gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Informācija aktualizēta 07.05.2020.

 • Par bērnu robežšķērsošanu 

Kārtība, kādā bērni šķērso Latvijas Republikas valsts robežu, ir noteikta Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 „Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu".

Bērnam, ja viņš šķērso Latvijas Republikas robežu ar mūsu kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju; lido vai brauc uz Šengenas līguma dalībvalstīm - Čehiju, Maltu, Ungāriju, Poliju, Slovēniju, Slovākiju, Austriju, Beļģiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Itāliju, Islandi, Luksemburgu, Nīderlandi, Norvēģiju, Portugāli, Somiju, Spāniju, Šveici, Vāciju un Zviedriju; lido vai brauc uz Eiropas Savienības dalībvalsti, kura nav Šengenas līguma dalībvalsts: Īriju, Kipru, Bulgāriju, Rumāniju un Horvātiju; lido vai brauc uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, ir nepieciešams vienīgi ceļošanai derīgs dokuments (nav beidzies derīguma termiņš) - pase vai personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID).

Tomēr vecākiem ir vienmēr ieteicams pirms plānotā ceļojuma pārliecināties, vai valsts, uz kuru vai caur kuru ceļojat, vai kompānija, kura sniedz pasažieru pārvadājumus un kuras pakalpojumus izmantos bērns, lai nokļūtu citā Šengenas līguma/Eiropas Savienības dalībvalstī, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, nav noteikusi kādas papildu prasības (papildu dokumentu uzrādīšanu) saistībā ar bērnu ceļošanu.

Noteikumi, kas jāņem vērā, ja bērns šķērso Latvijas Republikas robežu ar valsti, kura nav ietverta iepriekšminētajā valstu uzskaitījumā[1]

Bērnam (arī bērnam, kurš nodots aizbildnībā), patstāvīgi izceļojot no valsts

papildus derīgai bērna pasei, līdzi jābūt:

 • vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts.

Bērnam, kurš ievietots bērnu aprūpes iestādē vai nodots audžuģimenei, patstāvīgi izceļojot no valsts 

papildus derīgai bērna pasei, līdzi jābūt:

 • lēmumam par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts.[2]

Bērnam (arī bērnam, kurš nodots aizbildnībā), izceļojot no valsts pilnvarotas personas pavadībā

papildus derīgai bērna pasei, līdzi jābūt:

 • vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai pilnvarai bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā;
 • bāriņtiesas lēmumam par aizbildnības nodibināšanu vai tā notariāli apliecinātai kopijai, ja bērns izceļo no valsts aizbildņa pavadībā.

Bērnam, kurš ievietots bērnu aprūpes iestādē vai nodots audžuģimenei, izceļojot no valsts pilnvarotas personas pavadībā

papildus derīgai bērna pasei, līdzi jābūt:

lēmumam, par atļauju bērnam izceļot no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā.[3]

Bērnam, izceļojot no valsts vecāka pavadībā, kurš ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē:

papildus derīgai bērna pasei, līdzi jābūt:

 • tā vecāka ceļošanas dokumentam ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu;
 • bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai, ja bērnu pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu.

Bērnam, izceļojot no valsts vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē

papildus derīgai bērna pasei, līdzi jābūt:

 • tā vecāka ceļošanas dokumentam ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu;
 • bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai, ja bērnu pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu;
 • notariāli apliecinātai otra vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē) pilnvarai bērna izceļošanai no valsts; šāda pilnvara nav nepieciešama, ja:
  • vecāks viens īsteno aizgādību pār šo bērnu un uzrāda kādu no šādiem dokumentiem vai attiecīgā dokumenta notariāli apliecinātu kopiju:
   • otra vecāka miršanas apliecību;
   • tiesas spriedumu (sprieduma norakstu) par:
    • tā vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanu pār bērnu, kurš pavada bērnu;
    • aizgādības tiesību atņemšanu otram vecākam;
    • otra vecāka izsludināšanu par mirušu;
    • otra vecāka atzīšanu par rīcībnespējīgu;
   • dzimšanas apliecību, kurā nav ieraksta par otru vecāku;
   • dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu izziņu, ka ziņas par tēvu dzimšanas aktu reģistrācijas grāmatā ierakstītas pēc mātes norādījuma;
   • notariāli apliecinātu vecāku vienošanos par tā vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanu pār bērnu, kurš pavada bērnu;
  • otrs vecāks (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē) nav sasniedzams vai atsakās dot piekrišanu un bāriņtiesa ir piekritusi bērna izceļošanai no valsts;
  • neviens no vecākiem nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē.

Ja šajos noteikumos minētais dokuments vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina kādu no šajos noteikumos minētajiem faktiem, ir izdots ārvalstīs, šādu dokumentu uzrāda, ievērojot dokumentu legalizācijas prasības un pievienojot tam noteiktā kārtībā notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā.


[1] Minētie noteikumi attiecas uz bērnu, kurš ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā.

[2] Lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts pieņem bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē vai nodots audžuģimenei.

[3] Lēmumu par atļauju bērnam pilnvarotās personas pavadībā izceļot no valsts pieņem bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē vai nodots audžuģimenei.