gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

800x600

Kompetentie speciālisti 

800x600

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 1.panta un 11.punktu kompetents speciālists ir speciālists, kurš ir kompetents veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kura kompetence novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" kompetentajam speciālistam, lai veiktu darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, nepieciešamas augstākā līmeņa zināšanas (profesionālā augstākā izglītība) darba aizsardzībā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai (profesijas standarts "Darba aizsardzības vecākais speciālists").

Darba aizsardzības vecākais speciālists, kurš ieguvis minēto izglītību, ko apliecina attiecīgs dokuments, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam un ir tiesīgs veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta saņemšanas dienas. Pēc minētā termiņa beigām speciālists vēršas personāla sertifikācijas institūcijā, lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu, kas apliecina personas kompetenci darba aizsardzības jautājumos.

Lai saņemtu kompetenta speciālista sertifikātu, speciālists personāla sertifikācijas institūcijā iesniedz iesniegumu un šādus dokumentus:

1. izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);

2. vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina speciālista ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);

3. dokumentus, kas apliecina speciālista zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas).

Personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas organizē zināšanu un spēju pārbaudi (testu) un novērtē speciālista kompetences atbilstību sertifikācijai pieteiktajā jomā.

Speciālista zināšanas un praktiskās iemaņas sertifikācijas eksāmenā vērtē personāla sertifikācijas institūcijas izveidota kompetento speciālistu sertifikācijas komisija. Sertifikācijas eksāmenu (90min) veido divas daļas:

1. teorētiskā daļa - tests, kurā speciālists atbild uz 30 testa jautā­jumiem (testa jautājumi atrodami Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas mājas lapā www.ldasa.lv );

2. praktiskā daļa, kurā speciālists risina trīs iepriekš sagatavotus situāciju uzdevumus.

Lēmumu par sertifikācijas eksāmena rezultātiem sertifikācijas komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena un personām, kuras ir nokārtojušas sertifikācijas eksāmenu, personāla sertifikācijas institūcija izsniedz kompetentā speciālista sertifikātu, kura derīguma termiņš ir pieci gadi.

Lai turpinātu darbību, pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām kompetentais speciālists atkārtoti sertificējams personāla sertifikācijas institūcijā.

Kompetentais speciālists neizpauž informāciju, ko tas ieguvis, pildot darba uzdevumus, izņemot to informāciju, kuru oficiāli pieprasa tiesīb­aizsardzības iestādes vai iestādes, kas saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem veic valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā.

Pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentajam speciālistam ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība tādā apjomā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības dēļ, bet ne mazāk kā 14230 euro apmērā. Kompetentā speciālista civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā viņa darbības periodā.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.6pantā ir noteikts, kāda kompetenta speciālista darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu un kādu administratīvo sodu Valsts darba inspekcija var uzlikt kompetentajam speciālistam par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvos aktus.

Kompetento speciālistu saraksts ir pieejams sadaļā Darba devējiem > Kompetentās institūcijas, kompetenti speciālisti > Noderīgi