gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

I. Konference „New Masculinity"(Jaunās vīrišķības formas). Tallina, Igaunija 2005.gada 7.-8.decembris.

II. Labklājības ministrijas un Ziemeļu ministru padomes sadarbības projekts „Starpsektorālās sadarbības stiprināšana vardarbības prevencijai". 2005.g. augusts - 2006.g. aprīlis.

III. Eiropas Komisijas Augsta līmeņa darba grupas dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanai sanāksme ( High level meeting on gender mainstreaming). Vīne, Austrija, 2006.gada 12.-13.janvāris.

IV. Eiropas Dzimumu līdztiesības pakts (European Pact for Gender Equality)

V. Konference „Harmful traditional practices against women" (Uz tradīcijām balstīta vardarbība pret sievieti). Brisele, Beļģija 25.janvāris.

I. Konference „New Masculinity" (Jaunās vīrišķības formas). Tallina, Igaunija 2005.gada 7. - 8.decembris. http://www.newmasculinity.net/

Konferences ietvaros notika 4 paneļdiskusijas: „Constructing man",Power", „Masculinity", un „Fatherhood". Konferences runātāji galvenokārt  bija vīrieši - profesors no Kanādas  M.Kaufmans, kurš aizsācis „Balto lentīšu kampaņu", kurā apvienojušies daudzu pasaules valstu vīrieši, lai apturētu vīriešu vardarbību pret sievietēm (http://www.whiteribbon.com); norvēģis M.Råkil - psihologs, kurš strādā ar vardarbīgu vīriešu un sieviešu ārstēšanu; D.Fisher - Lielbritānijas Tēvu informācijas centra (www.fathersdirect.com) vadītājs; I.Gens, kurš ir dzimtes studiju lektors, kā arī D. Tjeder - vēsturnieks un feminists no Zviedrijas.

Constructing man (Vīrišķības konstruēšana) tiek pieņemts, ka bērni jau piedzimst gatavas personības, taču pārsvarā viņi rīkojas atbilstoši sabiedrības ekspektācijām. Paneļdiskusijas dalībnieki runāja par to cik dažādi vecāki un skolotāji izturas un ko sagaida no puišiem un meitenēm, kādas lomas piedēvē jau agrā bērnībā. Meitenēm tiek piedēvētas un arī attīstītas tādas īpašības kā jūtīgums, bailes no konflikta, atkarība, pakļāvīgums, turpretī puišiem - sacensības gars, bailes būt vājiem, ne-emocionalitāte, neatkarība.

Tradicionālās dzimumu lomas Eiropā nāk no 19.gadsimta industriālā laikmeta, kur vīrietim bija ražošanas (algots darbs, ģimenes uzturētājs), bet sievietei - atražošanas funkcijas ( bērnu radīšana, neapmaksāts darbs mājās). Vīrietis pārstāvēja publisko telpu, savukārt sieviete - privāto sfēru (mājas). Šāds modelis, turpretim, nebija novērojams agrārajās sabiedrībās. Mūsdienās tradicionālās dzimumu lomas mainās, jo sievietes, tāpat kā vīrieši  iesaistās publiskajā dzīvē, līdz ar to ir jāmainās arī ekspektācijām, ko vecāki un skolotāji sagaida no meitenēm un puišiem.

Power (Vara) -Dalībnieki diskutēja par to, ka vīriešiem jau no dzimšanas tiek piedēvētas sociālās, ekonomiskās un politiskās varas privilēģijas. Bet pašu vīriešu pieredze bieži vien ir pilnīgs pretstats. Viens no iemesliem - ļoti maz tiek aktualizētas vīriešu specifiskās problēmas un netiek pievērsta uzmanība „vīriešu studijām". Sākot ar 19.gadsimtu tiek runāts un teoretizēts par marginālām sabiedrības grupām un viņu tiesībām - sievietēm, bērniem, homoseksuāliem cilvēkiem u.c. Vīrieši kā sabiedrības daļa tiek aizmirsti, jo pretstatā minētajām vēsturiski marginālajām grupām, vīrieši vienmēr ir bijuši „redzami" , bijuši varas pozīcijās un līdz ar to „vīriešu jautājums" nav tikts aktualizēts. Taču arī vīrieši ar savu pieredzi ir ļoti dažādi un ne visi vīrieši  atrodas varas pozīcijās vai uztver to par pašsaprotamu.

