību politiskajā līmenī?). Vairākās Ziemeļvalstīs šobrīd īpaši aktuāli kļūst jautājumi, kas skar tieši vīriešus. Piemēram, Norvēģijā ir sagatavots ziņojums Norvēģijas Parlamentam par vīriešiem un dzimumu līdztiesību. Ziņojumā īpaši akcentēti jautājumi par maskulinitāti, dzimumu lomām un dzimumu līdztiesības izaicinājumiem skatoties no vīriešu perspektīvas. Tāpat Dānijā tiek īstenots projekts, kas ir vērsts pret vīriešu vardarbības  pret sievietēm mazināšanu, ar mērķi mainīt viņu uzvedību un rīcību. Arī Islandē tiek īstenotas dažādas aktivitātes, lai veicinātu vīriešu aktivitāti runāt par sev aktuāliem jautājumiem, kas ir būtiski, lai sasniegtu reālu dzimumu līdztiesību.

Sanāksmes dalībnieki akceptēja nākamo Ziemeļu-Baltijas valstu sadarbības programmu dzimumu līdztiesības jomā 2007.-2008.gadam. Galvenās tēmas sadarbības programmā:

- vienlīdzīga pārstāvniecība politiskajā, ekonomiskajā un akadēmiskajā dzīvē;

- dzimumu līdztiesības principa integrēšana budžeta veidošanas procesos;

- vīrieši un dzimumu līdztiesība;

- sieviešu tirdzniecība un vardarbība pret sievietēm;

- jaunieši no dzimumu līdztiesības perspektīvas.

Tikšanās laikā tika uzsvērti Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbības pozitīvie efekti cilvēku tirdzniecības, īpaši sieviešu un bērnu tirdzniecības mazināšanā. Ziemeļu Ministru padome vēlas paplašināt sadarbību šīs problēmas risināšanā un īstenot aktivitātes ar sabiedrisko organizāciju palīdzību. Šobrīd ir uzsākta sadarbība un atrastas NVO Baltkrievijā, Krievijā un arī Latvijā. Saistībā ar cilvēku tirdzniecības jautājumu Dānijas ministre izteica priekšlikumu, ka būtu nepieciešams vairāk uzmanības pievērst tieši sociālajā jomā, jo šī ir arī sociāla problēma. Lielākā daļa valstu atbalsta Dānijas priekšlikumu (arī LV).

III. Eiropas Padomes ministru 6. konference „Dzimumu līdztiesība, cilvēktiesības un ekonomiskie izaicinājumi Eiropā". Zviedrija, Stokholma 8. - 9. jūnijs. [1]

Konferenci organizēja Eiropas Padome. Šādas konferences notiek reizi četros gados. Konferences galvenais mērķis - pievērst uzmanību augstākajā politiskajā līmenī tam, ka dzimumu nelīdztiesība sociālajā, privātajā un ekonomiskajā sfērā valstij izmaksā un maksās daudz dārgāk nekā līdzekļi, kas tiktu novirzīti dzimumu līdztiesības īstenošanas aktivitātes.  

Konferencē tika diskutēts par sekojošām tēmām:

- Dzimumu līdztiesība kā neatdalāma cilvēktiesību daļa;

- Dzimumu līdztiesības principa integrēšana budžeta procesos - instruments valsts ekonomiskajai izaugsmei;

- Dzimumu līdztiesība un ekonomiskie izaicinājumi Eiropā.

Konferences laikā ministri apstiprināja Rezolūciju „ Dzimumu līdztiesība - cilvēktiesību un ekonomiskās izaugsmes priekšnoteikums"[2]. Lai sasniegtu rezolūcijā noteiktos mērķus ir izvirzītas  divas stratēģijas:

1.       Dzimumu līdztiesība un cilvēktiesību aspekts:

-          nacionālā mehānisma dzimumu līdztiesības īstenošanai stiprināšana;

-          sieviešu aizsardzība pret vardarbību;

-          cilvēktirdniecības prevencija, upuru aizsardzība un bargāki sodi vervētājiem;

-          dzimumu līdzsvara panākšana lēmumu pieņemšanas pozīcijās.

2.       Dzimumu līdztiesības principa integrēšana budžeta procesos:

-          statistikas dati dzimumu griezumā;

-          dzimuma aspekta analīze visos plānošanas procesos un integrēšana budžetā;

-          dzimumu līdztiesība un ekonomika.

Tāpat konferences laikā ministri apstiprināja Eiropas Padomes „Rīcības plānu dzimumu līdztiesības sasniegšanai visās dzīves jomās" [3]. Plānā iezīmējas divi virzieni - dzimumu līdztiesības integrētās pieejas attīstīšana un cīņa pret vardarbību.

 


[1] Konferences mājas lapa: http://www.coe.int/equality-conference/

[2] Konferences mājas lapa: http://www.coe.int/equality-conference/

[3] Konferences mājas lapa: http://www.coe.int/equality-conference/