gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Dzimumu līdztiesības jomu aktualitāšu apskats

2006.g.jūlijs - 2006.g.oktobris 

I. Eiropas Komisijas Padomdevēju komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām sanāksme. Brisele, Beļģija. 2006.gada 7.- 8.jūlijs.

II. Eiropas Komisijas Augsta līmeņa darba grupas dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanai sanāksme (High level meeting on gender mainstreaming). Helsinki, Somija, 2006.gada 18.-19.septembris.

III. Konference „Vīrieši un dzimumu līdztiesība - virzoties uz progresīvu politiku" Helsinki, Somija 2006.gada 5.-6.oktobris.

IV. Eiropas Komisijas Padomdevēju komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām sanāksme. Brisele, Beļģija. 2006.g. 13.oktobris.

V. Labklājības ministrija uzsāks publiskās telpas monitoringu.

VI. Seminārs „Darba un ģimenes dzīves saskaņošana - politika un labās prakses piemēri Norvēģijā un Latvijā". 2006.g. decembris.

I. Eiropas Komisijas Padomdevēju komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām sanāksme. Brisele, Beļģija. 2006.gada 7.- 8.jūlijs1

Padomdevēju Komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Dzimumu līdztiesības dimensija Eiropas Savienības Struktūrfondos.

Komisijas pārstāve no Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta informēja par dzimumu līdztiesības dimensiju Eiropas Reģionālā Attīstības fonda (ERAF) projektos. Lielbritānija ir apkopojusi labās prakses piemērus no projektiem un izdevusi ceļvedi „Vienādas iespējas praksē - Struktūrfondu ceļvedis". Ceļvedī ir praktiski piemēri par vienādu iespēju, tostarp - dzimumu līdztiesības dimensijas integrēšanu projektos. Ceļvedis pieejams arī internetā (http://www.esep.co.uk).

Itālijas pārstāvji prezentēja viedokli jeb ieteikumus par dzimumu līdztiesības integrēto pieeju ES Struktūrfondu 2007.g.- 2013.g. programmēšanas periodā. Itālija bija šī darba grupas vadītāja. Ieteikumi sastāv no 4 daļām:

 • Dzimumu perspektīvas vēsture Struktūrfondos (divējādā pieeja dzimumu līdztiesības īstenošanai - vertikālā un horizontālā u.c.);
 • Vienādas iespējas un dzimumu līdztiesības integrētā pieeja jaunajos Noteikumos un jaunajā Komisijas ceļvedī;
 • Vispārējas rekomendācijas dzimuma perspektīvas iekļaušanai visos jaunajās programmēšanas perioda posmos;
 • Specifiskas rekomendācijas jomām, kam jāpievērš īpaša uzmanība

Uzaicinātais Eiropas komisijas pārstāvis norādīja, ka ieteikumi un rekomendācijas vairāk ir domātas, un būtu jāņem vērā dalībvalstīm, jo politikas īstenošana notiek nacionālajā līmenī, ko Komisija tiešā veidā nevar ietekmēt.

2. 2007.gads - Vienādu iespēju gads.

Pārstāve no Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta, Diskriminācijas novēršanas nodaļas ziņoja par Eiropas vienlīdzīgu iespēju gada (2007) mērķiem, aktivitātēm, budžetu u.c.

Vienādu iespēju gada mērķis ir Eiropas sabiedrības izpratnes paaugstināšana par tiesībām, dažādu diskrimināciju atpazīšanu u.c. Pastiprināta uzmanība šajā gadā tiks veltīta sieviešu un vīriešu vienādām iespējām (vienādas pārstāvniecības kontekstā), kas ir viena no 4 galvenajām tēmām šī gada plānotajās aktivitātēs. Nacionālajā līmenī plānotas sekojošas aktivitātes: semināri, konferences, informatīvās, izglītojošās un atbalstošās kampaņas u.c. Līdz šī gada beigām DV ir jāiesniedz nacionālās stratēģijas, ar konkrētām aktivitātēm gada ietvaros.