Šajā panelī uzmanība tika pievērsta arī dažādām varas izpausmēm (vardarbībai u.c.), kā arī runāts par to, kā strādāt ar varmākām un kā viņiem palīdzēt.

Masculinity (Vīrišķība) - sievišķības un vīrišķības jautājums ir svarīgs jautājumā par dominēšanu un subordināciju. Sievietes savu sievišķību konstruē attiecībās pret vīriešiem, savukārt vīrieši savu vīrišķību konstruē  attiecībās ar vīriešiem (salīdzinot sevi ar citiem).

Fatherhood (Tēvišķība) - būt tēvam mūsdienu vīrietim ir jauna loma, kas ir ļoti svarīga mūsdienu attīstītas ekonomikas pasaulē. Ekonomikai ir nepieciešama sieviete un līdz ar to ekonomikai ir svarīgi, ka vīrietis vairāk iesaistās arī mājas dzīvē, dalot ar sievieti šo atbildību. UK veiktajā pētījumā parādījās, ka 60% sieviešu un vīriešu uzskata, ka vīriešu galvenais uzdevums nav pelnīt naudu.

Tika prezentēti rādītāji par tēviem Eiropas Savienībā, kas vismaz 28 stundas nedēļā pavada laiku ar bērniem - DK 41%, UK 23%, DE 15%, FR 10%, GR 4%. Rādītāji par tēviem, kuri izmantojuši bērnu kopšanas atvaļinājumu līdz 6 gadu vecumam - DK 33%, FI 31%, UK 21%, BE 20%, DE 15%, NL 12%, PO 9%, FR 8%, GR 5%. Aktuāls jautājums, piemēram, Islandē pagājušā gadā bija par  aizbildniecības pār bērniem piešķiršanu nevis tikai vienam vecākam, bet abiem vecākiem, jo 65% no šķirtajiem pāriem gribēja nokārtot abpusēju aizbildniecību.

II. Labklājības ministrijas un Ziemeļu ministru padomes sadarbības projekts „Starpsektorālās sadarbības stiprināšana vardarbības prevencijai". 2005.g. augusts - 2006.g. aprīlis. (1)

Labklājības ministrijas un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā (www.norden.lv) sadarbības projekta „Starpsektorālās sadarbības stiprināšana vardarbības prevencijai" ietvaros 2005.gada septembrī - 2006.g. janvārī notikuši divas apaļā galda diskusijas un trīs starpprofesionāļu semināri Rēzeknē, Gulbenē un Daugavpilī, Saldū, Aizkrauklē un Jelgavā. Projekta galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp dažādu jomu speciālistiem visos Latvijas reģionos, kuriem ir liela loma vardarbības mazināšanā - sociālajiem darbiniekiem, veselības aprūpes speciālistiem, tiesnešiem, policistiem, bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, prokuroriem un citiem. Patreiz semināros piedalījušies apmēram 150 dažādu jomu speciālisti - sociālie darbinieki, veselības aprūpes speciālisti, tiesneši, policisti, bērnu tiesību aizsardzības inspektori, prokurori, probācijas dienesta pārstāvji un citi.

Projekta uzdevumi:

- Paaugstināt speciālistu izpratni par vardarbības cēloņiem, īpaši vardarbību ģimenē;

- Veicināt cieņas pilnu attieksmi un mazināt tradicionālos aizspriedumus pret vardarbības upuriem;

- Diskutēt par galvenajām problēmām, kas saistītas ar vardarbību ģimenē;

- Iepazīstināt dalībniekus ar visu vardarbības novēršanā iesaistīto pušu rīcību un iespējamo ieguldījumu šādu situāciju risināšanā, izveidojot noturīgu savstarpēju sadarbību.

III. Eiropas Komisijas Augsta līmeņa darba grupas dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanai  sanāksme (2) ( High level group on gender mainstreaming). Vīne, Austrija, 2006.gada 12.-13.janvāris.

Sanāksme tika organizēta Austrijas prezidentūras laikā un tās darba kārtībā tika skatīti šādi jautājumi:

- Dzimumu līdztiesības un dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošana: Lielbritānijas prezidentūras laikā - sasniegtie rezultāti.

