gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Minimālā darba alga

Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros sākot no 2019.gada 1.janvāra nemainās un ir 430 eiro.

Labklājības ministrijas aprēķinātās četru veidu normālā darba laika ietvaros minimālās stundas tarifa likmes pa 2019.gada mēnešiem  

Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros sākot no 2018.gada 1.janvāra ir 430 eiro.

Normāla darba laika ietvaros minimālo stundas tarifa likmi aprēķina pēc formulas: 

TLmin= MDA / h, kur

TLmin– minimālā stundas tarifa likme euro;

MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

h – normālā darba laika stundu skaits mēnesī (5 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā vai 5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai 6 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā, vai 6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā), tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formula attiecas uz visiem normālā darba laika uzskaites veidiem saskaņā ar Darba likuma 131.pantu „Normālais darba laiks” un 133.pantu „Darba nedēļas ilgums”. Bez tam minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formulā ir iekļauts arī svētku dienu stundu skaits, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā saskaņā ar Darba likuma 74.panta pirmās daļas 8.punktu un pirms svētku dienu stundu skaits saskaņā ar Darba likuma 135.pantu „Darba dienas ilgums pirms svētku dienām”.

Jaunajā sistēmā, lai būtu precīzāks ik mēneša darba algas aprēķins, minimālās stundas tarifa likmes apmērs tiek noteikts ar četrām zīmēm aiz komata, esošo trīs zīmju vietā.

Darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba laika uzskaites sistēmaun kuri nostrādājuši pārskata periodā vairāk nekā normālā darba laika ietvaros noteikto darba laiku (stundas), pārskata perioda beigās aprēķinot virsstundu piemaksu izmanto pārskata perioda vidējo minimālo stundas tarifa likmi, kuru aprēķina pēc formulas: 

TLminv= MDA * n / hp, kur

  

TLminv– pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai euro;

MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā;

hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata periodā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

 

Pārskata perioda vidējās minimālās stundas tarifa likmes virsstundu piemaksas aprēķināšanai

aprēķināšanas piemērs par pārskata periodu 2017.gada janvāris – marts:

  

TLminv= MDA * n / hp, kur

  

TLminv– pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai euro;

MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (380);

n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā (3 mēneši);

hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata periodā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā (176 stundas janvārī + 160 stundas februārī + 184 stundas martā = 520 stundas pārskata periodā).

 

TLminv= 380 * 3 / 520 = 2,1923 euro

 

Darba samaksas un minimālās darba algas tiesiskais regulējums Latvijā ir noteikts vairākos normatīvajos aktos. Saskaņā ar Darba likuma 61. pantu minimālo mēneša darba algu nosaka Ministru kabinets. Minimālā darba alga ir pati zemākā mēneša darba alga, kas visiem darba devējiem obligāti jānodrošina saviem darbiniekiem par darbu normāla darba laika ietvaros.

 

Atšķirīga minimālā darba alga ir noteikta notiesātajiem un saskaņā ar Latvijas sodu izpildes kodeksa 56.16pantu minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba samaksa notiesātajam atbilstoši viņa veiktajam darbam un resocializācijas mērķim ir:

  • 50 % no valstī normālajam darba laikam noteiktās minimālās stundas tarifa likmes un minimālās mēneša darba samaksas - notiesātajam, kas sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā;
  • ekvivalenta valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei - notiesātajam, kas sodu izcieš atklātajā cietumā;
  • 50 % no valstī pusaudzim noteiktās minimālās stundas tarifa likmes - nepilngadīgam notiesātajam. 

Noteikts administratīvais sods par minimālās darba algas nenodrošināšanu un saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.pantu:

  • Par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu - uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai vai amatpersonai - no četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, juridiskajai personai - no astoņsimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.
  • Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai vai amatpersonai - no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai – no septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

 

Valsts darba inspekcija izskata administratīvā pārkāpuma lietu, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu un uzliek administratīvo sodu.

 

Minimālā darba alga ir saistīta arī ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Vecāku pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā:

  • katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  • katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.