2007.gada 29.-30. janvārī plānota gada atklāšanas konference Berlīnē un līdztiesības sammits. Sīkāka informācija par Vienādu iespēju gadu: http://ec.europa.eu/employment_social/equality2007/index_en.htm

3. Darba grupu ziņojumi.

Īrijas pārstāvis prezentēja ieteikumus Eiropas Komisijai par vīriešiem un dzimumu līdztiesību. Šo ieteikumu mērķis bija identificēt veidus kā iesaistīt vīriešus dzimumu līdztiesības veicināšanā, apzināt labās prakses piemērus attiecībā uz iniciatīvām dalībvalstīs, kas vērstas uz vīriešiem un izstrādāt rekomendācijas iniciatīvām ES līmenī.

Būtiskākās rekomendācijas saistītas ar ceļvežu izstrādi, kas domātas dalībvalstīm attiecībā uz sociālo aizsardzību, veselību, pensiju sistēmu un Struktūrfondiem, kurā būtu likts īpašs uzsvars uz vīriešiem. Tāpat šajos ieteikumos akcentēta ES likumdošana un dalībvalstu nacionālās likumdošanas pārskatīšana darba un ģimenes dzīves saskaņošanas kontekstā ( vīriešu tiesības uz bērna kopšanas pabalstu, apmaksāti paternitātes atvaļinājumi u.c.).

Kā nākamā Padomdevēju foruma darba grupas izstrādājamā tēma būs „Dzimumu līdztiesība lēmumu pieņemšanā". Par šīs darba grupas vadītāju pieteicās Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības pārstāve Edīte Kalniņa.

4. Informācija par patreizējās un nākošās prezidentūras pasākumiem

Somijas pārstāve atgādināja, ka septembrī Helsinkos plānota konference par vīriešiem un dzimumu līdztiesību (sk. aktualitāti nr. III.). Somijas prezidentūras laikā tiks sagatavoti institucionālā mehānisma indikatori Pekinas rīcības platformas izpildei. Somija cer, ka līdz gada beigām tiks pieņemta regula par Dzimumu līdztiesības institūtu un tas varēs uzsākt darbu kā plānots - 2007. gadā.

Vācijas pārstāve informēja, ka viņu prezidentūras laikā galvenā tēma dzimumu līdztiesības sakarā būs dzimumu līdztiesības principa integrēšana budžeta procesos (gender budgeting).

II. Eiropas Komisijas Augsta līmeņa darba grupas dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanai sanāksme (High level meeting on gender mainstreaming). Helsinki, Somija, 2006.gada 18.-19.septembris.2

Sanāksmes darba kārtībā tika skatīti šādi jautājumi:

1. Eiropas Komisijas (EK) ziņojuma projekts „Par sieviešu un vīriešu līdztiesības situāciju, 2006.", kas tiks izskatīts 2007.gada pavasara Eiropas padomē.

EK ir sagatavojusi nākamā gada ziņojuma izvērstu struktūru. Dalībvalstis sanāksmes laikā izteica dažādus priekšlikumus un komentārus par sagatavoto ziņojuma struktūras projektu, piemēram, piedāvājot ziņojumā iekļaut arī labo prakšu piemērus un sasaistīt ziņojumu ar Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Sieviešu statusa komisijas darbu un vairāk uzsvērt vīriešu nozīmi dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā, un pievērst uzmanību motivējošajiem faktoriem un jautājumiem, kas veicinātu vīriešus iesaistīties, piemēram, ģimenes dzīvē vai „sieviešu" tradicionālajās profesijās. Tāpat dalībvalstis aicināja kā atsevišķu tēmu ziņojumā iekļaut cilvēku tirdzniecības jautājumus un uzsvērt Lisabonas stratēģiju, vairāk redzot sasaisti ar Lisabonas un Barselonas noteiktajiem mērķiem, īpaši par bērnu aprūpes iespēju paplašināšanu, kas ir jaunāki par 3 gadiem.