- Iniciatīvas un plānotās aktivitātes dzimumu līdztiesības jomā Austrijas, Somijas un Vācijas prezidentūras laikā - konferences, ministru tikšanās, u.c. Somijas pārstāve informēja par aktivitātēm, kas ir plānotas 2006.g. otrā pusgada laikā. 5.-7.oktobrī plānota ministru konference „Vīrieši un dzimumu līdztiesība", Helsinkos. Savukārt, Vācijas pārstāve nosauca prioritātes, kas ir noteiktas Vācijas prezidentūrai - demogrāfiskās izmaiņas un dzimumu līdztiesības ietekme darba tirgū. Īpaša uzmanība tiks pievērsta sievietēm migrantēm un dzimumu līdztiesības integrētā pieejā kā caurvijoša un horizontāla prioritāte visās jomām.

- Eiropas Komisijas ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību (2006.g.) (3). Ziņojumā ir raksturoti galvenie dalībvalstu un ES sasniegumi dzimumu līdztiesības jomā, kā arī norādītas problēmas, kurām nepieciešams pievērst lielāku uzmanību. Komisija uzskata, ka būtiskākie sasniegumi vērojami likumdošanas, kā arī sieviešu nodarbinātības jomās. Savukārt kā galvenos izaicinājumus Komisija min dzimumu līdztiesības politikas stiprināšanu Lisabonas stratēģijas ietvaros, darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, efektīvu institucionālā mehānisma atbalstu un dzimumu līdztiesības ārējo dimensiju. Ziņojuma pielikumā sniegta statistiskā informācija par dzimumu līdztiesības situāciju ES dalībvalstīs.

- Austrijas priekšlikuma projekts sieviešu veselības jomā. Prezidentūra prezentēja priekšlikumu projektu par sieviešu veselības novērtēšanas indikatoriem. Projektā ir sniegts pamatojums un kritēriji konkrēto indikatoru izvēlei. Pavisam piedāvāti 5 indikatori - veselīgie dzīves gadi, veselības aprūpes pieejamība, sievietes-smēķētājas, sirds un asinsvadu slimības, dzīves ilgums. Vairākas dalībvalstis izteica savu viedokli par sagatavoto priekšlikumu:

Nīderlande - uzsvēra, ka indikatoriem trūkst dzimuma specifika, t.i., tie neļauj novērtēt sieviešu un vīriešu situāciju veselības jomā. Papildus norādīja, ka īpašas grūtības veselības pieejamībā ir etnisko minoritāšu grupām, savukārt sievietēm, kurām ir bērni šī pieejamība ir pilnīgi savādāka.

Luksemburga - interesējas kādu statusu šie indikatori iegūs, kad tiks apstiprināti.

Francija - kopumā nav iebildumu pret šiem indikatoriem, jo dati ir pieejami, taču vēlas piedāvāt indikatoru, kas būtu saistīts ar smēķēšanu un grūtniecību.

Eiropas Komisija - Indikatori tālāk tiks virzīti apspriešanai Eiropas Savienības Padomes Sociālo jautājumu darba grupā un apstiprināšanai Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomē š.g. jūnijā. Šie indikatori tiks prezentēti arī neformālajā Eiropas Savienības veselības ministru sanāksmē, kas tiek plānota š.g. aprīlī.

- Eiropas Dzimumu līdztiesības pakts (European Pact for Gender Equality) Sanāksmes laikā Zviedrijas pārstāve atgādināja sanāksmes dalībniekiem par dzimumu līdztiesības ministra izteikto ideju Lielbritānijas prezidentūras organizētajā dzimumu līdztiesības konferencē " Kas piemērots sievietēm?" 2005.g. novembrī, par to, ka būtu nepieciešams izstrādāt šādu paktu - ar mērķi atzīt un noteikt dzimumu līdztiesību kā būtisku instrumentu, lai panāktu izmaiņas, attīstību un sasniegtu noteiktos mērķus dažādās jomās. Eiropas Komisija bija ļoti ieinteresēta šajā iniciatīvā un uzsvēra, ka Zviedrijai būs svarīgs citu valstu atbalsts šīs idejas tālākā virzīšanā.