Eiropas Komisijas (EK) pārstāvju atbildes un komentāri uz dalībvalstu ierosinājumiem: attiecībā par priekšlikumu iekļaut plašāku informāciju par ANO Sieviešu statusa komisijas darbu EK pārstāvji atbildēja, ka nevēlas tik daudz koncentrēties uz ANO, jo Komitejas darbība ietver ļoti plašu jautājumu loku, kas ir svarīgi, taču ziņojuma mērķis ir skatīt progresu ES līmenī.

EK ziņojumā mēģinās iekļaut plašāku informāciju par privāto un publisko sfēru no dzimumu līdztiesības aspekta. Arī etnisko minoritāšu jautājums, ko īpaši uzsver Nīderlande, tiks plašāk skatīts. Attiecība uz cilvēku tirdzniecības jautājuma plašāku skatīšanu ziņojumā, EK norāda, ka Portugāles prezidentūras laikā pastiprināti tiks pievērsta uzmanība šim jautājumam.

Tiek plānots, ka ziņojums 2007. gada sākumā tiks apstiprināts EK.

2. Dzimumu līdztiesības un dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošana: Somijas, Vācijas un Portugāles prezidentūru laikā.

Vācijas prezidentūras laikā plānotie pasākumi būs mērķēti uz tādiem jautājumiem kā ģimenes politika un demogrāfija, t.sk., par ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, ģimenes, kurās ir bērni ekonomiskās neatkarības aspektiem. 3.-5.jūnijā plānota ekspertu konference par dzimumu līdztiesības principu integrēšanu budžeta veidošanas procesos (gender budgeting). Ministru neformālā tikšanās tiek plānota 15.-16.maijā, Hannoverā. Jautājumi, kas tiks skatīti sanāksmē ir šādi: jaunās vīriešu lomas, etnisko minoritāšu sieviešu ekonomiskās neatkarības veicināšana, ģimenes politika, dzimumu līdztiesības ceļveža īstenošana. Vācija savas prezidentūras laikā strādās ar indikatoriem par sieviešu apmācību un izglītību.

Portugāles prezidentūras laikā viens plānotajiem pasākumiem būs vērsts uz jautājumiem par cilvēku tirdzniecību. Oktobrī tiek plānota konference ekspertiem par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, Lisabonas stratēģiju un arī par stereotipiem. Decembrī tiek plānots noslēguma pasākums Eiropas Gadam par vienlīdzīgām iespējām. Portugāles prezidentūra strādās pie indikatoriem par sievieti un nabadzību.

Somijas prezidentūra ir sagatavojusi ziņojumu par Pekinas rīcības platformas īstenošanu - institucionālo mehānismu un piedāvājusi arī vairākus indikatorus institucionālā mehānisma novērtēšanai. Decembrī nodarbinātības un sociālo jautājumu Ministru padomē šis būs viens no darba kārtības jautājumiem un Padomē ir plānots pieņemt arī Padomes secinājumus par rīcības platformas īstenošanu.

3. Dzimumu līdztiesības Pakta monitorings.

Zviedrija ir uzsākusi Dzimuma līdztiesības pakta monitoringu. Šo dokumentu atbalstīja visi dalībvalstu par nodarbinātību un sociāliem jautājumiem atbildīgie ministri šā gada pavasara Eiropas Ministru padomē. Zviedrijas pārstāve solīja nosūtīt visiem darba grupas pārstāvjiem informāciju par to, kādā veidā ir uzsākts šo Paktu monitorēt Zviedrijā. Līdzīgu praksi Pakta monitoringā ir uzsākusi arī Somija. Tiek ierosināts veidot neformālu darba grupu, lai padomātu par to kādā veidā dalībvalstis varētu izvērtēt reāli sasniegto attiecībā uz Paktā noteikto.

4. Konference „Dzimumu līdztiesības principu integrēšana valsts pārvaldē, Eiropas Savienības dalībvalstīs"(Gender mainstreaming at governmental level in the EU Member States) ".

Zviedrijas, Somijas, Lietuvas un Portugāles kopīgā projekta ietvaros 2007.gada 1.-2. februārī, Stokholmā, notiks konference par dzimumu līdztiesības principu integrēšanu valsts pārvaldē. Konferences mērķis - labo prakšu apkopošana dalībvalstu līmenī. Konferencē tiks prezentēti rezultāti no projekta pētījuma par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu dalībvalstīs.

III. Konference „Vīrieši un dzimumu līdztiesība - virzoties uz progresīvu politiku". Helsinki, Somija 2006.g. 5.-6. oktobris.

Somijas prezidentūras rīkotajā konferencē „Vīrieši un dzimumu līdztiesība - virzoties uz progresīvu politiku" bija iekļautas trīs tematiskās plenārsesijas:

- Reģionālās perspektīvas;

- Institucionālie mehānismi, kas dzimumu līdztiesības jautājumu ietvarā iekļauj arī vīriešus;

- Vīrieši un dzimumu līdztiesības politikas attīstība.

Konferences darba grupas bija veltītas četrām tēmām:

1. Segregācijas mazināšana izglītībā un arodizglītībā: vīrieša loma.

Darba grupā galvenā uzmanība tika pievērsta faktam, ka izglītības segregācijas kontekstā pārsvarā tiek runāts par to, kā panākt lielāku sieviešu iesaistīšanos vīriešu dominējošās nozarēs. Sievietes un vīrieši seko tradicionālām izglītības un profesijas ievirzēm, kā rezultātā sievietes nonāk zemāka prestiža un zemāk apmaksātās profesijās. Iespējamā segregācijas negatīvā ietekme uz vīriešiem ļoti reti tiek pieminēta. Ir skaidrs, ka darba tirgus segregāciju pēc dzimuma veiksmīgāk iespējams mazināt, ja arī vīrieši, ne tikai sievietes, iegūs izglītību dzimumam netradicionālas profesijās. Tādēļ dzimumu segregācija izglītībā un arodapmācībā apliecina, ka šis ir dzimumu līdztiesības politikas nozīmīgs aspekts, kur nepieciešams lielāks uzsvars uz vīriešiem un jauniešiem.

2. Dzimumu līdztiesības integrētā pieeja veselības politikā un tās īstenošana.

Darba grupā tika akcentēts, ka veselības jomā pastāv būtiskas atšķirības sieviešu un vīriešu starpā. Pētījumi liecina, ka daudzas veselības un drošības normas vairāk attiecās uz vīriešiem nekā sievietēm. No otras puses vīriešiem ir daudz īsāks paredzamā mūža ilgums, ko būtiski ietekmē konkrētam dzimumam raksturīgie dzīvesveida paradumi. Lai arī līdz šim dzimumu atšķirības veselībā un labklājībā nav bijušas dzimumu līdztiesības politikas priekšplānā, dzimumu līdztiesības integrētās pieejas izmantošana veselības politikā ir būtisks instruments dzimumu līdztiesības veicināšanai veselības jomā.

3. Vardarbība un vīrieši.

Darba grupas izvēlēta tā iemesla dēļ, ka šī ir viena no divām dzimumu līdztiesības tēmām, kur vīriešiem tiek veltīta nedalīti liela uzmanība, kas izraisa arī karstas emocionālas diskusijas. Vīrieši ar vardarbību ir saistīti gan kā tās veicēji, gan upuri. Vairums vardarbības aktu veic tieši vīrieši, turklāt, jo smagāks vardarbības akts, jo ticamāk, ka varmāka ir vīrietis. Tomēr, lai arī pārsvarā vardarbības veicēji ir vīrieši, tas nenozīmē, ka visi vīrieši ir vardarbīgi. Dzimumu līdztiesības kontekstā vardarbība pārsvarā koncentrējas uz gadījumiem, kad vīrieši ir vardarbīgi pret sev tuvām sievietēm. Tomēr joprojām daudzās valstīs trūkst informācijas par vardarbības upuriem (kā sievietēm, tā vīriešiem).