IV. Eiropas Dzimumu līdztiesības pakts (European Pact for Gender Equality)

Lielbritānijas prezidentūras organizētās dzimumu līdztiesības konferences „Kas ir piemērots sievietēm?") Birmingemā, 2005.g. novembrī, ministru neformālās tikšanās laikā, zviedru dzimumu līdztiesības ministrs nāca klajā ar iniciatīvu par šāda pakta nepieciešamību. Iniciatīvas vēstule ar priekšlikumu par šāda pakta nepieciešamību ir izsūtīta Eiropas Komisijai un  Prezidentūrai. š.g. 9.februārī. Priekšlikumu ir parakstījuši sešu ES dalībvalstu (SE,FR,ES,FI,CZ,DK) premjerministri. Šī likuma mērķis ir nostiprināt dzimumu līdztiesības dimensiju Lisabonas stratēģijā gan Eiropas Savienības, gan nacionālajā līmenī. Eiropas Dzimumu līdztiesības pakts  koncentrēsies ap šādām jomām:

  • Dzimumu nelīdztiesības un stereotipu izskaušana darba tirgū;
  • Demogrāfijas rādītāju uzlabošana, veicinot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas abiem dzimumiem;
  • Dzimumu līdztiesības integrētās pieejas un monitoringa stiprināšana.

Priekšlikums par šī pakta izstrādi ir izsūtīts arī visu dalībvalstu valdībām un tiks prezentēts Pavasara Eiropas Padomē.

V. Konference „Harmful traditional practices against women" (Uz tradīcijām balstīta vardarbība pret sievieti). Brisele, Beļģija 25.janvāris.

Konferencē tika runāts par tādām specifiskām uz tradīcijām balstītām  vardarbības formām pret sievietēm un meitenēm kā agrās laulības, piespiedu laulības, sieviešu ģenitāliju sakropļošana (mutulācija) un sieviešu slepkavība ģimenes goda vārdā (neuzticība u.c. iemesli). Par šādām vardarbības formām Eiropas Savienībā nav veikta situācijas analīze, pētījumi un nacionālajās likumdošanās nav iestrādāts sods par šādas vardarbības veikšanu.

Neformālajā ministru tikšanās laikā ministre D.Staķe uzsvēra, ka kopumā Latvijas kultūrai un tās tradīciju ietekmē piespiedu laulības, ģenitāliju sakropļošana, slepkavības ģimenes goda saglabāšanai nav raksturīgas, taču līdz ar migrācijas procesu palielināšanos, pastāv risks, ka Latvija varētu saskarties ar atsevišķām kopienām raksturīgajām vardarbīgajām tradīcijām.

Analizējot patreizējo situāciju Latvijā var identificēt divas jomas, kurās būtu nepieciešama papildus izpēte par iespējamām vardarbīgām tradīcijām partnerattiecībās:

1) Viena no grupām, kurai, iespējams, varētu būt raksturīgas kaut kādas iezīmes no apspriestajām problēmām ir čigāni, kas sastāda 0,4 % (jeb ~ 8500) no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā ir iedzīvotāju grupa, kas laulībā stājas ļoti agrā vecumā un bieži vien čigānu kopienā  nākamo dzīves biedru izvēlas vecāki, savstarpēji vienojoties.

2) Ģimenes veidošanas un uzturēšanas tradīcijas atsevišķu jauno reliģisko kustību ietvaros.(1) Projekta apraksts: /index.php?sadala=409&id=1777

(2) Grupu Dzimumu līdztiesības integŗētās pieejas  īstenošanai (gender mainstreaming) vada prezidentējošā valsts. Grupā piedalās vecākās amatpersonas no dalībvalstu dzimumu līdztiesības politikas veidojošās institūcijas (Latvijā - Labklājības ministrija). Mērķis - informācijas un labo prakšu apmaiņa dalībvalstu vidū par integrētās pieejas īstenošanu nacionālajā līmenī. Tā sanāk kopā divreiz gadā.

(3) Ziņojums iznāk reizi gadā un tas tiks prezentēs Pavasara Eiropas Padomē. Ziņojuma projekts (angļu .val.) atrodams LM mājas lapā, sadaļā Dzimumu līdztiesībaà Aktualitātes.