4. Vīrieši un darba un ģimenes dzīves saskaņošana: nākotnes vīzijas.

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana ir otra no divām tēmām, kuras kontekstā vīrieši tiek pieminēti ļoti intensīvi. Darba un ģimenes dzīves saskaņošana mūsdienās vīrietim ir aktuālāka kā jebkad agrāk. Tā kā sievietes vairāk iegūst izglītību un paaugstinās arī sieviešu nodarbinātības līmenis. Darba grupā liels uzsvars tika likts uz dažādām pieejām bērna kopšanas atvaļinājuma noteikšanā, lai vīrieši būtu ieinteresēti to vairāk izmantot. Tāpat tika apspriesti augstie šķirto laulību skaita rādītāji, dažādās ģimeņu formas, kur vecāki, lai arī nedzīvo kopā, abi ir gatavi uzņemtie rūpes un atbildību par bērniem.

Konferences noslēgumā tika prezentēti šādi secinājumi:

 • Dzimumu līdztiesībai ir vajadzīgi vīrieši un vīriešiem ir vajadzīga dzimumu līdztiesība;
 • Dzimumu līdztiesības integrētā pieeja sniedz ieguvumu abiem dzimumiem;
 • Jāņem vērā dzimumu atšķirības;
 • Stereotipi jācenšas mazināt jau no bērnības;
 • Segregācijas kontekstā lielāks uzsvars jāliek, pievēršot vīriešus sieviešu dominējošajiem sektoriem;
 • Specifiskāka veselības aprūpes politika un pakalpojumi;
 • Vairāk uzmanības vīriešiem vardarbības apkarošanas aktivitātēs;
 • Turpināt vīriešus motivēt saskaņot darba un ģimenes dzīvi;
 • Vairāk pētījumi un informācijas.

IV. Eiropas Komisijas Padomdevēju komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām sanāksme. Brisele, Beļģija. 2006.g. 13.oktobris.

Padomdevēju Komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Informācija par Dzimumu līdztiesības aspektiem Pētniecības jomā.

Johanness Klumpers, Eiropas Komisijas Pētniecības direktorāta nodaļas vadītājs, informēja komitejas locekļus par plānotajām aktivitātēm 7.Kopienas pētniecības programmas ietvaros tuvākajā nākotnē. Tiek plānotas dažādas aktivitātes programmas ietvaros, kas vērstas uz dzimumu līdztiesības jautājumiem. Tāpat ir plānots, ka tiks veidots jauns direktorāts, kurš būs atbildīgs par zinātni, ekonomiku un sabiedrību un tā ietvaros izveidota jauna nodaļa, kas strādātu ar zinātniskiem kultūras jautājumiem (lasīt un rakstīt prasme un dzimums). 14.novembrī tiek plānota ekspertu tikšanās par jautājumiem, kas saistīti ar sievietēm lēmumu pieņemšanas pozīcijās (informācija par dažādām aktivitātēm pētniecības jomā pieejama internetā europa.eu.int/comm/research/science-society).

2. Informācija par veiktajiem pētījumiem „Par atšķirībām sieviešu un vīriešu atalgojumā visās ES valstīs".

Eiropas Komisijas juridiskās nodaļas pārstāvis sniedz informāciju par pētījumu par dzimumu līdztiesības likumdošanu „Equal pay". No Latvijas šajā ziņojuma gatavošanā ir piedalījusies L.Biksiniece, Valsts cilvēktiesību biroja pārstāve. Galvenie secinājumi:

   

 • Visās dalībvalastīs (DV) vienādas darba samaksas par vienādas vērtības darbu princips ir ietverts nacionālajā likumdošanā - konstitucionālā līmenī vai arī vispārīgi darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvajos aktos.
 • Pārsvarā visās DV koplīgumi tiek uzskatīti par būtiskiem instrumentiem vienādas darba samaksas nodrošināšanai. Koplīgumi var būt sektorāli (atsevišķi visai tautsaimniecības nozarei) vai arī konkrētā uzņēmumā. Atsevišķās DV kolektīvie līgumi ir publiski pieejami, taču dažās tie ir konfidenciāli.
 • Neskatoties uz vienādas samaksas principa esamību nacionālajā likumdošanā, atalgojuma atšķirības starp sievietēm un vīriešiem tomēr pastāv 15-20% apmērā.
 • Vairāki ziņojuma eksperti norādīja, ka atšķirības atalgojumā primāri ir sociālekonomiska problēma un likumdošana tikai paplašina iespējas, kā to var novērst.
 • Kā vēl viena būtiska problēma tiek atzīmēta grūtības tiesāties par vienlīdzīgas samaksas pārkāpumiem. Tiesu prakse vienlīdzīgas samaksas jautājumā ir salīdzinoši maza visās DV, un parasti, ja tiek iesniegta prasība par vienlīdzīgas samaksas pārkāpumu cietušajam ir svarīgi, lai būtu ar ko salīdzināt. Salīdzināšana principā ir ierobežota - darba vietas vai uzņēmuma ietvaros, kur darbinieks strādā vai arī esošā koplīguma ietvaros. Salīdzināšana starp nozarēm ir aizliegta. Ir diezgan grūti arī pierādīt darba samaksas diskrimināciju, jo informācija ir subjektīva un konfidenciāla, vai arī nav pieejama.

3.Viedoklis par ES sadarbības tīkla sievietēm ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšanas pozīcijās izveidi.

Viedokļa izstrādes darba grupu vada E.Kalniņa, Latvijas Dzimumu līdztiesības padomes locekle. Eiropas Komisija norāda, ka ir ļoti ieinteresēta Padomdevēju komitejas viedokli par sadarbības tīklu un vēlas, lai šis tīkls sāktu darboties pēc iespējas ātrāk. Tīkls varētu tikt finansēts no Kopienu programmas PROGRESS, jo atsevišķs finansējums tieši šim sadarbības tīklam netiks piešķirts. Viens no punktiem, kas varētu būt diskutabls ir par to vai šajā tīklā būtu jāiesaista arī vīrieši - līderi. Pārsvarā visas DV piekrīt, ka tomēr ir nepieciešams veidot šo sadarbības tīklu, kurā ir iesaistīti gan vīrieši, gan sievietes līderi.

4. Eiropas Darba un dzīves apstākļu uzlabošanas fonda Dublinā veiktā pētījuma par Samaksas atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem prezentācija.

Eiropas Komisijas pārstāvis prezentēja ziņojumu, ko sagatavojuši ES sociālās iekļaušanas, dzimumu līdztiesības un nodarbinātības ekspertu tīkls par Atšķirīgo darba samaksu starp vīriešiem un sievietēm, kas sagatavots 2006.gadā. Galvenie secinājumi:

   

 • Par spīti esošajai likumdošanai par vienādu samaksu, sievietes visā Eiropā saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Konkrētajā ziņojumā ir izmantoti Darba algas pētījumu dati, kas tiek apkopoti tikai par privāto sektoru. 2002.gadā lielākā atšķirība bija UK -30%, mazākā Slovēnijā - 11%.
 • Tradicionāli, atšķirības darba samaksā tiek pamatotas ar individuālajām īpašībām, piemēram, vecumu, izglītību un pieredzi. Realitātē parādās, ka iepriekš minētie raksturojumi nav nozīmīgākie, kas ietekmē atšķirību veidošanos samaksā. Uzlabota izglītības sistēma un lielāka sieviešu iesaistīšanās darba tirgū ir mazinājušas šo individuālo īpašību nozīmi, lai gan atsevišķās valstīs atšķirības darba pieredzē pēc dzimuma ir būtiska. Atšķirības sieviešu un vīriešu samaksā ir vairāk saistītas ar darba tirgus segregācijas līmeni un algas struktūras ietekmi. Sievietes strādā ļoti dažādās nozarēs atšķirībā no vīriešiem un tādēļ cieš no tā. „Sods" var atšķirties, atkarībā no algas struktūras. Ja algas struktūra nav plaša, tad ir iespēja, ka samaksas atšķirības būs mazākas. Ņemot vērā to, ka šobrīd atalgojuma sistēmas visās DV tomēr ir decentralizētas un individualizētas, tad atšķirības ir iespējamas daudz lielākā mērā.

5. Eiropas Komisijas (EK) aktivitātes dzimumu līdztiesības jomā.

EK informēja komitejas locekļus par dažādām aktivitātēm, kas ir veiktas vai tiek plānotas tuvākajā laikā. EK 12.oktobrī ir akceptējusi Paziņojumu par demogrāfiskās attīstības tendencēm Eiropā. Šis dokuments ir balstīts uz Zaļo grāmatu par demogrāfijas situāciju ES dalībvalstīs un prognozēm, kas nāca klājā jau 2005.gadā. Oktobrī ir plānots demogrāfu forums. Savukārt EK juridiskā nodaļa ir tikusies ar sociālajiem partneriem un uzsākusi konsultācijas par jautājumiem, kas skar darba un ģimenes dzīves saskaņošanas jautājumus - kurās jomās būtu nepieciešami uzlabojumi, kādi tie varētu būt, vai ir nepieciešami likumdošanas izmaiņas, kā veidot balansu starp ieguvumiem- zaudējumiem īstenojot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas politiku.

V. Labklājības ministrija uzsāks publiskās telpas monitoringu.

Labklājības ministrija kā atbildīgā institūcija par dzimumu līdztiesības politikas veidošanu Latvijā, turpmāk regulāri sekos līdzi tam, lai publiskajā telpā, īpaši medijos, netiktu izplatīti stereotipiski vīriešu un sieviešu tēli, kas var veicināt diskrimināciju pret vienu vai otru dzimumu. Nepieciešamības gadījumā ministrija vērsīsies pie reklāmdevēju un mediju uzraudzības institūcijām.

Pēdējā laikā, pēc Labklājības ministrijas dzimumu līdztiesības ekspertu novērojumiem, Latvijas publiskajā telpā, jo īpaši reklāmās, ir redzami neētiski un aizskaroši, jo īpaši sieviešu tēli.

VI. Seminārs „Darba un ģimenes dzīves saskaņošana- politika un labās prakses piemēri Norvēģijā un Latvijā". 2006.gada decembris.

Norvēģijas Karalistes vēstniecība, sadarbībā ar Labklājības ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju, š.g. decembra sākumā, Rīgā, organizēs konferenci par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Konference sastāvēs no divām daļām - pirmajā daļā pieredzē dalīsies Norvēģijas pārstāvji, savukārt, otrajā daļā par savu pieredzi darba un ģimenes dzīves saskaņošanas veicināšanu runās Latvijas Darba devēji, pašvaldību pārstāvji, eksperti u.c. Novembra vidū varēs pieteikties dalībai konferencē. Sīkāka informācija iegūstama Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības nodaļā pa tel.: 7021625.

 


1 Komitejas galvenais mērķis ir sniegt padomus un atbalstīt Eiropas Komisiju sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju politikas formulēšanā un īstenošanā, kā arī nodrošināt pastāvīgu informācijas un pieredzes apmaiņu par īstenotajām aktivitātēm Kopienas līmenī dažādās jomās no dzimumu līdztiesības aspekta.

2 Grupu integrētās pieejas dzimumu līdztiesības īstenošanai (gender mainstreaming) vada prezidentējošā valsts. Grupā piedalās vecākās amatpersonas no dalībvalstu dzimumu līdztiesības politikas veidojošās institūcijas (Latvijā - Labklājības ministrija). Mērķis - informācijas un labo prakšu apmaiņa dalībvalstu vidū par integrētās pieejas īstenošanu nacionālajā līmenī. Tā sanāk kopā divreiz gadā.